Volná pracovní místa

Aktuální volná místa | Hledat v nabídkách | rss RSS

sociální pracovník/sociální pracovnice

OZNÁMENÍ  O  VYHLÁŠENÍ  VÝBĚROVÉHO  ŘÍZENÍ

 

Městská část Praha 10

zastoupená tajemnicí ÚMČ Praha 10 JUDr. Janou Hatalovou, MBA

vyhlašuje dne 23. 11. 2020 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

sociální pracovník/sociální pracovnice

v referátu sociální práce

v oddělení sociální práce

v   Odboru sociálním ÚMČ Praha 10

 

sjednaný druh práce:

sociální pracovník/sociální pracovnice

s místem výkonu    práce Praha,

 v platové třídě 11

 

na dobu určitou – po dobu mateřské a rodičovské dovolené

 

„Úsměv stojí méně než elektřina, ale dává více světla“ A. J. Cronin

Pojďte s námi vnést světlo do životů našich nejstarších, nemocných či jinak znevýhodněných občanů. Profesionálně, ale citlivě, poskytujeme podporu při řešení jejich nepříznivé sociální situace tak, aby se jejich život stal světlejším.

Přidejte se i Vy do přátelského týmu pracovníků, kteří se vzájemně podporují. Vedle smysluplné práce nabízíme dobré platové podmínky, možnost dalšího vzdělávání a celou řadu nadstandardních benefitů a výhod.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

 

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 1. fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 2. občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk nebo slovenský,
 3. způsobilost k právním úkonům,
 4. bezúhonnost

                               

 

Další požadavky:

požadované vzdělání

 

vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu případně vyšší odborné vzdělání

požadovaný obor, zaměření

sociálně-právní, sociální práce

požadované znalosti

 

splnění podmínek pro výkon práce sociálního pracovníka v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zkouška zvláštní odborné způsobilosti na předmětném úseku (lze složit i po nástupu), dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Internet, E-spis), praxe na obdobné pozici výhodou

další dovednosti, schopnosti

organizační schopnosti, komunikační schopnosti (včetně výborné vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu), pečlivost, spolehlivost, psychická odolnost

 

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:

 • jméno a příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis

 

 

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do  14. 12. 2020 v podatelně ÚMČ Praha 10 -  adresa :

 

Úřad městské části Praha 10

Oddělení personální

Vršovická 68, 101 38 Praha 10

 

 

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení: sociální pracovník/pracovnice v referátu sociální práce, v oddělení sociální práce, v Odboru sociálním ÚMČ Praha 10 – doba určitá“

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

 

 

V Praze dne 20. 11. 2020

 

JUDr. Jana Hatalová, MBA

tajemnice ÚMČ Praha 10

                                                                                            

zasláno pondělí 23. listopadu 2020, -

Předcházející strana | Další strana

Dokumenty pro uchazeče o zaměstnání 

 

Mohlo by vás také zajímat

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10