Oddělení ekonomické

Jméno a příjmení:Romana Šrámková

Funkce:vedoucí oddělení ekonomického

Telefon:267 093 277

E-mail:romana.sramkova@praha10.cz

Budova, kancelář:V/408


Adresa oddělení:
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
(mapa | 3D prohlídka radnice)

Úřední hodiny

 

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Čermáková Marie V/407 267 093 378267 093 378 ekonom/ka
Sommerová Eva V/407 267 093 687267 093 687 ekonom/ka
Šrámková Romana V/408 267 093 277267 093 277 vedoucí oddělení ekonomického

Oddělení ekonomické plní zejména tyto úkoly:

 • Kontroluje hospodaření podle rozpočtu včetně sledování vývoje, provádí rozbor a stanovuje návrhy na opatření.
 • Navrhuje, přijímá a projedná rozpočtové změny.
 • Připravuje a zpracovává rozpočet a sleduje jeho plnění, včetně zajišťování rozpočtových změn.
 • Zpracovává rozbory hospodaření v hlavní činnosti OKP.
 • Zpracovává materiály pro projednání a rozhodování RMČ a ZMČ Praha 10.
 • Zpracovává faktury a vystavuje platební příkazy.
 • Konzultuje ekonomickou problematiku.
 • Sleduje pohyb finančních prostředků a kontroluje dodržování ekonomických předpisů a zákonů.
 • Zpracovává rozbory analýz a statistických údajů.
 • Průběžně kontroluje čerpání finančních prostředků z rozpočtu a z hospodářské činnosti.
 • Kontroluje správnost předkládaných údajů.
 • Zajištuje oběh účetních dokladů.
 • Zajištuje vymáhání pohledávek.
 • Zpracovává mezipoložkové přesuny v souladu se schválenými příjemci dotací, druhovým tříděním a účelem poskytnuté dotace, odvětvové třídění dle rozpočtové skladby.
 • Zpracovává rozbory hospodaření, čerpání dotací poskytnutých MHMP, včetně jejich vyúčtování.
 • Pracuje s rozpisem ukazatelů rozpočtu, sleduje a analyzuje čerpání rozpočtu a plnění závazných ukazatelů.
 • Zpracovává podklady pro rozbory hospodaření MČ Praha 10, včetně komentářů.
 • Provádí dokladové inventury a pořizuje inventurní soupisy.