Volná pracovní místa

Aktuální volná místa | Hledat v nabídkách | rss RSS

referent/ka referátu administrativního v oddělení přípravy a realizace oprav a investic v Odboru majetkoprávním ÚMČ Praha 10

OZNÁMENÍ  O  VYHLÁŠENÍ  VÝBĚROVÉHO  ŘÍZENÍ

Městská část Praha 10

zastoupená tajemníkem ÚMČ Praha 10 Ing. Martinem Slavíkem

vyhlašuje dne 19. 1. 2015 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

referent/ka referátu administrativního v oddělení přípravy a realizace oprav a investic v  Odboru majetkoprávním  ÚMČ Praha 10

 

 

sjednaný druh práce:

referent/ka referátu administrativního

s místem výkonu práce Praha,

v platové třídě 9

 

na dobu určitou po dobu mateřské dovolené popř. rodičovské dovolené

 

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

a)      fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,

b)      občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk nebo slovenský jazyk,

c)      způsobilost k právním úkonům,

d)     bezúhonnost

 

Další požadavky:

 

požadované vzdělání

 

 

vyšší odborné popř. středoškolské s maturitou

požadovaný obor, zaměření

 

technického, ekonomického směru

požadované znalosti

 

znalost práce na PC (Word, Excel, Internet), znalost problematiky správy majetku, úřední korespondence, orientace vlegislativě spojené snájemními vztahy a výkonem technického dozoru staveb. Praxe voboru výhodou.

 

další dovednosti, schopnosti

 

organizační a komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti vpísemném a mluveném projevu), přesnost, spolehlivost, psychická odolnost.

 

 

 

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:

-          jméno a příjmení, titul

-          datum a místo narození

-          státní příslušnost

-          místo trvalého pobytu

-          číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)

-          datum a podpis

 

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:

-          strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností

-          výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),

-          ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 4. 2. 2015 v podatelně ÚMČ Praha 10 -  adresa :

 

Úřad městské části Praha 10

Oddělení personální

Vršovická 68, 101 38 Praha 10

 

 

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení – pozicereferent/ka referátu administrativního v Odboru majetkoprávním ÚMČ Praha 10“.

 

Kontakt:

 

Vendulka Nováková -  267 093 454

Personální oddělení

Kanceláře tajemníka  ÚMČ PRAHA 10

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

 

V Praze dne 15. 1. 2015.                  

 

                                                                     

                                                                            Ing. Martin Slavík

                                                                         tajemník ÚMČ Praha 10zasláno pondělí 19. ledna 2015, - Jarošová

Předcházející strana | Další strana

Dokumenty pro uchazeče o zaměstnání

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10