Kariéra

Banner - Rozsvěcujeme úřad

 • Kdo jsme, koho u nás potkáte a co získáte?
 • Jaké stereotypy jsou s úřadem spojené a jak je to doopravdy?
  Rozsvěcujeme úřad

 

Volná pracovní místa

Aktuální volná místa | Hledat v nabídkách | rss RSS

referent/ka rozpočtu OHS

OZNÁMENÍ  O  VYHLÁŠENÍ  VÝBĚROVÉHO  ŘÍZENÍ

 

Městská část Praha 10

zastoupená tajemnicí ÚMČ Praha 10

vyhlašuje 18. 9. 2023 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

referent/ka rozpočtu OHS

v oddělení provozně-ekonomickém

v   Odboru hospodářské správy ÚMČ Praha 10

 

sjednaný druh práce:

referent/ka rozpočtu OHS

s místem výkonu práce Praha

 v platové třídě 9

 

 

 

 

MČ Praha 10 nabízí nadstandartní finanční ohodnocení (vedle platu, sestávajícího ze základního tarifu plus osobní ohodnocení podle výkonu), poskytuje zaměstnanecké benefity v roční výši 15 000,- Kč (lze využít na stavební spoření, penzijní připojištění, rekreaci, zdravotní péči apod.). Zaměstnancům poskytujeme navíc 4 dny placeného volna a další 2 dny volna neplaceného. Na stravování přímo v budově ÚMČ přispíváme 65% ceny jídel. Jsme spolehlivým a korektním zaměstnavatelem, s dobrou dopravní dostupností veřejnou dopravou – včetně vlaku ze směru Říčany/Benešov – a také autem (možnost zajištění parkování). MČ Praha 10 nabízí možnost nájmu obecního bytu za 140 Kč/m2.

 

 

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 

 1. fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 2. občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,
 3. způsobilost k právním úkonům,
 4. bezúhonnost

 

 

 

 

Další požadavky:

požadované vzdělání

vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou

požadovaný obor, zaměření

ekonomické

požadované znalosti

 

obecná znalost zákona č. 250/2000 Sb., zkušenosti s jeho aplikací v praxi výhodou, základní znalost legislativy v oblasti veřejné správy, orientace v účetních předpisech, zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku finančního hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu (lze složit i po nástupu), dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Internet, E-spis), praxe na obdobné pozici výhodou

další dovednosti, schopnosti

pečlivost, smysl pro týmovou práci, korektnost, organizační a komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu), analytické myšlení, proaktivní přístup k práci, flexibilita, psychická odolnost

 

Náplň práce:

 • správa a vyřizování běžné administrativní agendy provozně-ekonomického oddělení
 • zpracování dodavatelských faktur a vystavování objednávek v účetním programu GINIS
 • kontrola plnění rozpočtu a čerpání výdajů, provádění rozborů hospodaření, finanční vypořádání přidělených dotací
 • sestavování závěrečného účtu
 • finanční vypořádání přidělených dotací
 • příprava návrhu rozpočtu, úprava rozpočtu a rozpočtových opatření
 • příprava plánu zdaňované činnosti
 • příprava materiálů pro jednání na Radu MČ a Zastupitelstvo MČ
 • dokladová inventarizace

 

 

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:

 • jméno a příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis

 

 

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději 9. 10. 2023 v podatelně ÚMČ Praha 10 -  adresa :

Úřad městské části Praha 10

Oddělení personální

Vršovická 68, 101 38 Praha 10

 

 

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení: referent/ka rozpočtu OHS v oddělení provozně-ekonomickém v Odboru hospodářské správy ÚMČ Praha 10“.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

 

Praha 15. 9. 2023

 

JUDr. Jana Hatalová, MBA

tajemnice ÚMČ Praha 10                                                                                           

 

zasláno pondělí 18. září 2023, - Šustrová

Předcházející strana | Další strana

Dokumenty pro uchazeče o zaměstnání

 

 

Mohlo by vás také zajímat