Volná pracovní místa

Aktuální volná místa | Hledat v nabídkách | rss RSS

právník (silničního správního úřadu)

 

 

OZNÁMENÍ  O  VYHLÁŠENÍ  VÝBĚROVÉHO  ŘÍZENÍ

 

Městská část Praha 10

zastoupená tajemníkem ÚMČ Praha 10 Ing. Martinem Slavíkem

vyhlašuje dne  14. 8. 2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

právník (silničního správního úřadu)

v  oddělení státní správy – životní prostředí a doprava

v   Odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10

 

sjednaný druh práce:

právník (silničního správního úřadu)

s místem výkonu    práce Praha,

 v platové třídě  11

 

 

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 1. fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 2. občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk nebo slovenský,
 3. způsobilost k právním úkonům,
 4. bezúhonnost

 

 

Další požadavky:

požadované vzdělání

vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu

požadovaný obor, zaměření

právní vzdělání, výhodou předchozí zaměření na pozemní komunikace

požadované znalosti

znalost správního řádu, zákonů v oblasti pozemních komunikací, přestupkového zákona, schopnost práce na PC (Word, Excel, ASPI),

další dovednosti, schopnosti  dobré komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném a mluveném projevu), přesnost, spolehlivost, psychická odolnost, učenlivost
Stručný popis pozice: agenda silničního správního úřadu, řízení o omezení přístupu na veřejnou účelovou komunikaci, vedení přestupkových řízení dle zák. č. 13/1997 Sb. a 168/1999 Sb., deklaratorní řízení o účelových komunikacích

 

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:

 • jméno a příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis

 

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do  2. 9. 2019 v podatelně ÚMČ Praha 10 -  adresa :

 

 

Úřad městské části Praha 10

Oddělení personální

Vršovická 68, 101 38 Praha 10

 

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení: právník v Odboru životní prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10“

 

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

 

 

 

V Praze dne  12. 8. 2019

 

 

 

                                                                                             Ing. Martin Slavík

                                                                                        tajemník ÚMČ Praha 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zasláno středa 14. srpna 2019, - Jarošová

Předcházející strana | Další strana

Dokumenty pro uchazeče o zaměstnání

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10