Volná pracovní místa

Aktuální volná místa | Hledat v nabídkách | rss RSS

právník – přestupkář v oddělení přestupkovém v odboru občanskosprávním ÚMČ Praha 10

 

OZNÁMENÍ  O  VYHLÁŠENÍ  VÝBĚROVÉHO  ŘÍZENÍ

 

Městská část Praha 10

zastoupená tajemníkem ÚMČ Praha 10 Ing. Martinem Slavíkem

vyhlašuje dne 12. 1. 2015  výběrové řízení na obsazení pracovního místa

právník – přestupkář v oddělení přestupkovém odboru občanskosprávním ÚMČ Praha 10

 

sjednaný druh práce:

právník – přestupkář

  s místem výkonu práce Praha,

v platové třídě 10

 

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

a)     fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,

b)     občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk nebo slovenský jazyk,

c)     způsobilost k právním úkonům,

d)     bezúhonnost

 

Další požadavky:

 

 

požadované vzdělání

 

 

obor, zaměření

 

vysokoškolské min. bakalářský studijní program

 

právo, popř. veřejná správa

 

 

požadované znalosti

 

· dobrá orientace voblasti přestupkového a správního práva;

· zkušenosti spřestupkovým řízením

popř. správním řízením;

· znalost práce na PC (Word, Excel, Internet);

 

další dovednosti, schopnosti

· dobré vyjadřovací schopnosti (jak vmluveném, tak i písemném projevu);

· schopnost analytického myšlení;

· schopnost samostatného rozhodování;

· organizační a komunikační schopnosti;

· přesnost, spolehlivost, psychická odolnost.

 

 

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:

-        jméno a příjmení, titul

-        datum a místo narození

-        státní příslušnost

-        místo trvalého pobytu

-        číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)

-        datum a podpis

 

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:

-        strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností

-        výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),

-        ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 27. 1. 2015  v podatelně ÚMČ Praha 10 -  adresa :

 

Úřad městské části Praha 10

Oddělení personální

Vršovická 68, 101 38 Praha 10

 

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení – právník – přestupkář“

 

Kontakt:

Telefon    267093454

Fax          267093488

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

 

V Praze dne 12. 1. 2015

 

 

                                                                     

                                                                                                Ing. Martin Slavík

                                                                                             tajemník ÚMČ Praha 10zasláno pondělí 12. ledna 2015, - Jarošová

Předcházející strana | Další strana

Dokumenty pro uchazeče o zaměstnání

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10