Kariéra

Banner - Rozsvěcujeme úřad

 • Kdo jsme, koho u nás potkáte a co získáte?
 • Jaké stereotypy jsou s úřadem spojené a jak je to doopravdy?
  Rozsvěcujeme úřad

 

Volná pracovní místa

Aktuální volná místa | Hledat v nabídkách | rss RSS

vedoucí referátu ochrany zvířat a ZPF

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 

Městská část Praha 10

zastoupená tajemnicí ÚMČ Praha 10

vyhlašuje dne 31. 5. 2024 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

vedoucí referátu ochrany zvířat a ZPF

v oddělení životního prostředí

v   Odboru životního prostředí ÚMČ Praha 10

 

sjednaný druh práce:

vedoucí referátu ochrany zvířat a ZPF

s místem výkonu   práce Praha,

 v platové třídě 11

 

 

MČ Praha 10 nabízí nadstandartní finanční ohodnocení (vedle platu, sestávajícího ze základního tarifu a příplatku za vedení plus osobní ohodnocení podle výkonu), poskytuje zaměstnanecké benefity v roční výši 15 000,- Kč (lze využít na stavební spoření, penzijní připojištění, rekreaci, apod.), stravenkový paušál, pružnou pracovní dobu a moderní pracovní prostředí.  Zaměstnancům poskytujeme navíc 4 sick days. Jsme spolehlivým a korektním zaměstnavatelem, s dobrou dopravní dostupností veřejnou dopravou. MČ Praha 10 nabízí možnost nájmu obecního bytu

 za 165 Kč/m2.

 

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 

 1. fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 2. občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,
 3. způsobilost k právním úkonům,
 4. bezúhonnost
 5. na funkci vedoucího úředníka splnění dalších předpokladů podle § 2 a 4 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, tj. lustrační osvědčení a čestné prohlášení; předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971

 

Stručný popis pozice: vedení příslušného referátu, státní správa v oblasti ochrany zvířat a zemědělského půdního fondu, vydávání rybářských a loveckých lístků, kontrolní činnost na úseku ochrany ovzduší, ochrany zvířat proti týrání a ochrany ZPF, vydávání souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze ZPF, vydávání stanovisek pro stavební a územní řízení z hlediska ochrany ZPF

 

                                 

 

Další požadavky:

požadované vzdělání

vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu

požadovaný obor, zaměření

zemědělské, životní prostředí

požadované znalosti

znalost práce na PC (Word, Excel, Internet, Agendio), zkouška zvláštní odborné způsobilosti z příslušné oblasti výhodou (možno složit i po nástupu)

další dovednosti, schopnosti

schopnost vést malý kolektiv, komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu), odpovědnost, přesnost, spolehlivost, psychická odolnost

 

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:

 • jméno a příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis

 

 

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • ověřenou kopii lustračního osvědčení a čestné prohlášení ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb.

 

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 18. 6. 2024 v podatelně ÚMČ Praha 10 -  adresa :

Úřad městské části Praha 10

Oddělení personální

Vinohradská 3218/169

 

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení: „vedoucí referátu ochrany zvířat a ZPF v oddělení životního prostředí v Odboru životního prostředí ÚMČ Praha 10“.

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

 

 

Praha 29. 5. 2024

 

JUDr. Jana Hatalová, MBA

tajemnice ÚMČ Praha 10

 

zasláno pátek 31. května 2024, - Šustrová

Předcházející strana | Další strana

Dokumenty pro uchazeče o zaměstnání

 

 

Mohlo by vás také zajímat