Volná pracovní místa

Aktuální volná místa | Hledat v nabídkách | rss RSS

referent/ka referátu pozemků

 

 

OZNÁMENÍ  O  VYHLÁŠENÍ  VÝBĚROVÉHO  ŘÍZENÍ
 
 
Městská část Praha 10

zastoupená tajemníkem ÚMČ Praha 10 Ing. Martinem Slavíkem

vyhlašuje dne 23. 8. 2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

referent/ka referátu pozemků

v oddělení koordinačních činností

v Odboru majetkoprávním  ÚMČ Praha 10

 

sjednaný druh práce:

referent/ka referátu pozemků

s místem výkonu práce Praha,

v platové třídě 9

 

 

Do našeho kolektivu hledáme nového/novou člena/členku týmu na pozici referenta/ky referátu pozemků.

Hledáme pečlivou, zodpovědnou osobu, která bude schopna zajistit a realizovat zejména:

 • provedení pasportizace pozemků (zejména v zahrádkářských koloniích);
 • komplexní správu pozemků po technické i administrativní stránce;
 • komunikaci s nájemci a uživateli pozemků;
 • přípravu rozpočtu na správu pozemků;
 • přípravu podkladů pro veřejné nabídky na uzavření smlouvy o nájmu pozemků
 • přípravu materiálů pro jednání orgánů městské části Praha 10;
 • přípravu aktuálních podkladů o pozemcích před uzavřením smlouvy;
 • fyzické předávání pozemků do užívání nájemcům nebo uživatelům a jejich přebírání zpět;

Výkon práce převážně v terénu.

 

 

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 1. fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 2. občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk nebo slovenský jazyk,
 3. způsobilost k právním úkonům,
 4. bezúhonnost

 

 

 

Další požadavky:

požadované vzdělání

vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou

požadovaný obor, zaměření

ekonomický, technický, veřejná správa

požadované znalosti

znalost práce na PC (Word, Excel, Internet), orientace v problematice správy pozemků a nakládání s obecním majetkem výhodou, rovněž praxe v oboru výhodou

další dovednosti, schopnosti

organizační a komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu), přesnost, pečlivost, spolehlivost, psychická odolnost, uživatelská znalost aplikací e-SPIS, AGENDIO a MISYS výhodou

 

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:

 • jméno a příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 9. 9. 2019  v podatelně ÚMČ Praha 10 -  adresa :

 

Úřad městské části Praha 10

Oddělení personální

Vršovická 68, 101 38 Praha 10

 

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení: referent/ka referátu pozemků  v Odboru majetkoprávním ÚMČ Praha 10 “

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

V Praze dne  22. 8. 2019                                                                  

                                                                                                Ing. Martin Slavík

                                                                                           tajemník ÚMČ Praha 10

 

 

 

 

 

 

 

 

zasláno pátek 23. srpna 2019, - Jarošová

Předcházející strana | Další strana

Dokumenty pro uchazeče o zaměstnání

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10