Odbor občanskosprávní

Jméno a příjmení:Karin Horníková

Funkce:vedoucí odboru občanskosprávního

Telefon:267 093 339

E-mail:karin.hornikova@praha10.cz

Budova, kancelář:K/212


Adresa odboru:
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
(mapa | 3D prohlídka radnice)
Telefon: +420 267 093 340

Úřední hodiny

 

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Bartáková Jindřiška K/220 267 093 556267 093 556 matrikářka - rodná, určení otcovství
Colon Martin K/213 267 093 321267 093 321 vedoucí oddělení přestupkového
Doležal Martin K/215 267 093 425267 093 425 rejstříkář
Dušák Martin K/217 267 093 672267 093 672 vedoucí referátu rejstříku přestupků - přestupkář
Dvořáková Helena K/203 267 093 624267 093 624 vedoucí referátu občanských průkazů a evidence oby
Eckhardtová Markéta H/106 267 093 621267 093 621 vedoucí referátu vnitřní správy
Exnerová Jana K/205 267 093 561267 093 561 referent
Grossmannová Jarmila K/211 267 093 340267 093 340 asistentka vedoucího odboru
Hanzlíková Dana H/106 267 093 777267 093 777 referent referátu vnitřní správy
Horníková Karin K/212 267 093 339267 093 339 vedoucí odboru občanskosprávního
Hradil Patrik K/204 267 093 625267 093 625 referent
Juřicová Simona K/204 267 093 628267 093 628 referent
Karásková Šárka K/224 267 093 622267 093 622 referent
Kaštovská Petra K/219 267 093 346267 093 346 matrikářka - změna jména a příjmení a zápisy do zvláštní matriky
Kofránková Kateřina K/205 267 093 630267 093 630 referent
Kubcová Martina K/224 267 093 622267 093 622 referentka
Kypsoňová Ilona K/219 267 093 648267 093 648 matrikář/ka - sňatková/ý
Maxantová Jana K/206 267 093 632267 093 632 referent
Morganová Petra K/221 267 093 564267 093 564 matrikářka - státní občanství
Němcová Alena K/207 267 093 463267 093 463 referent
Novák Daniel K/222 267 093 552267 093 552 vedoucí oddělení matrik,státního občanství a vnitřní správy
Procházková Klára K/221 267 093 359267 093 359 matrikářka - úmrtní
Schubert Viktor K/214 267 093 337267 093 337 právník - přestupkář
Šetková Petra K/218 267 093 532267 093 532 matrikářka - úmrtní
Švec Ondřej K/224 267 093 622267 093 622 vedoucí referátu cestovních dokladů
Tomášek Petr K/215 267 093 414267 093 414 právník/čka - přestupkář/ka
Trávníčková Michaela K/202 267 093 418267 093 418 vedoucí oddělení osobních dokladů a evidence obyva
Truhelková Alena K/223 267 093 629267 093 629 referentka správního řízení
Vacková Daniela H/106 267 093 368267 093 368 referent referátu vnitřní správy
Váňa Radek K/216 267 093 694267 093 694 právník/čka - přestupkář/ka
Váňová Kristýna K/218 267 093 757267 093 757 matrikářka - rodná, určení otcovství
Vávrová Hana H/106 267 093 635267 093 635 referent referátu vnitřní správy
Veselá Ladislava K/220 267 093 374267 093 374 matrikářka - rodná, určení otcovství
Vilímcová Milena K/224 267 093 622267 093 622 referent/ka
Voříšková Věra H/106 267 093 415267 093 415 referent referátu vnitřní správy
Zahrádková Ivana K/206 267 093 655267 093 655 referent

Odbor občanskosprávní vykonává státní správu v přenesené působnosti v oblasti občanskosprávních agend. Zajišťuje výkon státní správy na úseku matrik (sňatková, rodná a úmrtní matrika), agendu státního občanství a změny jména a příjmení. Provádí ověřování – vidimaci a legalizaci. Plní organizačně technické úkoly spojené s přípravou a provedením voleb a referenda. Projednává přestupky spadající do působnosti odboru. Zajišťuje výkon státní správy na úseku evidence obyvatel. Přijímá žádosti o vydání občanského průkazu nebo cestovního dokladu, předává tyto doklady a poskytuje občanům informace k vykonávaným agendám. 

V územním obvodu městské části Praha 10 zajišťuje pro občany starší 75 let službu v rámci tzv. „Pojízdného úřadu“, a to při vyřízení žádosti o občanský průkaz, doručení občanského průkazu a ověření podpisu.
 

Odbor se při své činnosti řídí zejména těmito zákony a právními předpisy:

 • zákon č.500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování
 • vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti listin
 • zákon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění
 • zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
 • vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
 • zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách
 • zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství ČR a o změně některých zákonů 
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech
 • zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
 • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona    o zpracování osobních údajů 
 • zákon č.329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č.283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (o cestovních dokladech)
 • zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
 • vyhláška Ministerstva vnitra č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobnosti provádění autorizované konverze dokumentů
 • vyhláška Ministerstva vnitra č. 194/2009 Sb., o užívání a provozování informačního systému datových schránek

 

Název Popis Typ Ke stažení
Název Ke stažení
Hlášení adresy pro doručování

Hlášení adresy pro doručování

Formulář Stáhnout ()
Souhlas druhého rodiče se změnou jména / příjmení dítěte Formulář Stáhnout ()
Stáhnout ()
Souhlas s přihlášením k trvalému pobytu

Souhlas s přihlášením k trvalému pobytu

Formulář Stáhnout ()
Žádost o ukončení trvalého pobytu na území ČR

Sdělení o ukončení trvalého pobytu na území České republiky.

Formulář Stáhnout ()
Žádost o vydání osvědčení k církevnímu sňatku Formulář Stáhnout ()
Žádost o zápis narození

Žádost o zápis narození k provedení zápisu narození do zvláštní matriky vedené Úřadem městské části města Brna, Brno - střed, podle ustan. § 1, § 3 odst. 5) a § 43 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o matrikách) a vydání rodného listu.

Formulář Stáhnout ()
Žádost o zápis úmrtí

Žádost o zápis úmrtí k provedení zápisu úmrtí do zvláštní matriky vedené Úřadem městské části města Brna, Brno- střed, podle ustan. § 1, § 3 odst. 5) a § 43 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o matrikách) a vydání úmrtního listu.

Formulář Stáhnout ()
Žádost o zápis uzavření manželství

Žádost o zápis uzavření manželství k provedení zápisu manželství do zvláštní matriky vedené Úřadem městské části města Brna, Brno - střed, podle ustan. § 1, § 3 odst. 5) a § 43 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o matrikách) a vydání oddacího listu.

Formulář Stáhnout ()
Žádost o změnu jména Formulář Stáhnout ()
Žádost o změnu jména / příjmení nezletilého dítěte Formulář Stáhnout ()
Žádost o změnu příjmení Formulář Stáhnout ()
Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu Formulář Stáhnout ()
Žádost vlastníka o výpis trvale hlášených osob (fyzická osoba)

Žádost o výpis údajů o osobách hlášených k trvalému pobytu na dané adrese (fyzická osoba)

Formulář Stáhnout ()
Žádost vlastníka o výpis trvale hlášených osob (právnická osoba)

Žádost o výpis údajů o osobách hlášených k trvalému pobytu na dané adrese (právnická osoba)

Formulář Stáhnout ()