Volná pracovní místa

Aktuální volná místa | Hledat v nabídkách | rss RSS

referent/ka oddělení právních činností a veřejných zakázek

 

 

OZNÁMENÍ  O  VYHLÁŠENÍ  VÝBĚROVÉHO  ŘÍZENÍ
 
Městská část Praha 10

zastoupená tajemníkem ÚMČ Praha 10 Ing. Martinem Slavíkem

vyhlašuje dne 15. 8. 2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

referent/ka  oddělení právních činností a veřejných zakázek

v  Odboru bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 10

 

 

sjednaný druh práce:

referent/ka  oddělení právních činností a veřejných zakázek  

s místem výkonu práce Praha,

v platové třídě 9

 

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 1. fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 2. občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk nebo slovenský,
 3. způsobilost k právním úkonům,
 4. bezúhonnost

 

Další požadavky:

požadované vzdělání

vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou

požadovaný obor, zaměření

ekonomické/právní/veřejná správa

požadované znalosti

znalost práce na PC (Word, Excel, Internet), delší praxe v administrativě, orientace v problematice veřejných zakázek a nakládání s obecním majetkem výhodou, rovněž praxe v oboru výhodou

další dovednosti, schopnosti

organizační schopnosti, komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu), přesnost, spolehlivost, psychická odolnost

 

Náplň činnosti:

 • administrace veřejných zakázek
 • komunikace ze zhotoviteli stavebních prací
 • částečná práce v terénu
 • práce se spisovou službou
 • příprava materiálů pro jednání RMČ
 • zajišťování evidence dokumentace veřejných zakázek v listinné i elektronické podobě
 • vedení centrální databáze zájemců o veřejnou zakázku
 • vedení evidence veřejných zakázek
 • zajišťování zadávání a zpracování podkladů pro zadávání občanů do databáze zájemců zaevidovaných do registru zástupců občanů
 • zajišťování evidence smluv uzavřených MČ v elektronické podobě v programu CES a PROXIO Agendio
 • zajišťování zveřejňování smluv a objednávek na stránkách Ministerstva vnitra dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

 

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:

 • jméno a příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis

 

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do  3. 9. 2019 v podatelně ÚMČ Praha 10 -  adresa :

 

Úřad městské části Praha 10

Oddělení personální

Vršovická 68, 101 38 Praha 10

 

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení: referent/ka  oddělení právních činností a veřejných zakázek  v Odboru bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 10.“

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

V Praze dne 13. 8. 2019

                                                                     

        

                                                                                           Ing. Martin Slavík

                                                                                       tajemník ÚMČ Praha 10

 

 

 

 

 

 

 

 

zasláno čtvrtek 15. srpna 2019, - Jarošová

Předcházející strana | Další strana

Dokumenty pro uchazeče o zaměstnání

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10