Volná pracovní místa

Aktuální volná místa | Hledat v nabídkách | rss RSS

právník odvolání, správní delikty, právní poradenství v Odboru stavebním ÚMČ Praha 10

 

 

OZNÁMENÍ  O  VYHLÁŠENÍ  VÝBĚROVÉHO  ŘÍZENÍ

 

Městská část Praha 10

zastoupená tajemníkem ÚMČ Praha 10 Ing. Martinem Slavíkem

vyhlašuje dne 26. 1. 2015 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

právník odvolání, správní delikty, právní poradenství Odboru stavebním ÚMČ Praha 10

 

sjednaný druh práce:

právník odvolání, správní delikty, právní poradenství

s místem výkonu práce Praha,

v platové třídě 11 

                                  

   

 

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

a)     fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,

b)     občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk nebo slovenský jazyk,

c)     způsobilost k právním úkonům,

d)     bezúhonnost

 

Další požadavky:

 

požadované vzdělání

 

VŠ – právnická fakulta, požadovaný obor, zaměření správní a stavební právo

požadované znalosti

 

· dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, E-spis, ASPI,MISYS, )

· znalost správního, stavebního a přestupkového práva

· výhodou je zkouška zvláštní odborné způsobilosti (lze složit i po nástupu)

· výhodou je znalost zpraxe vúzemním a stavebním řízení.

další dovednosti, schopnosti

· organizační a komunikační schopnosti

· přesnost, spolehlivost

· psychická odolnost

 

 

 

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:

-        jméno a příjmení, titul

-        datum a místo narození

-        státní příslušnost

-        místo trvalého pobytu

-        číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)

-        datum a podpis

 

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:

-        strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností

-        výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),

-        ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 26. 2. 2015  v podatelně ÚMČ Praha 10 -  adresa :

 

Úřad městské části Praha 10

Oddělení personální

Vršovická 68, 101 38 Praha 10

 

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení – pozice právník odvolání, správní delikty, právní poradenství v Odboru stavebním ÚMČ Praha 10.“

 

Kontakt:

Vendulka Nováková -  267 093 454

Personální oddělení

Kanceláře tajemníka  ÚMČ PRAHA 10

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

V Praze dne 23. 1. 2015.

 

 

                                                                     

                                                                                                Ing. Martin Slavík

                                                                                            tajemník ÚMČ Praha 10

 

 

 

zasláno pondělí 26. ledna 2015, - Jarošová

Předcházející strana | Další strana

Dokumenty pro uchazeče o zaměstnání

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10