Kariéra

Banner - Rozsvěcujeme úřad

 • Kdo jsme, koho u nás potkáte a co získáte?
 • Jaké stereotypy jsou s úřadem spojené a jak je to doopravdy?
  Rozsvěcujeme úřad

 

Volná pracovní místa

Aktuální volná místa | Hledat v nabídkách | rss RSS

vedoucí oddělení provozně ekonomického

OZNÁMENÍ  O  VYHLÁŠENÍ  VÝBĚROVÉHO  ŘÍZENÍ

 

Městská část Praha 10

zastoupená tajemnicí ÚMČ Praha 10

vyhlašuje dne 5. 9. 2023 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

vedoucí oddělení provozně ekonomického

v   Odboru hospodářské správy ÚMČ Praha 10

 

sjednaný druh práce:

vedoucí oddělení provozně ekonomického

s místem výkonu   práce Praha,

 v platové třídě 10

 

 

MČ Praha 10 nabízí nadstandartní finanční ohodnocení (vedle platu, sestávajícího ze základního tarifu plus osobní ohodnocení podle výkonu), poskytuje zaměstnanecké benefity v roční výši 15 000,- Kč (lze využít na stavební spoření, penzijní připojištění, rekreaci, zdravotní péči apod.). Zaměstnancům poskytujeme navíc 4 dny placeného volna a další 2 dny volna neplaceného. Jsme spolehlivým a korektním zaměstnavatelem, s dobrou dopravní dostupností veřejnou dopravou – včetně vlaku ze směru Říčany/Benešov – a také autem (možnost zajištění parkování). MČ Praha 10 nabízí možnost nájmu obecního bytu za 140 Kč/m2.

 

 

 

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 

 1. fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 2. občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,
 3. způsobilost k právním úkonům,
 4. bezúhonnost
 5. na funkci vedoucího úředníka splnění dalších předpokladů podle § 2 a 4 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, tj. lustrační osvědčení a čestné prohlášení; předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971

 

                                

Další požadavky:

požadované vzdělání

vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání

požadovaný obor, zaměření

ekonomický

požadované znalosti

 

obecná znalost zákona č. 250/2000 Sb., zkušenosti s jeho aplikací v praxi výhodou, základní znalost legislativy v oblasti veřejné správy, orientace v účetních předpisech, zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku finančního hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu (lze složit i po nástupu), dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Internet, E-spis), praxe na obdobné pozici výhodou

další dovednosti, schopnosti

řídící, organizační a komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu), analytické myšlení, proaktivní přístup k práci, flexibilita, psychická odolnost

 

Náplň práce:

 • správa a vyřizování běžné administrativní agendy provozně-ekonomického oddělení
 • zpracování dodavatelských faktur a vystavování objednávek v účetním programu GINIS
 • kontrola hospodaření podle rozpočtu včetně sledování vývoje, provádění rozboru a stanovování návrhů na opatření
 • navrhování, přijímání a projednávání rozpočtových změn
 • zprávy o hospodaření
 • zpracování střednědobého finančního výhledu
 • sestavování závěrečného účtu
 • finanční vypořádání přidělených dotací
 • sestavování rozpočtu a plánu zdaňované činnosti na další rok
 • příprava materiálů pro jednání na Radu MČ a Zastupitelstvo MČ
 • dokladová inventarizace
 • další administrativní činnosti dle potřeby odboru

 

 

 

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:

 • jméno a příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis

 

 

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • ověřenou kopii lustračního osvědčení a čestné prohlášení ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb.

 

 

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do  26. 9. 2023 v podatelně ÚMČ Praha 10 -  adresa :

Úřad městské části Praha 10

Oddělení personální

Vršovická 68, 101 38 Praha 10

 

 

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení: „vedoucí oddělení provozně-ekonomického v Odboru hospodářské správy ÚMČ Praha 10“.

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

 

 

Praha 1. 9. 2023

 

 

JUDr. Jana Hatalová, MBA

tajemnice ÚMČ Praha 10

 

zasláno úterý 5. září 2023, - Šustrová

Předcházející strana | Další strana

Dokumenty pro uchazeče o zaměstnání

 

 

Mohlo by vás také zajímat