Volná pracovní místa

Aktuální volná místa | Hledat v nabídkách | rss RSS

tajemník / tajemnice Úřadu městské části Praha 10

 

 

OZNÁMENÍ  O  VYHLÁŠENÍ  VÝBĚROVÉHO  ŘÍZENÍ

 

Městská část Praha 10

zastoupená starostkou MČ Praha 10

vyhlašuje dne  16. 10. 2019 výběrové řízení pro jmenování do funkce vedoucího/vedoucí úřadu

 

tajemník / tajemnice Úřadu městské části Praha 10

 

sjednaný druh práce:

tajemník / tajemnice Úřadu městské části Praha 10

s místem výkonu  práce Praha,

 v platové třídě  12

 

Předpoklady pro jmenování vedoucího/vedoucí úřadu dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění:

 

 1. fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let⁏
 2. občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk⁏
 3. způsobilost k právním úkonům⁏
 4. bezúhonnost⁏
 5. splnění předpokladů stanovených v § 2, 4 a 20 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky, v platném znění, tj. lustrační osvědčení a čestné prohlášení (podle § 20 uvedeného zákona se nevztahuje na osoby narozené po 1. prosinci 1971)⁏
 6. nejméně tříletá praxe v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce vedoucího/vedoucí úřadu:

     · jako vedoucí zaměstnanec, nebo

     · při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu, nebo

     · ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce.

 

Požadované vzdělání: vysokoškolské  vzdělání  v  magisterském  studijním programu  nebo vysokoškolské vzdělání v  bakalářském studijním programu

 

Požadovaný obor, zaměření: obor ekonomický, právní nebo veřejnosprávní

 

Stručná náplň práce:

 • plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, uložených Zastupitelstvem MČ Praha 10, Radou MČ Praha 10 nebo starostkou MČ Praha 10,
 • řízení a koordinace činností Úřadu městské části Praha 10,
 • komplexní zpracování návrhů rozvoje finanční a rozpočtové politiky MČ Praha 10,
 • spoluúčast na tvorbě koncepce a strategie MČ Praha 10,
 • plnění úkolů statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům MČ Praha 10, zařazeným do ÚMČ Praha 10.

 

Požadované znalosti:

 • znalost územního členění hlavního města Prahy a rozdělení kompetencí mezi hlavním městem Prahou a městskými částmi⁏
 • znalost obecných principů organizace a činnosti veřejné správy, zejména samosprávy⁏
 • přehled o činnostech vykonávaných úřadem městské části hl.m. Prahy v samostatné a přenesené působnosti⁏
 • znalost principů hospodaření celků územní samosprávy a předpisů souvisejících, zejména znalost zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění⁏
 • znalost právních předpisů územní samosprávy, zejména znalost zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění a obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb., Statut hlavního města Prahy, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů v platném znění a znalost předpisů souvisejících⁏
 • znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů v platném znění
 • znalost zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném znění
 • znalost zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • zkušenost s tvorbou koncepčních a strategických dokumentů 
 • velmi dobrá znalost práce na PC
 • manažerské dovednosti, schopnost samostatného rozhodování a řešení problémů
 • prezentační a komunikační dovednosti, velmi dobré vyjadřovacích schopnosti v písemném i mluveném projevu

 

Další dovednosti, schopnosti:

 • organizační a rozhodovací schopnosti, umění jednat s lidmi
 • časová flexibilita, vysoké pracovní nasazení a odolnost vůči stresu
 • samostatnost, spolehlivost, pečlivost, seriózní vystupování
 • řídící a koncepční práce, tvůrčí a analytické myšlení
 • praxe ve státní správě či samosprávě
 • zkouška odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, v platném znění, v obecné části výhodou (povinnost složit zkoušku do 18 měsíců od uzavření pracovního poměru, případně předložit doklad o uznám rovnocennosti vzdělání)

 

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. (4) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění  jsou:

- jméno a příjmení, titul

- datum a místo narození

- státní příslušnost

- místo trvalého pobytu

- číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)

- datum a podpis

 

K přihlášce je podle § 7 odst. (5) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění nutno připojit:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností⁏
 • originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)⁏
 • úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání⁏
 • úředně ověřenou kopii lustračního osvědčení (nebo dokladu o podání žádosti o vystavení lustračního osvědčení) a čestné prohlášení dle ustanovení § 2 a 4  zákona č. 451/1991 Sb. (nevztahuje se na osoby narozené po 1. prosinci 1971).

 

 

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit v uzavřené obálce tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do  18. 11. 2019 v podatelně ÚMČ Praha 10 -  adresa :

 

Úřad městské části Praha 10

Oddělení personální

Vršovická 68, 101 38 Praha 10

 

Obálku označit slovy: Výběrové řízení: tajemník / tajemnice Úřadu městské části Praha 10 - NEOTEVÍRAT.

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

 

 

V Praze dne  15. 10. 2019

 

 

                                                                                            Renata   C h m e l o v á

                                                                                            starostka MČ Praha 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zasláno středa 16. října 2019, - Jarošová

Předcházející strana | Další strana

Dokumenty pro uchazeče o zaměstnání

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10