Volná pracovní místa

Aktuální volná místa | Hledat v nabídkách | rss RSS

vedoucí oddělení kontrolních činností

 

 

OZNÁMENÍ  O  VYHLÁŠENÍ  VÝBĚROVÉHO  ŘÍZENÍ

 

Městská část Praha 10

zastoupená JUDr. Janou Hatalovou, MBA, pověřenou výkonem činností tajemníka ÚMČ Praha 10

vyhlašuje dne  02. 10. 2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

vedoucí oddělení kontrolních činností

v Odboru kontroly a komunikace ÚMČ Praha 10

 

sjednaný druh práce:

vedoucí oddělení kontrolních činností

s místem výkonu    práce Praha,

 v platové třídě  11

 

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 

 1. fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 2. občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk nebo slovenský,
 3. způsobilost k právním úkonům,
 4. bezúhonnost
 5. na funkci vedoucího úředníka splnění dalších předpokladů podle § 2 a 4 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, tj. lustrační osvědčení a čestné prohlášení; předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971.

 

Další požadavky:

požadované vzdělání

vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu

požadovaný obor

ekonomický nebo veřejná správa

požadované znalosti

 

dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Internet). Praxe v oblasti veřejnosprávní kontroly a znalost souvisejících právních
předpisů (zákon č. 131/2000 Sb., 320/2001 Sb., 250/2000 Sb., 500/2004 Sb.). Požadovaná zkouška zvláštní odborné
způsobilosti pro výkon správní činnosti při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu ( lze
složit i po nástupu). Zkušenost s řízením zaměstnanců výhodou.

další dovednosti, schopnosti

řídící, organizační a komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu),  pečlivost, spolehlivost, psychická odolnost.

 

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:

 • jméno a příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis

 

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • ověřenou kopii lustračního osvědčení a čestné prohlášení ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb.

 

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 21. 10. 2019 v podatelně ÚMČ Praha 10 -  adresa :

 

 

Úřad městské části Praha 10

Oddělení personální

Vršovická 68, 101 38 Praha 10

 

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení : vedoucí oddělení kontrolních činností v OKK  ÚMČ Praha 10“

 

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

 

V Praze dne  01. 10. 2019

 

 

                                                  JUDr. Jana Hatalová, MBA

                                                          pověřena výkonem činností tajemníka ÚMČ Praha 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zasláno středa 2. října 2019, - Jarošová

Předcházející strana | Další strana

Dokumenty pro uchazeče o zaměstnání

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10