Kariéra

Banner - Rozsvěcujeme úřad

 • Kdo jsme, koho u nás potkáte a co získáte?
 • Jaké stereotypy jsou s úřadem spojené a jak je to doopravdy?
  Rozsvěcujeme úřad

 

Volná pracovní místa

Aktuální volná místa | Hledat v nabídkách | rss RSS

referent/ka stavebního a společného řízení

OZNÁMENÍ  O  VYHLÁŠENÍ  VÝBĚROVÉHO  ŘÍZENÍ

 

Městská část Praha 10

zastoupená tajemnicí ÚMČ Praha 10

vyhlašuje dne 7. 9. 2023 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

referent/ka stavebního a společného řízení

v oddělení stavebního a speciálního řízení, kontrola staveb

v   Odboru stavebním ÚMČ Praha 10

 

sjednaný druh práce:

referent/ka stavebního a společného řízení

s místem výkonu    práce Praha,

 v platové třídě 9

 

MČ Praha 10 vedle platu, sestávajícího ze základního tarifu plus osobní ohodnocení podle výkonu, nabízí zaměstnanecké benefity v roční výši 15 000,- Kč (lze využít na stavební spoření, penzijní připojištění, rekreaci, zdravotní péči apod.). Zaměstnancům poskytujeme navíc 4 dny placeného volna a další 2 dny volna neplaceného. Na stravování přímo v budově ÚMČ přispíváme 65% ceny jídel. Jsme spolehlivým a korektním zaměstnavatelem, s dobrou dopravní dostupností veřejnou dopravou – včetně vlaku ze směru Říčany/Benešov – a také autem (možnost zajištění parkování).

 

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

 

 1. fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 2. občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,
 3. způsobilost k právním úkonům,
 4. bezúhonnost

 

 

Stručný popis pozice: výkon státní správy na úseku územního rozhodování a stavebního řádu (stavební úřad), provádění kontrolních prohlídek staveb, následné postupy dle stavebního zákona, zejména dle části čtvrté, stavební řád.

 

 

Další požadavky:

požadované vzdělání

vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou

požadovaný obor, zaměření

stavební nebo příbuzné obory

požadované znalosti

schopnost rychle se zorientovat na stavbě, čtení projektové dokumentace, znalost stavebního zákona           a souvisejících předpisů, práce na PC

další dovednosti, schopnosti

komunikační zdatnost, přesnost, psychická odolnost

 

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:

 • jméno a příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis

 

 

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do  27. 9. 2023 v podatelně ÚMČ Praha 10 -  adresa :

Úřad městské části Praha 10

Oddělení personální

Vršovická 68, 101 38 Praha 10

 

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení: referent/ka stavebního a společného řízení v oddělení stavebního a speciálního řízení, kontrola staveb v Odboru stavebním ÚMČ Praha 10“.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

 

Praha 5. 9. 2023

 

 

JUDr. Jana Hatalová, MBA

tajemnice ÚMČ Praha 10                                                                                             

 

zasláno čtvrtek 7. září 2023, - Šustrová

Předcházející strana | Další strana

Dokumenty pro uchazeče o zaměstnání

 

 

Mohlo by vás také zajímat