Volná pracovní místa

Aktuální volná místa | Hledat v nabídkách | rss RSS

sociální pracovník/pracovnice referátu sociální práce

 

 

 

OZNÁMENÍ  O  VYHLÁŠENÍ  VÝBĚROVÉHO  ŘÍZENÍ
 
Městská část Praha 10

zastoupená tajemníkem ÚMČ Praha 10 Ing. Martinem Slavíkem

vyhlašuje dne  3. 9. 2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

sociální pracovník/pracovnice referátu sociální práce

v oddělení sociální práce v Odboru sociálním ÚMČ Praha 10

 

sjednaný druh práce:

sociální pracovník/pracovnice referátu sociální práce

s místem výkonu práce Praha,

v platové třídě 11

 

na dobu určitou po dobu pracovní neschopnosti a následně po dobu mateřské a rodičovské dovolené

 

„Úsměv stojí méně než elektřina, ale dává více světla“ A.J. Cronin

Pojďte s námi vnést světlo do životů našich nejstarších, nemocných či jinak znevýhodněných občanů. Profesionálně, ale citlivě poskytujeme podporu při řešení jejich nepříznivých sociálních situací tak, aby se jejich život stal světlejším. Přidejte se i Vy do  přátelském týmu pracovníků, kteří se vzájemně podporují. Vedle smysluplné práce nabízíme dobré platové podmínky, možnost dalšího vzdělávání a celou řadu nadstandartních benefitů a výhod.

 TĚŠÍME SE NA VÁS !

 

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 1. fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 2. občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk, nebo slovenský
 3. způsobilost k právním úkonům,
 4. bezúhonnost

 

Další požadavky:

požadované vzdělání

vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu event. vyšší odborné vzdělání

požadovaný obor, zaměření

sociálně-právní, sociální práce

další kvalifikační požadavky

splnění podmínek pro výkon práce sociálního pracovníka v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

zkouška zvláštní odborné způsobilosti na  předmětném úseku  (lze složit i po nástupu),

dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Internet, E-spis),  praxe na obdobné pozici výhodou

další dovednosti, schopnosti

organizační schopnosti, komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu), pečlivost, spolehlivost, psychická odolnost

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:

 • jméno a příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis

 

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních  samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 25. 9. 2019 v podatelně ÚMČ Praha 10 -  adresa :

 

Úřad městské části Praha 10

Oddělení personální

Vršovická 68, 101 38 Praha 10

 

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení: sociální pracovník/pracovnice referátu sociální práce v OSO ÚMČ Praha 10“.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

V Praze dne  2. 9. 2019

                                          

                                                                                          Ing. Martin Slavík

                                                                                        tajemník ÚMČ Praha 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zasláno úterý 3. září 2019, - Jarošová

Předcházející strana | Další strana

Dokumenty pro uchazeče o zaměstnání

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10