Volná pracovní místa

Aktuální volná místa | Hledat v nabídkách | rss RSS

technický referent/ka v oddělení technické správy a služeb v Odboru hospodářské správy ÚMČ Praha 10

OZNÁMENÍ  O  VYHLÁŠENÍ  VÝBĚROVÉHO  ŘÍZENÍ

 

Městská část Praha 10

zastoupená tajemníkem ÚMČ Praha 10 Ing. Martinem Slavíkem

vyhlašuje dne  8. 1. 2014 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

technický referent/ka oddělení technické správy a služeb Odboru hospodářské správy ÚMČ Praha 10

 

sjednaný druh práce:

technický referent/ka

s místem výkonu    práce Praha,

 v platové třídě  9

 

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 

a)fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,

b)občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk nebo slovenský,

c)způsobilost k právním úkonům,

d)bezúhonnost

 

 

Další požadavky:

požadované vzdělání

vyšší odborné popř. úplné středoškolské s maturitou

požadovaný obor, zaměření

technický směr

požadované znalosti

výborná znalost práce na PC (Word, Excel, Internet), znalost problematiky technického zabezpečení.  Praxe v oboru vítána.

další dovednosti, schopnosti

organizační a komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu),  přesnost, spolehlivost, psychická odolnost

 

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:

-jméno a příjmení, titul

-datum a místo narození

-státní příslušnost

-místo trvalého pobytu

-číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)

-datum a podpis

 

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:

-strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností

-výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),

-ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

 

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do  22. 1. 2014 v podatelně ÚMČ Praha 10 -  adresa :

Úřad městské části Praha 10

Oddělení personální

Vršovická 68, 101 38 Praha 10

 

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení – „ pozice  TECHNICKÝ REFERENT/KA v Odboru hospodářské správy  ÚMČ Praha 10“

 

Kontakt:

Vendulka Nováková -  267 093 454

Personální oddělení

Kanceláře tajemníka  ÚMČ PRAHA 10

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

 

V Praze dne  7. 1. 2014.

 

                                                                                             Ing. Martin Slavík

                                                                                         tajemník ÚMČ Praha 10

 

 

 

zasláno středa 8. ledna 2014, - Jarošová

Předcházející strana | Další strana

Dokumenty pro uchazeče o zaměstnání

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10