Volná pracovní místa

Aktuální volná místa | Hledat v nabídkách | rss RSS

referent/ka údržby městské zeleně

OZNÁMENÍ  O  VYHLÁŠENÍ  VÝBĚROVÉHO  ŘÍZENÍ

 

Městská část Praha 10

zastoupená tajemníkem ÚMČ Praha 10 Ing. Martinem Slavíkem

vyhlašuje dne 22. 8. 2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

referent/ka údržby městské zeleně

v oddělení městské zeleně a čistoty

v   Odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10

 

sjednaný druh práce:

referent/ka údržby městské zeleně

s místem výkonu    práce Praha,

 v platové třídě  10

na dobu určitou (po dobu mateřské a rodičovské dovolené)

 

Městská část je důležitým správcem ploch městské zeleně. Pro její údržbu a budoucí rozvoj jsou zejména zásadní lidé, kteří se o ní starají. V našem případě je jím spolupracovník/spolupracovnice, který/á má zkušenosti v oblasti zadávání a kontroly zahradnických prací. Zároveň má dostatečné vize o možném rozvoji svěřených ploch městské zeleně. Nejste to náhodou Vy, kdo toto splňuje?

 

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 1. fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 2. občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk nebo slovenský,
 3. způsobilost k právním úkonům,
 4. bezúhonnost

 

Stručný popis pozice: organizace údržby městské zeleně na vymezené části Prahy 10,     

                                      koordinace činností v rámci údržby zeleně na území celé Prahy 10

 

Další požadavky:

požadované vzdělání

vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu

požadovaný obor, zaměření

přírodovědecké, zahradnické

požadované znalosti

dendrologie, znalost práce na PC (Word, Excel, Internet),

výhodou znalost programů E-spis, Misys

další dovednosti, schopnosti

dobré komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném a mluveném projevu), přesnost, spolehlivost, psychická odolnost, učenlivost

 

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:

 • jméno a příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis

 

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do  9. 9. 2019 v podatelně ÚMČ Praha 10 -  adresa :

 

Úřad městské části Praha 10

Oddělení personální

Vršovická 68, 101 38 Praha 10

 

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení: referent/ka údržby městské zeleně v Odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10“

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

 

V Praze dne 19. 8. 2019

 

 

                                                                                             Ing. Martin Slavík

                                                                                        tajemník ÚMČ Praha 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zasláno čtvrtek 22. srpna 2019, - Jarošová

Předcházející strana | Další strana

Dokumenty pro uchazeče o zaměstnání

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10