Životní situace

Úvod » Žádosti, povolení a stížnosti » Zaměstnání » Detaily Životní situace
  
Okruh Žádosti, povolení a stížnosti
Kategorie Zaměstnání
Název životní situace Jak se stát úředníkem Úřadu MČ Praha 10
Základní informace

Postavení úředníků je upraveno zákonem č.312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů v platném znění. Úředníkem se dle tohoto zákona rozumí zaměstnanec územního samosprávného celku podílejícího se na výkonu správních činností zařazených v daném případě do úřadu městské části hlavního města Prahy.

Kdo je oprávněn jednat
 • fyzická osoba - státní občan ČR
 • fyzická osoba - cizí státní příslušník
  • má trvalý pobyt v ČR
  • starší 18 let
  • způsobilá k právním úkonům
  • bezúhonná
  • ovládá jednací jazyk
  • předpoklady pro výkon správních činností
Způsob řešení

Uzavření pracovní smlouvy se zájemcem musí předcházet veřejná výzva k přihlášení zájemců. V každém oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení konkrétního úřednického pracovního místa je vždy uvedena kontaktní adresa na Úřad městské části Praha 10 a je zde rovněž stanoven termín, do kdy nejpozději musí být přihláška uchazeče s příslušnými doklady doručena v podatelně.

Kde lze řešit
Úřad městské části Praha 10
Kancelář tajemníka, oddělení personální
 
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
 
Pověřená osoba: JUDr. Jana Hatalová, MBA
Tel.: 267 093 453
E-mail: jana.hatalova@praha10.cz
 
Úřední hodiny:
 • Po, St: 8.00 – 12.00; 13.00 – 17.30
 • Čt: 8.00 – 12.00
Doklady
Občan ČR
 • písemná přihláška obsahující:
  • jméno, příjmení a titul zájemce
  • datum a místo narození zájemce
  • státní příslušnost zájemce
  • číslo občanského průkazu
  • datum a podpis zájemce
 • životopis obsahující mj.
  • údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříku trestů
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Cizí státní příslušník

 • písemná přihláška obsahující:
  • jméno, příjmení a titul zájemce
  • datum a místo narození zájemce
  • státní příslušnost zájemce
  • číslo dokladu osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem
  • datum a podpis zájemce
 • životopis obsahující mj.
  • údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříku trestů
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Poplatky a lhůty
Poplatky:
 • správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny
Lhůty:
 • veřejná výzva se vyvěsí na úřední desce úřadu nejméně 15 dnů přede dnem určeným pro podání přihlášek zájemců
Nejčastější otázky
 • Jakým dokladem mám doložit bezúhonnost k žádosti o místo úředníka Úřadu MČ Praha 10?
 • Jaká jsou aktuálně volná místa na Úřadu MČ Praha 10?
Podobné situace předchozí -
Související situace

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10