Volná pracovní místa

Aktuální volná místa | Hledat v nabídkách | rss RSS

právník oddělení stížností a svobodného přístupu k informacím Odboru kontroly a komunikace ÚMČ Praha 10

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


 

Městská část Praha 10

zastoupená tajemníkem ÚMČ Praha 10 Ing. Martinem Slavíkem

vyhlašuje dne 21. 1. 2015 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

právník oddělení stížností a svobodného přístupu k informacím Odboru kontroly a komunikace ÚMČ Praha 10

 

sjednaný druh práce:

právník oddělení stížností a svobodného přístupu k informacím

s místem výkonu práce Praha

v platové třídě 10

 

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

a)     fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,

b)     občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk nebo slovenský,

c)     způsobilost k právním úkonům,

d)     bezúhonnost

 

Další požadavky:

 

požadované vzdělání

 

 

vysokoškolské vzdělání vmagisterském, popř. bakalářském studijním programu (vhodné i pro absolventa).

 

požadovaný obor, zaměření

 

právo, právní vědy

 

požadované znalosti

 

znalost práce na PC (MS Office, ASPI, Internet);

velmi dobrá orientace v oblasti veřejné správy, znalost zákona č. 131/2000 Sb., a souvisejících právních předpisů (předchozí praxe v této oblasti vítána);

zkušenosti svedením správního řízení, popř. správního trestání výhodou;

vyžadovaná znalost a orientace vproblematice zák. č. 106/1999 Sb., 101/2000 Sb., 85/1990 Sb.;

 

další dovednosti, schopnosti

velmi dobré komunikační schopnosti (slovem i písmem), pečlivost, spolehlivost, samostatnost, ochota a schopnost dále se vzdělávat, zodpovědnost a psychická odolnost, schopnost analytického a koncepčního myšlení, schopnost samostatného rozhodování a týmové práce.

 

 

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:

-        jméno a příjmení, titul

-        datum a místo narození

-        státní příslušnost

-        místo trvalého pobytu

-        číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)

-        datum a podpis

 

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:

-        strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností

-        výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),

-        ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 25. 2. 2015 v podatelně ÚMČ Praha 10 -  adresa:

 

Úřad městské části Praha 10

Oddělení personální

Vršovická 68, 101 38 Praha 10

 

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení – pozice „ právník oddělení stížností a svobodného přístupu k informacím v OKK ÚMČ Praha 10“

 

 

Kontakt:

Vendulka Nováková -  267 093 454

Personální oddělení

Kancelář tajemníka  ÚMČ PRAHA 10

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

 

 

V Praze dne 19. 1. 2015.

                                    

                                                                                                       Ing. Martin Slavík

                                                                                                  tajemník ÚMČ Praha 10

 

 

 

zasláno středa 21. ledna 2015, - Jarošová

Předcházející strana | Další strana

Dokumenty pro uchazeče o zaměstnání

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10