Volná pracovní místa

Aktuální volná místa | Hledat v nabídkách | rss RSS

vedoucí referátu ochrany přírody a krajiny

OZNÁMENÍ  O  VYHLÁŠENÍ  VÝBĚROVÉHO  ŘÍZENÍ

 

Městská část Praha 10

zastoupená tajemnicí ÚMČ Praha 10 JUDr. Janou Hatalovou, MBA

vyhlašuje dne 25. 11. 2020 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

vedoucí/ho referátu ochrany přírody a krajiny

v oddělení životního prostředí

v   Odboru životního prostředí a územního rozvoje ÚMČ Praha 10

 

sjednaný druh práce:

vedoucí referátu ochrany přírody a krajiny

s místem výkonu    práce Praha,

 v platové třídě 11

 

 

 

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 1. fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 2. občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk nebo slovenský,
 3. způsobilost k právním úkonům,
 4. bezúhonnost
 5. na funkci vedoucího úředníka splnění dalších předpokladů podle § 2 a 4 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, tj. lustrační osvědčení a čestné prohlášení (vzor čestného prohlášení je k dispozici v personálním oddělení ÚMČ Praha 10); předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971

 

                                      

Další požadavky:

požadované vzdělání

 

vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu

požadovaný obor, zaměření

přírodovědné, ekologie, zemědělství

požadované znalosti

 

orientace v oblasti životního prostředí a dendrologie. Výhodou znalost zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Zkouška zvláštní odborné způsobilosti na příslušném úseku (lze složit i po nástupu). Výborná znalost práce na PC (Word, Excel, Internet), znalost programů e-spis, Agendio

 

další dovednosti, schopnosti

řídící schopnosti, organizační schopnosti, komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu), přesnost, spolehlivost, psychická odolnost

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:

 • jméno a příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis

 

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • lustrační osvědčení podle § 2 a § 4 zákona č. 451/1991 Sb.

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do  11. 12. 2020 v podatelně ÚMČ Praha 10 -  adresa :

 

Úřad městské části Praha 10

Oddělení personální

Vršovická 68, 101 38 Praha 10

 

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení: „ vedoucí referátu ochrany přírody a krajiny v Odboru životního prostředí a územního rozvoje ÚMČ Praha 10“

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

 

V Praze dne 25. 11. 2020

 

JUDr. Jana Hatalová, MBA

tajemnice ÚMČ Praha 10                                                                                           

 

zasláno středa 25. listopadu 2020, -

Předcházející strana | Další strana

Dokumenty pro uchazeče o zaměstnání 

 

Mohlo by vás také zajímat

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10