Kariéra

Banner - Rozsvěcujeme úřad

 • Kdo jsme, koho u nás potkáte a co získáte?
 • Jaké stereotypy jsou s úřadem spojené a jak je to doopravdy?
  Rozsvěcujeme úřad

 

Volná pracovní místa

Aktuální volná místa | Hledat v nabídkách | rss RSS

právník

OZNÁMENÍ  O  VYHLÁŠENÍ  VÝBĚROVÉHO  ŘÍZENÍ

 

Městská část Praha 10

zastoupená tajemnicí ÚMČ Praha 10

vyhlašuje 1. 9. 2023 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

právník

v oddělení životního prostředí

v   Odboru životního prostředí ÚMČ Praha 10

 

sjednaný druh práce:

právník

s místem výkonu  práce Praha,

 v platové třídě 10

 

místo na dobu určitou (zástup za rodičovskou dovolenou)

 

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 1. fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 2. občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,
 3. způsobilost k právním úkonům,
 4. bezúhonnost

 

 

Máte zájem pracovat v přátelském kolektivu ochotném Vám vždy poradit při řešení problémového úkolu? Rádi komunikujete s lidmi? Chcete odborně růst a vzdělávat se? Přidejte se do našeho kolektivu

 

Tato pracovní pozice je vhodná i pro absolventy škol, kteří zde získají praxi v oboru státní správy.

 

Co Vám můžeme nabídnout:

 • 10. platová třída + platový stupeň dle délky praxe + osobní příplatek ve výši odpovídající Vašemu pracovnímu nasazení
 • vzdělávací kurzy a semináře zaměřené na Váš odbor
 • dovolenou v rozsahu 5 týdnů
 • širokou škálu benefitů, se kterou Vás podrobně seznámíme na osobním pohovoru
 • závodní stravování

 

                                

Další požadavky:

požadované vzdělání

 

vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo a právní věda nebo bezpečnostně právní studia na vysoké škole v České republice nebo vysokoškolské vzdělání minimálně v bakalářském studijním programu v jiné oblasti (v tomto případě dle § 111 zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, je třeba prokázat po nástupu odbornou způsobilost zkouškou – lze složit až po nástupu)

požadovaný obor, zaměření

právo v oblasti životního prostředí

požadované znalosti

znalost práce na PC (Word, Excel, Internet), znalost správního a přestupkového práva, výhodou jsou  zkušenosti s projednáváním přestupků v oblasti životního prostředí

další dovednosti, schopnosti

komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném a mluveném projevu), samostatnost, přesnost, spolehlivost, psychická odolnost

 

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:

 • jméno a příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis

 

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do  22. 9. 2023 v podatelně ÚMČ Praha 10 -  adresa :

Úřad městské části Praha 10

Oddělení personální

Vršovická 68, 101 38 Praha 10

 

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení: „právník v oddělení životního prostřední v Odboru životního prostředí ÚMČ Praha 10 – doba určitá.“

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

 

Praha 31. 8. 2023

 

 

 JUDr. Jana Hatalová, MBA

 tajemnice ÚMČ Praha 10                                                                                            

 

zasláno pátek 1. září 2023, - Šustrová

Předcházející strana | Další strana

Dokumenty pro uchazeče o zaměstnání

 

 

Mohlo by vás také zajímat