Otázky a odpovědi


Stavby

 

 • Je nutné pro užívání stavby mít kolaudační souhlas?

  Užívání staveb může být možné na základě oznámení užívaní stavby, vydaného kolaudačního souhlasu případně kolaudačního rozhodnutí.  Informaci o konkrétním způsobu užívání mají stavebníci uvedenou v opatření či rozhodnutí vydaném za účelem  provedení stavby.

  Kategorie: Stavby
 • Co mám dělat, když chci v bytě zrekonstruovat koupelnu, zřídit plynové etážové topení nebo byt dispozičně měnit?

  Pokud jde o stavební úpravu, kterou se mění způsob užívání bytu, ale nezasahuje do nosných konstrukcí domu a nemění vzhled nevyžaduje ani ohlášení stavebnímu úřadu. V opačném případě, kdy plánované změny zasáhnou do nosných kontstrukcí, je nutné žádat o stavební povolení.

  Kategorie: Stavby
 • Jak mám postupovat při povolení studny?

  Vzhledem ke specifičnosti je vhodné kontaktovat příslušný stavební úřad, neboť situace může být řešena individuálně dle aktuální situace.

  Kategorie: Stavby
 • Co se předkládá při závěrečné kontrolní prohlídce stavby?

  K závěrečné kontrolní prohlídce stavby předložíte:doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a měření a způsobilosti provozního zařízení k plynulému a bezpečnému provozu, projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem, zápis o předání a převzetí stavby, pokud byl sepsán (doporučuje se)doklady o ověření vlastností výrobků a další doklady, stanovené v podmínkách stavebního povolení.

  Kategorie: Stavby
 • Je možné zažádat o změnu stavby ještě před jejím dokončením?

  Ano,ale příslušné změny mohou být provedeny až na základě vydaného opatření nebo rozhodnutí stavebního úřadu.

  Kategorie: Stavby
 • Dotaz na vyvlastnění, věcné břemeno

  Odbor stavební (OST),

  Podle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) vyvlastňovací řízení vede vyvlastňovací úřad, kterým je Magistrát hlavního města Prahy. Zastupitelstvo hlavního města Prahy nemůže působnost vyvlastňovacího úřadu přenést statutem na městské části nebo městské obvody.

  Kategorie: Stavby
 • Stanovisko k ostatním stavbám

  Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje (OŽD),

  p. Čížek, 267 093 492, vladimirc@praha10.cz
  Ing. Dejnožka, 267 093 267, martind@praha10.cz

  - písemná žádost o stanovisko

  - technická zpráva + část projektové dokumentace, popisující způsob užívání stavby, dopravní řešení a úpravy komunikací

  - výpočet dopravy v klidu (vyhl. č. 26/1999 Sb.hl.m. Prahy), počet a velikost sledovaných ploch doložit výkresy

  - koordinační situace (zakreslit zásahy do chodníků a vozovek, změny v organizaci dopravy v okolí)

  - u 3 a více vozidel požadujeme situaci dopravního řešení (organizace a způsob parkování)

  - telefonní kontakt na žadatele pro možnost upřesnění případných nejasností

  podrobnosti pro Vinohrady, Vršovice, Malešice, Michle p. Čížek

  pro kat. území Strašnice, Záběhlice Ing. Dejnožka

  Kategorie: Stavby