Volná pracovní místa

Aktuální volná místa | Hledat v nabídkách | rss RSS

referent/ka posuzování projektové dokumentace, kontroly komunikací a inženýrských sítí

OZNÁMENÍ  O  VYHLÁŠENÍ  VÝBĚROVÉHO  ŘÍZENÍ

 

Městská část Praha 10

zastoupená tajemnicí ÚMČ Praha 10 JUDr. Janou Hatalovou, MBA

vyhlašuje dne 25. 11. 2020 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

referent/ka referátu posuzování projektové dokumentace, kontroly komunikací a inženýrských sítí

 v   Odboru dopravy ÚMČ Praha 10

 

sjednaný druh práce:

referent/ka posuzování projektové dokumentace, kontroly komunikací a inženýrských sítí

s místem výkonu    práce Praha,

 v platové třídě 10

 

Úřad MČ Praha 10 kromě platu, sestávajícího ze základního tarifu plus zajímavého osobního ohodnocení (závislého na výkonu), nabízí zaměstnanecké benefity v celkové roční výši 15 000,- Kč (např. na stavební spoření, penzijní připojištění, rekreaci, 4 dny placeného volna, nadstandardní zdravotní péči atd.). Zaměstnanci mohou také čerpat dva dny neplaceného volna a zajímavá je i možnost závodního stravování přímo v budově ÚMČ, na které zaměstnavatel přispívá ve výši 65% ceny jídel.

 

 

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 1. fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 2. občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk nebo slovenský,
 3. způsobilost k právním úkonům,
 4. bezúhonnost

 

 

Stručný popis pozice: vydávání rozhodnutí o povolení připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci, vydávání závazných stanovisek a vyjádření k projektovým dokumentacím k územnímu a stavebnímu řízení, vedení správního řízení o uložení povinnosti provozovateli vozidla odstranit vrak z veřejných komunikací, vedení správního řízení o prodeji vozidla s déle jak 6 měsíců propadlou technickou prohlídkou, aktivní činnost v terénu v rámci pravidelných místních šetření, komunikace s veřejností v rámci svěřené agendy

                                    

 

Další požadavky:

požadované vzdělání

 

vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu technického zaměření

požadovaný obor, zaměření

veřejná správa – oblast pozemních komunikací, inž. sítí

požadované znalosti

 

znalost správního řádu, znalost zákonů v oblasti pozemních komunikací, orientace v projektové dokumentaci, práce s PC  

další dovednosti, schopnosti

komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu), přesnost, spolehlivost, odpovědnost, psychická odolnost, učenlivost

 

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:

 • jméno a příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis

 

 

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
 •  

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do  15. 12. 2020 v podatelně ÚMČ Praha 10 -  adresa :

 

Úřad městské části Praha 10

Oddělení personální

Vršovická 68, 101 38 Praha 10

 

 

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení: referent/ka posuzování projektové dokumentace, kontroly komunikací a inženýrských sítí v Odboru dopravy ÚMČ Praha 10“

 

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

 

 

V Praze dne 24. 11. 2020

 

JUDr. Jana Hatalová, MBA

tajemnice ÚMČ Praha 10

                                                                                           

zasláno středa 25. listopadu 2020, -

Předcházející strana | Další strana

Dokumenty pro uchazeče o zaměstnání 

 

Mohlo by vás také zajímat

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10