Kariéra

Banner - Rozsvěcujeme úřad

 • Kdo jsme, koho u nás potkáte a co získáte?
 • Jaké stereotypy jsou s úřadem spojené a jak je to doopravdy?
  Rozsvěcujeme úřad

 

Volná pracovní místa

Aktuální volná místa | Hledat v nabídkách | rss RSS

referent/ka – přestupky

OZNÁMENÍ  O  VYHLÁŠENÍ  VÝBĚROVÉHO  ŘÍZENÍ

 

Městská část Praha 10

zastoupená tajemnicí ÚMČ Praha 10

vyhlašuje dne 12. 9. 2023 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

referent/ka – přestupky

v referátu právním

v oddělení státní správy

v   Odboru dopravy ÚMČ Praha 10

 

sjednaný druh práce:

referent/ka – přestupky

s místem výkonu  práce Praha,

 v platové třídě 10

 

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 1. fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 2. občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,
 3. způsobilost k právním úkonům,
 4. bezúhonnost

 

Stručný popis pozice: řešení přestupků neoprávněného stání v zóně placeného stání

                                     

Další požadavky:

požadované vzdělání

vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání

požadovaný obor, zaměření

dopravně právní směr výhodou

požadované znalosti

 

dobrá orientace v oblasti přestupkového a správního práva, zkouška zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností při přestupkovém řízení ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, zkušenosti s přestupkovým řízením popř. správním řízením výhodou, znalost práce na PC (Word, Excel, Internet)

další dovednosti, schopnosti

organizační schopnosti, výborné komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném a mluveném projevu), přesnost, spolehlivost, samostatnost, příjemné vystupování, odolnost vůči stresu

 

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:

 • jméno a příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis

 

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do  2. 10. 2023 v podatelně ÚMČ Praha 10 -  adresa :

Úřad městské části Praha 10

Oddělení personální

Vršovická 68, 101 38 Praha 10

 

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení: referent/ka – přestupky v referátu právním v oddělení státní správy v Odboru dopravy ÚMČ Praha 10“.

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

 

Praha 8. 9. 2023

 

 

JUDr. Jana Hatalová, MBA

tajemnice ÚMČ Praha 10

 

zasláno úterý 12. září 2023, - Šustrová

Předcházející strana | Další strana

Dokumenty pro uchazeče o zaměstnání

 

 

Mohlo by vás také zajímat