Volná pracovní místa

Aktuální volná místa | Hledat v nabídkách | rss RSS

referent/ka - veřejné prostory, urbanismus

 

 

 

OZNÁMENÍ  O  VYHLÁŠENÍ  VÝBĚROVÉHO  ŘÍZENÍ

 

Městská část Praha 10

zastoupená tajemníkem ÚMČ Praha 10 Ing. Martinem Slavíkem

vyhlašuje dne 3. 9. 2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

referent/ka - veřejné prostory, urbanismus

v  referátu rozvoje veřejných prostor

v oddělení koncepce a rozvoje MČ

v   Odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10

 

sjednaný druh práce:

referent/ka – veřejné prostory, urbanismus

s místem výkonu    práce Praha,

 v platové třídě  10

 

na dobu určitou (po dobu rodičovské dovolené)

 

Do našeho přátelského kolektivu hledáme posilu, které není lhostejný územní rozvoj nejen městské části Praha 10, ale potažmo celého hlavního města Prahy. Někoho, kdo stejně tak se zájmem sleduje proměnu a stav veřejných prostranství a chtěl by se podílet na jejich koncepční přeměně. Tato konkrétní pozice zahrnuje i problematiku posuzování záměrů na území městské části, tvorbu a zadávání koncepcí a menších architektonicko -urbanistických studií až po připomínkování široké škály územně plánovacích dokumentací.

 

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 1. fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 2. občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk nebo slovenský,
 3. způsobilost k právním úkonům,
 4. bezúhonnost.

 

 

Další požadavky:

požadované vzdělání

vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu

požadovaný obor, zaměření

zaměření na  architekturu a urbanismus

požadované znalosti

portfolio prací, uživatelská znalost práce na PC  AutoCAD, Adobe CS5 a vyšší, SketchUp MISYS apod.),

 

další dovednosti, schopnosti

organizační schopnosti, komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu), přesnost, spolehlivost, psychická odolnost, samostatnost

 

Nabízíme:      5 týdnů dovolené, benefity ve výši 13 200,- (kultura, sport, cestování apod.), příspěvky na stravování, pružná pracovní doba, atp.

 

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:

 • jméno a příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis

 

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Další požadované přílohy:

 • motivační dopis a stručné portfolio

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do  25. 9. 2019 v podatelně ÚMČ Praha 10 -  adresa :

 

Úřad městské části Praha 10

Oddělení personální

Vršovická 68, 101 38 Praha 10

 

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení: referent/ka – veřejné prostory, urbanismus v Odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10 – doba určitá“

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

 

V Praze dne  2. 9.  2019

 

 

                                                                                             Ing. Martin Slavík

                                                                                        tajemník ÚMČ Praha 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zasláno úterý 3. září 2019, - Jarošová

Předcházející strana | Další strana

Dokumenty pro uchazeče o zaměstnání

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10