Volná pracovní místa

Aktuální volná místa | Hledat v nabídkách | rss RSS

vedoucí oddělení kontrolních činností

 

 

OZNÁMENÍ  O  VYHLÁŠENÍ  VÝBĚROVÉHO  ŘÍZENÍ
 
Městská část Praha 10

zastoupená tajemníkem ÚMČ Praha 10 Ing. Martinem Slavíkem

vyhlašuje dne 3. 9. 2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

vedoucí oddělení kontrolních činností

 v Odboru kontroly a komunikace ÚMČ Praha 10

 

sjednaný druh práce:

vedoucí oddělení kontrolních činností

s místem výkonu práce Praha

v platové třídě 11

 

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 1. fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 2. občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk nebo slovenský,
 3. způsobilost k právním úkonům,
 4. bezúhonnost
 5. na funkci vedoucího úředníka splnění dalších předpokladů podle § 2 a 4 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, tj. lustrační osvědčení a čestné prohlášení (vzor čestného prohlášení je k dispozici v personálním oddělení ÚMČ Praha 10); předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971.

 

Další požadavky:

požadované vzdělání

VŠ vzdělání v magisterském, popř. bakalářském studijním programu

požadovaný obor, zaměření

ekonomické, popř. veřejná správa

požadované znalosti

dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Internet). Praxe v oblasti veřejnosprávní kontroly a znalost souvisejících právních předpisů (zákon č. 131/2000 Sb., 320/2001 Sb., 250/2000 Sb., 500/2004 Sb.). Požadovaná zkouška zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu ( lze složit i po nástupu). Zkušenost s řízením zaměstnanců výhodou

další dovednosti, schopnosti

řídící a komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu), pečlivost, spolehlivost, psychická odolnost.

 

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:

 • jméno a příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis

 

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • ověřenou kopii lustračního osvědčení a čestné prohlášení ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb.,

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do  25. 9. 2019 v podatelně ÚMČ Praha 10 -  adresa :

 

Úřad městské části Praha 10

Oddělení personální

Vršovická 68, 101 38 Praha 10

 

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení: vedoucí oddělení kontrolních činností v OKK ÚMČ Praha 10“

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

V Praze dne 2. 9. 2019

 

                                                                     

                                                                                                Ing. Martin Slavík

                                                                                            tajemník ÚMČ Praha 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zasláno úterý 3. září 2019, - Jarošová

Předcházející strana | Další strana

Dokumenty pro uchazeče o zaměstnání

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10