Kariéra

Banner - Rozsvěcujeme úřad

 • Kdo jsme, koho u nás potkáte a co získáte?
 • Jaké stereotypy jsou s úřadem spojené a jak je to doopravdy?
  Rozsvěcujeme úřad

 

Volná pracovní místa

Aktuální volná místa | Hledat v nabídkách | rss RSS

vedoucí ekonomického oddělení

OZNÁMENÍ  O  VYHLÁŠENÍ  VÝBĚROVÉHO  ŘÍZENÍ

 

Městská část Praha 10

zastoupená tajemnicí ÚMČ Praha 10

vyhlašuje 19. 9. 2023 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

vedoucí/ho ekonomického oddělení

v Odboru školství ÚMČ Praha 10

 

sjednaný druh práce:

vedoucí ekonomického oddělení

s místem výkonu  práce Praha,

 v platové třídě 11

 

 

Hledáme odborníka v ekonomické oblasti se zaměřením na státní správu, samosprávu, rozpočet příspěvkových organizací. V našem kolektivu si zakládáme na vzájemné spolupráci, profesionálním přístupu, flexibilitě. Očekáváme spolehlivost, samostatnost, vysoké pracovní nasazení.

 

Co nabízíme?

 • Jistotu platu a možnost pravidelného odměňování.
 • Stabilitu zaměstnání a pracovní poměr na dobu neurčitou.
 • Možnost stravování v budově úřadu.
 • Osobní rozvoj a zvyšování kvalifikace.
 • Benefity pro zaměstnance ÚMČ (25 dnů dovolené, zaměstnanecké benefity ve výši 15 000 Kč ročně, stravování v budově úřadu za významného přispění z Fondu zaměstnavatele ve výši 65 %, možnost nájmu obecního bytu, sick day, věrnostní volno).

 

 

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 

 1. fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 2. občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,
 3. způsobilost k právním úkonům,
 4. bezúhonnost
 5. na funkci vedoucího úředníka splnění dalších předpokladů podle § 2 a 4 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, tj. lustrační osvědčení a čestné prohlášení; předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971

 

Další požadavky:

požadované vzdělání

 

vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu  

požadované zaměření

ekonomické, technické

požadované znalosti

 

zkouška zvláštní odborné způsobilosti (lze složit i po nástupu), výborná znalost na PC (Word, Excel, internet, Outlook, E-Spis), znalost zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, praxe ve funkci vedoucí/ho středního managementu

další dovednosti, schopnosti

praxe ve státní správě nebo samosprávě vítána, řídící, organizační a komunikační schopnosti, koncepční myšlení, přesnost, spolehlivost, psychická odolnost, flexibilita

               

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:

 • jméno a příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis

 

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • ověřenou kopii lustračního osvědčení a čestné prohlášení ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb.

 

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel 10. 10. 2023 v podatelně ÚMČ Praha 10 -  adresa :

Úřad městské části Praha 10

Oddělení personální

Vršovická 68, 101 38 Praha 10

 

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení: vedoucí oddělení ekonomického v  Odboru školství  ÚMČ Praha 10“.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

Praha 18. 9. 2023

 

 

JUDr. Jana Hatalová, MBA

tajemnice ÚMČ Praha 10

 

zasláno úterý 19. září 2023, - Šustrová

Předcházející strana | Další strana

Dokumenty pro uchazeče o zaměstnání

 

 

Mohlo by vás také zajímat