Správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb.

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

§ 1

Předmět úpravy

               Tento zákon upravuje správní poplatky (dále jen "poplatky") a výkon jejich správy, zejména jejich vyměřování a vybírání, prováděné orgány moci výkonné a dále orgány územních samosprávných celků a orgány právnických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti státní správy (dále jen "správní úřad").

§ 2

Předmět poplatků

               (1) Předmětem poplatků je správní řízení upravené zvláštním právním předpisem a další činnost správního úřadu související s výkonem státní správy (dále jen "úkon"). Úkony, které podléhají zpoplatnění, jsou vymezeny v jednotlivých položkách sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k tomuto zákonu (dále jen "sazebník"). Sazebník v jednotlivých položkách dále obsahuje případné osvobození od poplatku, úkony, které nejsou předmětem poplatku, zmocnění správního úřadu při stanovení výše poplatku, popřípadě poznámky, které upravují podrobnosti k jednotlivým úkonům.

               (2) Úkony zahájené správním úřadem z moci úřední, s výjimkou místního šetření, a úkony související s přestupkovým a s trestním řízením nejsou předmětem poplatku, nestanoví-li sazebník jinak.

§ 3

Poplatník

               (1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která podala žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu správnímu úřadu, nebo osoba, v jejímž zájmu nebo věci byl úkon proveden.

               (2) Vznikne-li povinnost zaplatit poplatek za týž úkon více poplatníkům, zaplatí jej společně a nerozdílně, nestanoví-li sazebník jinak.

§ 5

Vyměření a vybírání poplatku, splatnost poplatku a následky jeho nezaplacení

               (1) Poplatky vyměřuje, vybírá a vymáhá správní úřad příslušný k provedení úkonu, nestanoví-li sazebník jinak.

               (2) Poplatky stanovené v sazebníku pevnou částkou jsou splatné buď při přijetí podání nebo později, vždy však před provedením úkonu, a to podle jeho vymezení v jednotlivých položkách sazebníku, nestanoví-li sazebník jinak. Nezaplatí-li poplatník poplatek v této lhůtě, vyzve ho správní úřad, aby tak učinil ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po doručení výzvy k zaplacení poplatku, která je rozhodnutím podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní. Ve výzvě k zaplacení poplatku správní úřad zároveň upozorní poplatníka na důsledky nezaplacení poplatku. Proti výzvě k zaplacení poplatku lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po jejím doručení.

               (3) Procentní poplatky a další poplatky, o nichž tak stanoví sazebník, vyměřuje správní úřad platebním výměrem a jsou splatné ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po doručení platebního výměru. Obdobně vyměřuje správní úřad nedoplatky na poplatku.

               (4) Nezaplatí-li poplatník poplatek ve lhůtách uvedených v odstavcích 2 a 3, správní úřad zastaví zahájené řízení nebo úkon neprovede, nestanoví-li sazebník jinak. Zaplatí-li poplatník poplatek po lhůtách uvedených v odstavcích 2 a 3, postupuje správní úřad v řízení tak, jako by byl poplatek zaplacen včas, pokud již nerozhodl o zastavení řízení. Je-li však poplatek zaplacen nejpozději do konce běhu odvolací lhůty proti tomuto rozhodnutí, pozbývá rozhodnutí platnosti a správní úřad tuto skutečnost vyznačí formou úředního záznamu ve spise.

               (5) Správní úřad vydá výsledek provedeného úkonu vždy až po zaplacení poplatku, nestanoví-li sazebník jinak. Lhůty pro vydání rozhodnutí stanovené zvláštními právními předpisy neběží v době ode dne doručení výzvy nebo platebního výměru k zaplacení poplatku až do prokazatelného zaplacení poplatku.

§ 7

Vracení poplatku

               (1) Správní úřad vrátí poplatek v plné výši na žádost osoby, která poplatek zaplatila,

  1. nebyl-li proveden požadovaný úkon, vymezený v jednotlivých položkách sazebníku, a nejde-li o poplatek, jehož předmětem je správním úřadem přijatá žádost, návrh, přihláška, podnět, námitka, ohlášení nebo oznámení,

§ 8

Osvobození od poplatku

               (1) Od poplatků jsou osvobozeny

a) státní orgány a státní fondy,

b) diplomatická zastupitelství cizích států a delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států a požívají-li výsady a imunity podle mezinárodního práva, je-li zaručena vzájemnost a nejde-li o úkony prováděné v osobním zájmu nebo k osobnímu prospěchu těchto osob,

c) územní samosprávné celky a jejich orgány, požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy, kterým jsou pověřeny,

d) právnické osoby, požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy, kterým jsou pověřeny,

e) fyzické nebo právnické osoby, stanoví-li tak mezinárodní smlouvy a ujednání, kterými je Česká republika vázána.

               (2) Od poplatků jsou osvobozeny úkony

a) související s prováděním zvláštních právních předpisů o sociálním zabezpečení, o důchodovém pojištění, o příplatku k důchodu a o zvláštním příspěvku k důchodu, o veřejném zdravotním pojištění, o zaměstnanosti, o státní sociální podpoře, o nemocenském pojištění, o sociálně-právní ochraně dětí, o sociálních službách, o dávkách pro osoby se zdravotním postižením, pomoci v hmotné nouzi, ve věcech branné povinnosti občanů a ve věcech civilní služby, s výjimkou poplatku a s výjimkou poplatku za přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího zařízení a žádosti o akreditaci vzdělávacího programu podle právních předpisů o sociálních službách,

b) prováděné v důsledku změny nebo opravy názvu obce, města, kraje, ulice, jiného veřejného prostranství, rodného čísla a úkony, prováděné v důsledku rozhodnutí z moci úřední,

c) pro orgány územního samosprávného celku, prováděné úřadem téhož územního samosprávného celku,

d) pro účely dědického řízení, prováděného notářem jako soudním komisařem,

e) pro účely exekučního řízení, prováděného soudním exekutorem, s výjimkou položky 1 bod 1 písmeno l),

f) pro účely využití volebního práva,

g) související s poskytováním dočasné ochrany cizincům,

h) stanoví-li tak mezinárodní smlouvy a ujednání, kterými je Česká republika vázána,

i) prováděné v důsledku živelní pohromy na území České republiky; za živelní pohromu se pro účely tohoto zákona považují nezaviněný požár a výbuch, blesk, vichřice a rychlost větru nad 75 km/h, povodeň, záplava, krupobití, sesouvání půdy, sesuny půdy a skalní zřícení, pokud k nim nedošlo v souvislosti s průmyslovým nebo stavebním provozem, sesouvání nebo zřícení lavin a zemětřesení dosahující alespoň 4. stupně Richterovy mezinárodní stupnice udávající makroseismické účinky zemětřesení.

               (3) Na výsledku úkonu osvobozeného podle odstavce 2 písm. a) až i) vyznačí správní úřad účel, k němuž byl proveden.

               (4) Od poplatků jsou osvobozeny i další osoby nebo úkony, a to v rozsahu stanoveném v sazebníku.

               (5) V rozsahu stanoveném v sazebníku se správní úřad zmocňuje snížit nebo zvýšit poplatek anebo upustit od jeho vybrání.

ČÁST I

Položka 3

a)   Vydání   stejnopisu,   opisu,   kopie, fotokopie   nebo   výpisu   z úředních spisů,   ze   soukromých   spisů   v   úřední  úschově,   z   rejstříků,   z   registrů,  z   knih,   ze   záznamů,   z   evidencí, z   listin   nebo   z   dalšího   písemného a   obrazového   materiálu,   popřípadě  sdělení   o   negativním  nálezu

     Kč   50   za   každou   i   započatou   stránku

     Kč   40  na   technickém   nosiči   dat

     Kč   15 za   první   stránku   a  Kč  5 za   každou   další   i   započatou   stránku, je-li   pořizována   na   kopírovacím stroji   nebo   na   tiskárně počítače

               2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy,4) občanská sdružení a odborové organizace5) a obecně prospěšné společnosti,6) založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociálních služeb, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany památek, souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny. Pro účely vedení Seznamu ochrany přírody je od poplatku podle písmene a) této položky osvobozena Agentura ochrany přírody a krajiny.

               3. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno vydání listiny potřebné k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb., k provedení zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech a k provedení zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu.

               4. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti, právnické osoby zřízené nebo založené jako součásti registrovaných církví a náboženských společností, právnické osoby zřízené nebo založené za účelem podpory činnosti registrované církve a náboženské společnosti k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům a Náboženská matice, souvisí-li úkon s prováděním zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi).

               Zmocnění

               1. Správní úřad může poplatek podle písmene a) této položky účastníku správního řízení na jeho žádost snížit nebo upustit od jeho vybrání, a to z důvodů hodných zvláštního zřetele.

               Předmětem poplatku není

               1. Vydání prvního stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu, uvedené v písmenu a) této položky, z daňového spisu vedeného podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků, nejde-li o listinu nebo záznam na technickém nosiči dat, které poplatník - daňový subjekt předložil správnímu úřadu nebo již jednou obdržel od správního úřadu.

               2. Každou započatou stránkou se pro účely tohoto zákona rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší.

Položka 17

1. Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území14)

a)   ke   stavbě   pro   bydlení15)   s   nejvýše   3   byty   nebo   ke   stavbě   pro rodinnou   rekreaci15)                                                   Kč     1  000

b)   ke   stavbě   pro   bydlení15)  s   více   než   3   byty                           Kč     5   000

 c)   ke   stavbě,   která   plní   doplňkovou   funkci   ke   stavbě   uvedené  v   písmenu   a)   nebo   b)   s   výjimkou   stavby   garáže                           Kč      500

d)   ke   stavbě   garáže   nejvýše   se   3   stáními   nebo   řadových   garáží           Kč     1   000

    a   500   Kč   za   čtvrté a   každé   další   stání,  nejvýše   Kč   5  000

e)   ke   stavbám,   které   nevyžadují   stavební   povolení   ani   ohlášení

 s   výjimkou   staveb   veřejné   technické   infrastruktury,   nebo   ke   stavbám, které   vyžadují   ohlášení   a   nejsou   uvedené   v   písmenu   a)   nebo   b)           Kč     1  000

f)   ke   stavbě   neuvedené   v   písmenech   a)   až   e)                             Kč    20  000

g)   ke   stavbě   studny   nebo   vodního   díla   určeného   pro   čištění odpadních   vod   do   kapacity   50   ekvivalentních   obyvatel                    Kč      300

h)   ke   stavbám   vodních   děl   neuvedených   v   písmenu   g)                      Kč     3  000

2. Vydání rozhodnutí o změně využití území

a)   do   výměry   5   000   m2  včetně                                 Kč     1  000

b)   nad   výměru   5   000   m2                                      Kč     3  000

3.   Vydání   rozhodnutí   o   dělení   nebo   scelování   pozemků                    Kč     1  000

4.   Vydání   rozhodnutí   o   ochranném   pásmu                                  Kč     2  000

5.   Vydání   rozhodnutí   o   povolení   výjimky   z   obecných   požadavků na   využívání   území                                                      Kč     5  000

6.   Vydání   regulačního   plánu   na   žádost                                   Kč    10  000              

Poznámky

               1. Je-li jedním územním rozhodnutím nebo územním souhlasem nebo veřejnoprávní smlouvou umisťováno více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.

               2. Za vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

               3. Za vydání územního souhlasu vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

               4. Za uzavření veřejnoprávní smlouvy16) vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

               5. Za vydání změny územního rozhodnutí vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

               6. Za vydání rozhodnutí o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

               7. Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této položky a položky 18.

               8. Za uzavření společné veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a o provedení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených za uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a za uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby.

               9. Správním úřadem příslušným k vybrání poplatku podle této položky je i újezdní úřad ve smyslu § 16 odst. 1 stavebního zákona.

Položka 18

1. Vydání stavebního povolení

a)   ke   stavbě   pro   bydlení15)  s   nejvýše   3   byty   nebo   ke   stavbě   pro

 rodinnou   rekreaci15)                                                        Kč     5  000

b)   ke   stavbě   pro   bydlení15)   s   více   než   3   byty                                Kč    10  000

c)   ke   stavbě,   která   plní   doplňkovou   funkci   ke   stavbě   uvedené

 v   písmenu   a)   nebo   b)   s   výjimkou   stavby   garáže                                Kč      500

d)   ke   stavbě   garáže   nejvýše   se   3   stáními   nebo   řadových   garáží                Kč     1   000

     a   500   Kč   za   čtvrté a   každé   další   stání, nejvýše   Kč   5  000

e)   ke   stavbě   vyžadující   ohlášení,   o   které   stavební   úřad   rozhodl   usnesením, že   ohlášený   stavební   záměr   projedná   ve   stavebním   řízení                      Kč     1  000

f)   ke   stavbě   neuvedené   v   písmenech   a)   až   e)                                  Kč    10  000

g)   ke   stavbě   studny   nebo   vodního   díla   určeného   pro   čištění odpadních   vod   do   kapacity   50   ekvivalentních   obyvatel                         Kč      300

h)   ke   stavbám   vodních   děl   neuvedených   v   písmenu   g)                           Kč     3  000

2.   Vydání   rozhodnutí   o   prodloužení   platnosti   stavebního   povolení             Kč     1  000

3.   Vydání   souhlasu   s   ohlášenou   stavbou   uvedenou   v   §   104   odst.   1 písm.   a)   až   e)   stavebního   zákona                                             Kč     1  000

4.   Vydání   souhlasu   s   ohlášeným   stavebním   záměrem   neuvedeným   v   bodě   3     Kč  500

5.   Vydání   rozhodnutí   o   povolení   změny   stavby   před   jejím   dokončením           Kč     1  000

6.   Vydání   souhlasu   se   změnou   stavby   před   jejím   dokončením                    Kč      500

7.   Vydání   rozhodnutí   o   povolení   užívání   stavby                               Kč     1  000

8.   Vydání   rozhodnutí   o   povolení   předčasného   užívání   stavby                   Kč     1  000

9.   Vydání   rozhodnutí   o   povolení   zkušebního   provozu                           Kč     1  000

10.   Vydání   rozhodnutí   o   povolení   změny   v   užívání   stavby                      Kč     1  000

11.   Vydání   souhlasu   se   změnou   v   užívání   stavby                               Kč      500

12.   Vydání   rozhodnutí   o   povolení   odstranění   stavby                           Kč      500

13.   Vydání   souhlasu   s   odstraněním   stavby                                     Kč      500

14.   Vydání   rozhodnutí   o   povolení   výjimky   z   obecných   technických požadavků   na   stavby   nebo   z   obecných   technických   požadavků na   bezbariérové   užívání   staveb       Kč     5  000

15.   Ověření   dokumentace   skutečného   provedení   stavby   nebo ověření   zjednodušené   dokumentace   skutečného   provedení stavby   (pasportu)                                            Kč      500

16.   Přijetí   žádosti   o   jmenování   autorizovaným   inspektorem                    Kč    10  000

17.   Přijetí   žádosti   právnické   osoby   o   souhlas   ministerstva s   vykonáváním   činnosti   autorizovaného   inspektora                             Kč    10  000

              

Osvobození

               Od poplatku je osvobozeno vydání stavebního povolení ke změně stavby pro bydlení z důvodu ztíženého užívání této stavby občanovi se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterému byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P), má-li ve stavbě pro bydlení místo trvalého pobytu.

Předmětem poplatku není

               Ověření dokumentace skutečného provedení stavby pořizované z důvodu, že se nedochovala bez zavinění vlastníka např. zničení při požáru, povodni atd.

Poznámky

               1. Je-li jedním stavebním povolením nebo veřejnoprávní smlouvou povolováno provádění více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.

               2. Za vydání stavebního povolení na změnu dokončené stavby uvedené v bodě 1 této položky vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

               3. Za uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

               4. Za vydání dodatečného povolení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky a položky 17.

               5. Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této položky a položky 17.

               6. Správním úřadem příslušným k vybrání poplatku podle této položky je i speciální stavební úřad ve smyslu § 15 odst. 1 stavebního zákona, újezdní úřad ve smyslu § 16 odst. 1 stavebního zákona a jiné stavební úřady ve smyslu § 16 odst. 2 stavebního zákona.

Položka 20

Místní šetření nebo ohledání na místě

a)   za   každou   započatou   hodinu   v   pracovní   době   správního   úřadu                 Kč      500

b)   za   každou   započatou   hodinu   mimo   pracovní   dobu   v   pracovních   dnech   Kč     1  000

c)   za   každou   započatou   hodinu   ve   dnech   pracovního   klidu                       Kč     2  000

Osvobození

               Od poplatku podle této položky je osvobozeno místní šetření nebo ohledání na místě prováděné při mimořádných hromadných událostech nebo nehodách, místní šetření nebo ohledání na místě prováděné podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků, místní šetření prováděné katastrálním úřadem podle zvláštního právního předpisu upravujícího katastr nemovitostí České republiky18).

Předmětem poplatku není

               1. Místní šetření nebo ohledání na místě prováděné za účelem vydání rozhodnutí zpoplatňovaného podle položek 17 až 19, s výjimkou dodatečného povolení stavby podle § 129 odst. 2 stavebního zákona a položky 21 a 60.

               2. Místní šetření provedené v kolaudačním řízení u staveb pravomocně povolených za účinnosti zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

               3. Kontrolní prohlídka stavby konaná podle plánu kontrolních prohlídek nebo kontrolní prohlídka stavby při oznámení záměru započít s užíváním stavby anebo závěrečná kontrolní prohlídka stavby pro vydání kolaudačního souhlasu.

               4. Místní šetření nebo ohledání na místě prováděné za účelem vyřízení stížností, podnětů a oznámení.

Poznámky

               1. Poplatek podle této položky vybere správní úřad za závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, byla-li žádost o vydání kolaudačního souhlasu podána po lhůtě k dokončení stavby.

               2. Poplatek podle této položky vybere správní úřad za místní šetření při kolaudaci, byl-li návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí podán po lhůtě k dokončení stavby.

               3. Poplatek podle této položky vybere správní úřad za kontrolní prohlídku, kterou provedl při výkonu zvláštních pravomocí podle § 132 odst. 2 a § 171 stavebního zákona.

               4. Poplatek podle této položky vybere správní úřad i za místní šetření nebo ohledání na místě z podnětu účastníka řízení, které provedl správní úřad na dožádání jiného správního úřadu vyřizujícího podání účastníka řízení.

               5. Poplatek podle této položky vyměří správní úřad po ukončení místního šetření, ohledání na místě nebo kontrolní prohlídky.

 

 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2020 MČ Praha 10