Informace podle zákona 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informace můžete podat:

  • ústně (není-li informace poskytnuta nebo ji žadatel považuje za nevyhovující, je třeba ji podat písemně)
  • písemně na podatelně v budově "A", nebo na sekretariátech jednotlivých odborů
  • faxem
  • elektronicky

Ze žádosti musí být zřejmé, kterému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb.

Formulář žádosti ke stažení a sazebník

Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Neobsahuje-li žádost údaje uvedené v předchozím odstavci, nebo není-li elektronická žádost podána prostřednictví elektronické podatelny (posta@praha10.cz), není žádostí ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb.

Vyřizování žádosti o informaci:

  • v případě, že nedostatek údajů o žadateli brání vyřízení žádosti, je žadatel ve lhůtě 7 dnů ode dne jejího podání vyzván, aby žádost doplnil. Neučiní-li tak žadatel ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy, je žádost odložena;
  • v případě, že je žádost nesrozumítelná, není zřejmé jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, je žadatel ve lhůtě 7 dnů ode dne jejího podání vyzván, aby žádost upřesnil. Neučiní-li tak žadatel ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy je žádost odmítnuta rozhodnutím o odmítnutí žádosti;
  • v případě, že se požadovaná informace nevztahuje k působnosti městské části Praha 10, žádost se odloží a tato skutečnost se sdělí žadateli ve lhůtě 7 dnů od doručení žádosti;
  • v případě, že žádost obsahuje všechny náležitosti, stanovené zákonem, městská část Praha 10 ve lhůtě 15 dnů od přijetí žádosti, informaci poskytne. Tato lhůta může být ze závažných důvodů prodloužena nejvýše o 10 dní.

Odvolání, stížnost:

  • v případě, že je vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části, může žadatel podat odvolání;
  • v případě, že je žadatel nespokojen se způsobem vyřízení žádosti o informaci, informace mu nebyla poskytnuta ve lhůtě, nebo mu byla informace poskytnuta částečně, aniž by o zbytku bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí, případně nesouhlasí s výší úhrady, může podat stížnost.

Výroční zprávy podle zákona 106/1999 Sb.

 

Datum poskytnutí informace Datum zveřejnění informace Předmět informace Přílohy

06.01.2020                   

08.01.2020

Informace související s nepředložením žádostí o granty v rámci Programu podpory registrovaných sociálních služeb pro rok 2020  
08.01.2020 09.01.2020 Dotace Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10  
07.01.2020 13.01.2020 Informace ke stavebním úpravám v bytovém domě Doubravčická 2126-2129  
09.01.2020 04.02.2020 Informace o správě a údržbě přírodního parku Hostivař  
20.01.2020 22.01.2020 Znalecký posudek vztahující se k prodeji BJ č. 801/08, ul. Kišiněvská, k.ú. Vršovice, Praha 10 1
27.01.2020 30.01.2020 Kopie dokladů kolaudačního řízení k BJ č. 3321/2 v 1. PP bytového domu č.p. 3321, Harlacherova 10, k.ú. Záběhlice, Praha 10 1  2
28.01.2020 31.01.2020 Informace k řešení situace nepovolené demolice vily Na Šafránce 1760/12  
03.02.2020 05.02.2020 Informace k ošetřeným pacientům na LPSS v Plaňanské  
03.02.2020 10.02.2020 Informace k pronajímání budov veřejného vybavení v oblasti Vršovic, Strašnic a Vinohrad  
05.02.2020 07.02.2020 Seznam tajemníků ÚMČ Praha 10 od 12. 11. 2000 a související informace  
10.02.2020 18.02.2020 Informace týkající se podmínek pro výkon funkce odpovědného zástupce  
12.02.2020 19.02.2020 Kopie určených listin týkajících se výstavby vybraných bytových projektů na území MČ Praha 10  
12.02.2020 24.02.2020 Přehled členství MČ Praha 10 v institucích a výše ročních poplatků 1
20.02.2020 24.02.2020 Stanovisko MČ Praha 10 k objektu "Magnolia" 1 2
21.02.2020 25.02.2020 Pokuty za neoprávněné umístění reklamních poutačů uložené v období 1.1.2017 - 10.2.2020 1
26.02.2020 11.03.2020 Informace o psích útulcích a o poplatcích za psy  
27.02.2020 03.03.2020 Informace o postupu ÚMČ Praha 10 týkajícího se vraku obytného přívěsu odstaveného před vchodem domu na adrese Kubánské náměstí 1270/7 Praha 10  
27.02.2020 04.03.2020 Informace k žalobě na společnost Strategic Consulting s. r. o. 1 2a 2b 3 4a 4b 5 6a 6b 7 8 9 10 11 12 13 14
06.03.2020 11.03.2020 Informace ke kontrolní činnosti, vykonávané MČ Praha 10 podle § 17 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 1
06.03.2020 12.03.2020 Informace o využívání mediace v praxi OSPOD  
09.03.2020 16.03.2020 Pronájem objektu bývalého hostince u Řeháků  
09.03.2020 19.03.2020 Informace k tzv. modré dodávce  
12.03.2020 13.03.2020 Informace k členství MČ Praha 10 ve Sdružení pro stavebně historický průzkum, z.s  
13.03.2020 18.03.2020 Informace ke smlouvě se společností XTV s. r. o. 1
13.03.2020 19.03.2020 Informace o úkrytech CO ve správě MČ Praha 10  
16.03.2020 16.03.2020 Informace k ukončení nájemního vztahu z nájmu nebytového prostoru č. 101, v 1. NP na adrese Kodaňská 444/11, Praha 10 1 2 3
16.03.2020 18.03.2020 Informace ke sponzorování příspěvků na Facebooku  
18.03.2020 25.03.2020 Informace k rekonstrukci polikliniky Malešice a MŠ Nad Vodovodem  
30.03.2020 31.03.2020 Informace k probíhajícím řízením dle stavebního zákona a procesům EIA  
06.04.2020 07.04.2020 Informace o prodeji obecního bytu 1  2  3  4  5  6  7  8
07.04.2020 15.04.2020 Listiny ze stavebního řízení  
08.04.2020 08.04.2020 Informace o služebních bytech   
20.04.2020 21.04.2020 Přehled prodeje volných bytových jednotek 1
22.04.2020 24.04.2020 Kopie stavebního povolení sp. zn. OST 28114/2018/Be a OST 125460/2018/Be, územní rozhodnutí a stavební povolení ke stavbám na pozemcích parc. č. 1292/1, 1292/9, 1292/13, 1992/19, 1292/20, 1292/21 a 1350 , k. ú. Strašnice  
29.04.2020 29.04.2020 Průtahy v řízení, dodržování zákonných lhůt  
05.05.2020 06.05.2020 Informace o opatřeních v souvislosti s COVID-19 1
11.05.2020 12.05.2020 Dobrovolníci - Praha 10 v souvislosti s COVID-19  
12.05.2020 14.05.2020 Modré zóny, daň z nemovitosti, zvýšení nájmu  

             

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.