Volná pracovní místa

Aktuální volná místa | Hledat v nabídkách | rss RSS

vedoucí/ho referátu cestovních dokladů

 

OZNÁMENÍ  O  VYHLÁŠENÍ  VÝBĚROVÉHO  ŘÍZENÍ

 

Městská část Praha 10

zastoupená JUDr. Janou Hatalovou, MBA, pověřenou výkonem činností tajemníka ÚMČ Praha 10

vyhlašuje dne 8. 10. 2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

vedoucí/ho referátu cestovních dokladů

v oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

v  Odboru občanskosprávním ÚMČ Praha 10

 

sjednaný druh práce:

vedoucí/ho referátu cestovních dokladů

s místem výkonu  práce Praha,

 v platové třídě  10

s nástupem od 1. 1. 2020

 

Pokud máte vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu a hledáte zajímavou práci ve veřejné správě, kde můžete uplatnit své komunikační a organizační schopnosti a zároveň rádi rozvíjíte své znalosti, pak Vám nabízíme pracovní pozici vedoucí/ho referátu cestovních dokladů. Předpokladem pro výkon této pracovní činnosti je dobrá orientace a zkušenosti v oblasti osobních dokladů a evidence obyvatel, osobní předpoklady pro vedení pracovního týmu a též zkouška zvláštní oborné způsobilosti na úseku vedení evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů (tuto zkoušku lze však složit i po nástupu do zaměstnání).

 

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 

 1. fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 2. občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk nebo slovenský,
 3. způsobilost k právním úkonům,
 4. bezúhonnost
 5. na funkci vedoucího úředníka splnění dalších předpokladů podle § 2 a 4 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, tj. lustrační osvědčení a čestné prohlášení (vzor čestného prohlášení je k dispozici v personálním oddělení ÚMČ Praha 10); předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971.

 

 

Další požadavky:

požadované vzdělání

vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu

požadované znalosti

 

orientace v agendě osobních dokladů a evidence obyvatel, včetně výborné znalosti příslušných právních předpisů na tomto úseku,

 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností při vedení evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů (zkoušku je nutno složit do 18-ti měsíců od uzavření pracovního poměru)
 • dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Internet).

další dovednosti, schopnosti

 • zkušenosti s vedením zaměstnanců, řídící schopnosti,
 • schopnost samostatného rozhodování,
 • organizační a komunikační schopnosti  
 • přesnost, spolehlivost a psychická odolnost.

 

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:

 • jméno a příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis

 

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • ověřenou kopii lustračního osvědčení a čestné prohlášení ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb.

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do  25.10.2019 v podatelně ÚMČ Praha 10 -  adresa :

 

Úřad městské části Praha 10

Oddělení personální

Vršovická 68, 101 38 Praha 10

 

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení –  vedoucí referátu cestovních dokladů ÚMČ Praha 10“

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

V Praze dne  7. 10. 2019

 

 

                                                  JUDr. Jana Hatalová, MBA

                                                          pověřena výkonem činností tajemníka ÚMČ Praha 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zasláno úterý 8. října 2019, - Jarošová

Předcházející strana | Další strana

Dokumenty pro uchazeče o zaměstnání

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10