Volná pracovní místa

Aktuální volná místa | Hledat v nabídkách | rss RSS

ekonom/ka v oddělení veřejné podpory

 

 

OZNÁMENÍ  O  VYHLÁŠENÍ  VÝBĚROVÉHO  ŘÍZENÍ
 
Městská část Praha 10

zastoupená tajemníkem ÚMČ Praha 10 Ing. Martinem Slavíkem

vyhlašuje dne 24. 7. 2019  výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

ekonom/ka v oddělení veřejné podpory

v Odboru kultury a projektů ÚMČ Praha 10

 

sjednaný druh práce:

ekonom/ka

 

s místem výkonu práce Praha,

v platové třídě  9

 

na dobu určitou po dobu rodičovské dovolené

 

 

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 1. fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 2. občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk nebo slovenský jazyk,
 3. způsobilost k právním úkonům,
 4. bezúhonnost

 

 

Další požadavky:

požadované vzdělání                              

vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou

požadovaný obor, zaměření

ekonomický

požadované znalosti

znalost práce na PC (Word, Excel, Internet),

znalost práce v systémech GINIS a AGENDIO – výhodou. Dobrá znalost účetnictví, znalost podvojného účetnictví a problematiky dotací– vítána

zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku finančního hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu (povinnost složit zkoušku do 18 měsíců od uzavření pracovního poměru) - vítána

další dovednosti, schopnosti

organizační schopnosti, výborné komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném a mluveném projevu), přesnost, spolehlivost, samostatnost, iniciativa, příjemné vystupování, odolnost vůči stresu.

 

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:

 • jméno a příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis

 

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 14. 8. 2019  v podatelně ÚMČ Praha 10 -  adresa :

 

Úřad městské části Praha 10

Oddělení personální

Vršovická 68, 101 38 Praha 10

 

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení – pozice ekonom/ka  oddělení veřejné podpory v Odboru kultury a projektů ÚMČ Praha 10 – doba určitá.

 

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

 

 

V Praze dne 23. 7. 2019

                                                        

                                                                                               Ing. Martin Slavík

                                                                                          tajemník ÚMČ Praha 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zasláno středa 24. července 2019, - Jarošová

Předcházející strana | Další strana

Dokumenty pro uchazeče o zaměstnání

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10