Výroční zpráva podle zákona 106 za rok 2006

o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Tato zpráva je zpracována na základě § 18 uvedeného zákona a zahrnuje informace o činnosti všech odborů Úřadu MČ Praha 10 v oblasti poskytování informací za kalendářní rok 2006. Údaje zde uvedené se týkají pouze písemných případně e-mailových žádostí o poskytnutí informace.

 1. Počet podaných žádostí o informace10
 2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 1
 3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: soudním řízením neprocházel žádný případ
 4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů:
  žádné řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona nebylo vedeno.
 5. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: Z celkového uvedeného počtu 10 podaných žádostí byla v 1 případě poskytnutí požadovaná informace odmítnuta z důvodu: informace se týkala změny Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy č. Z1175/06. Vzhledem k tomu že Úřad městské části Praha 10 není pořizovatelem této změny územního plánu, byl žadatel o informaci odkázán na Magistrát hl.m. Prahy, odbor územního plánu.
  Podané odvolání bylo pravomocným rozhodnutím odvolacího orgánu zamítnuto a rozhodnutí OST bylo potvrzeno.
  Na poplatcích spojených s poskytnutím informací bylo vybráno 1 012,40 Kč. Nejvíce evidovaných žádostí o informace bylo směřováno na odbor stavební. Vedle poskytování informací na základě žádostí dle uvedeného zákona zveřejňuje Městská  část Praha 10 informace o své činnosti prostřednictvím úřední desky na budově úřadu, ve čtrnáctideníku PRAHA 10 a na svých webových stránkách www.Praha10.cz.

V Praze dne 15. 1. 2007

 

Ing. Martin Slavík
tajemník ÚMČ Praha 10

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2020 MČ Praha 10