Otázky a odpovědi


Stavby

 

 • Je nutné pro užívání stavby mít kolaudační souhlas?

  Užívání staveb může být možné na základě oznámení užívaní stavby, vydaného kolaudačního souhlasu případně kolaudačního rozhodnutí.  Informaci o konkrétním způsobu užívání mají stavebníci uvedenou v opatření či rozhodnutí vydaném za účelem  provedení stavby.

  Kategorie: Stavby
 • Co mám dělat, když chci v bytě zrekonstruovat koupelnu, zřídit plynové etážové topení nebo byt dispozičně měnit?

  Pokud jde o stavební úpravu, kterou se mění způsob užívání bytu, ale nezasahuje do nosných konstrukcí domu a nemění vzhled nevyžaduje ani ohlášení stavebnímu úřadu. V opačném případě, kdy plánované změny zasáhnou do nosných kontstrukcí, je nutné žádat o stavební povolení.

  Kategorie: Stavby
 • Jak mám postupovat při povolení studny?

  Vzhledem ke specifičnosti je vhodné kontaktovat příslušný stavební úřad, neboť situace může být řešena individuálně dle aktuální situace.

  Kategorie: Stavby
 • Co se předkládá při závěrečné kontrolní prohlídce stavby?

  K závěrečné kontrolní prohlídce stavby předložíte:doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a měření a způsobilosti provozního zařízení k plynulému a bezpečnému provozu, projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem, zápis o předání a převzetí stavby, pokud byl sepsán (doporučuje se)doklady o ověření vlastností výrobků a další doklady, stanovené v podmínkách stavebního povolení.

  Kategorie: Stavby
 • Je možné zažádat o změnu stavby ještě před jejím dokončením?

  Ano,ale příslušné změny mohou být provedeny až na základě vydaného opatření nebo rozhodnutí stavebního úřadu.

  Kategorie: Stavby
 • Dotaz na vyvlastnění, věcné břemeno

  Odbor stavební (OST),

  Podle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) vyvlastňovací řízení vede vyvlastňovací úřad, kterým je Magistrát hlavního města Prahy. Zastupitelstvo hlavního města Prahy nemůže působnost vyvlastňovacího úřadu přenést statutem na městské části nebo městské obvody.

  Kategorie: Stavby
 • Dotaz na archivní stavební dokumentaci

  Odbor stavební (OST),

  pro Vinohrady, Vršovice, Malešice, Michle, Strašnice, Záběhlice,

  Müllerová Dagmar 267 093 408 dagmarmu@praha 10.cz

  Větříšková Karla 267 093 550 karlav@praha10.cz

   

  Doporučujeme předem konzultovat s pracovníky stavebního úřadu.

  Dokumentace staveb je uložena v archivu stavebního úřadu. Nahlížení do spisu se řídí ustanoveními správního řádu a zvláštního právního předpisu, kterým je stavební zákon.
  V odůvodněných případech lze usnesením odepřít nahlížení do vybraných částí dokumentace u staveb důležitých pro obranu státu, staveb civilní ochrany a bezpečnosti, popřípadě z důvodů ochrany osob a jejich majetku. Odepřel-li správní orgán osobě nahlížet do spisu nebo jeho části, vydá o tom usnesení, které se oznamuje pouze této osobě.
  Posuzování, zda se jedná o prokázání právního zájmu nebo jiného vážného důvodu je vždy na správním orgánu.
  Účastníci správního řízení a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci. Jiným osobám správní orgán umožní nahlédnout do spisu, prokáží-li právní zájem nebo jiný vážný důvod a nebude-li tím porušeno právo některého z účastníků, popřípadě dalších dotčených osob anebo veřejný zájem.
  Nevidomým osobám bude obsah spisu přečten. Na požádání správní orgán nevidomé osobě umožní pořízení zvukového záznamu. Správní orgán nevidomé osobě rovněž umožní, aby do spisu nahlížel její průvodce.
  S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části. Kopii dokumentace stavby stavební úřad poskytne, pokud žadatel předloží souhlas toho, kdo dokumentaci pořídil, případně souhlas vlastníka stavby, které se dokumentace týká. Pořízení kopií je zpoplatněno dle zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, Položka 3 dle písm. a) - vydání   stejnopisu,   opisu,   kopie, fotokopie   nebo   výpisu   z   úředních spisů,   ze   soukromých   spisů   v   úřední úschově,   z   rejstříků,   z   registrů, z   knih,   ze   záznamů,   z   evidencí, z   listin   nebo   z   dalšího   písemného a   obrazového   materiálu,   popřípadě sdělení   o   negativním  nálezu  15 Kč  za první stránku a 5 Kč za každou další i započatou stránku je-li   pořizována   na   kopírovacím stroji  nebo  na   tiskárně počítače.

   

  Kategorie: Stavby
 • Dotaz k umístění stavby

  Odbor stavební (OST),

  267 093 586 - Ing. arch. Hana Vítovcová - územní řízení - sektor východ - hanavi@praha10.cz

  267 093 578 - Václava Čermáková - územní řízení - sektor jih - vaclavac@praha10.cz

  267 093 529 - Ing. arch. Eva Langová - územní řízení - sektor západ - evala@praha10.cz

  267 093 259 - Ing.Karolína Škachová - územní řízení - sektor sever - karolinas@praha10.cz

  267 093 331 - Ing. Štěpánka Tajovská - územní řízení-sektor střed - stepankat@praha10.cz

  267 093 605 – Ing. Hana Boušková - územní řízení  - stavby veřejných sítí, telekomunikační stavby - hanabo@praha10.cz

   

  Doporučujeme předem konzultovat s pracovníky stavebního úřadu.

  Umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit jejich vliv na využití území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území lze jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, nestanoví-li zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  jinak. Každý, kdo navrhuje vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, je povinen dbát požadavků uvedených v zákoně a být šetrný k zájmům vlastníků sousedních pozemků a staveb, za tímto účelem si může vyžádat územně plánovací informaci.

  Kategorie: Stavby
 • Stanovisko k ostatním stavbám

  Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje (OŽD),

  p. Čížek, 267 093 492, vladimirc@praha10.cz
  Ing. Dejnožka, 267 093 267, martind@praha10.cz

  - písemná žádost o stanovisko

  - technická zpráva + část projektové dokumentace, popisující způsob užívání stavby, dopravní řešení a úpravy komunikací

  - výpočet dopravy v klidu (vyhl. č. 26/1999 Sb.hl.m. Prahy), počet a velikost sledovaných ploch doložit výkresy

  - koordinační situace (zakreslit zásahy do chodníků a vozovek, změny v organizaci dopravy v okolí)

  - u 3 a více vozidel požadujeme situaci dopravního řešení (organizace a způsob parkování)

  - telefonní kontakt na žadatele pro možnost upřesnění případných nejasností

  podrobnosti pro Vinohrady, Vršovice, Malešice, Michle p. Čížek

  pro kat. území Strašnice, Záběhlice Ing. Dejnožka

  Kategorie: Stavby