Kariéra

Banner - Rozsvěcujeme úřad

 • Kdo jsme, koho u nás potkáte a co získáte?
 • Jaké stereotypy jsou s úřadem spojené a jak je to doopravdy?
  Rozsvěcujeme úřad

 

Volná pracovní místa

Aktuální volná místa | Hledat v nabídkách | rss RSS

vedoucí oddělení právního a kontroly výstupů

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Městská část Praha 10

zastoupená tajemnicí ÚMČ Praha 10

vyhlašuje dne 8. 9. 2023 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

vedoucí/ho oddělení právního a kontroly výstupů

v Odboru majetkoprávním

ÚMČ 10

 

sjednaný druh práce:

vedoucí oddělení právního a kontroly výstupů

s místem výkonu práce Praha,

v platové třídě 11

 

Do našeho přátelského kolektivu hledáme nového člena týmu, spolehlivou, zodpovědnou a nekonfliktní osobu se smyslem pro detail. Čeká Vás odborné zaškolení a práce v pohodovém kolektivu. Nabízíme rozmanitou práci s možností realizace vašeho vzdělání a osobnosti v mnoha oblastech veřejné správy.

 

 

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 1. fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 2. občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,
 3. způsobilost k právním úkonům,
 4. bezúhonnost
 5. na funkci vedoucího úředníka splnění dalších předpokladů podle § 2 a 4 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, tj. lustrační osvědčení a čestné prohlášení; předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971.

 

 

Náplň práce: poskytování konzultací v právních záležitostech týkajících se soukromého i veřejného práva v rámci odboru, zpracování, kontrola a revize smluv a stanovisek k návrhům smluv, posouzení návrhů předkládaných jinými subjekty včetně jednání s protistranou. Dále samostatné zpracování interních předpisů, směrnic metodických pokynů nebo např. zpracování odborných stanovisek pro ZMČ, RMČ, odboru ÚMČ a zřízené organizace.

 

nabízíme:

 • možnost nájmu obecního bytu po dobu trvání pracovního poměru
 • postupné přiznání osobního příplatku
 • zaměstnanecké benefity v celkové výši 15.000,- Kč ročně (stavební spoření, penzijní připojištění, rekreace apod.)
 • 5 týdnů dovolené ročně a další dny volna (např. sick day, věrnostní volno, možnost čerpání placeného a neplaceného volna ze zaměstnaneckých benefitů a kolektivní smlouvy)

 

Další požadavky:

požadované vzdělání

 

vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu

požadovaný obor

právo

požadované znalosti

 

výborná znalost práce na PC (MS Office-Word, Excel, příslušné programy), orientace v oblasti veřejných zakázek, správy a převodu nemovitého majetku, orientace v právních předpisech a související judikatuře

další dovednosti, schopnosti

komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu), manažerské dovednosti, aktivní přístup, schopnost rozhodovat a nést za svá rozhodnutí odpovědnost, pečlivost, spolehlivost

 

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:

 • jméno a příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis

 

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • lustrační osvědčení podle § 2 a § 4 zákona č. 451/1991 Sb.

 

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 29. 9. 2023 v podatelně ÚMČ Praha 10 - adresa :

Úřad městské části Praha 10

Oddělení personální

Vršovická 68,

101 38 Praha 10

 

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení: Vedoucí oddělení právního a kontroly výstupů v Odboru majetkoprávním ÚMČ Praha 10.“

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

 

 

Praha 7. 9. 2023

 

JUDr. Jana Hatalová, MBA

tajemnice ÚMČ Praha 10

 

zasláno pátek 8. září 2023, - Šustrová

Předcházející strana | Další strana

Dokumenty pro uchazeče o zaměstnání

 

 

Mohlo by vás také zajímat