Kariéra

Banner - Rozsvěcujeme úřad

 • Kdo jsme, koho u nás potkáte a co získáte?
 • Jaké stereotypy jsou s úřadem spojené a jak je to doopravdy?
  Rozsvěcujeme úřad

 

Volná pracovní místa

Aktuální volná místa | Hledat v nabídkách | rss RSS

právník - přestupkář

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 

Městská část Praha 10

zastoupená tajemnicí ÚMČ Praha 10

vyhlašuje dne 10. 6. 2024 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

právník - přestupkář

v oddělení přestupkovém

v   Odboru občanskosprávním ÚMČ Praha 10

 

sjednaný druh práce:

právník - přestupkář

s místem výkonu    práce Praha

 v platové třídě 10

 

pracovní poměr na dobu určitou (zástup za rodičovskou dovolenou)

 

 

MČ Praha 10 nabízí nadstandartní finanční ohodnocení (vedle platu, sestávajícího ze základního tarifu a osobního ohodnocení podle výkonu), poskytuje zaměstnanecké benefity v roční výši 15 000,- Kč (lze využít na stavební spoření, penzijní připojištění, rekreaci, apod.), stravenkový paušál, pružnou pracovní dobu a moderní pracovní prostředí.  Zaměstnancům poskytujeme navíc 4 sick days. Jsme spolehlivým a korektním zaměstnavatelem, s dobrou dopravní dostupností veřejnou dopravou. MČ Praha 10 nabízí možnost nájmu obecního bytu

 za 165 Kč/m2.

 

 

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 1. fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 2. občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,
 3. způsobilost k právním úkonům,
 4. bezúhonnost

 

                             

 

Další požadavky:

požadované vzdělání

 

vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo a právní věda nebo bezpečnostně právní studia na vysoké škole v České republice nebo vysokoškolské vzdělání minimálně v bakalářském studijním programu v jiné oblasti (v tomto případě dle § 111 zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, je třeba prokázat po nástupu odbornou způsobilost zkouškou)

požadovaný obor, zaměření

právní nebo bezpečnostně právní směr výhodou

požadované znalosti

 

dobrá orientace v oblasti přestupkového a správního práva, zkouška zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností při přestupkovém řízení ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku (lze složit i po nástupu), zkušenosti s přestupkovým řízením, popř. správním řízením jsou výhodou, znalost práce na PC

další dovednosti, schopnosti

dobré vyjadřovací schopnosti (jak v mluveném, tak písemném projevu), schopnost analytického myšlení, schopnost samostatného rozhodování, organizační a komunikační schopnosti, přesnost, spolehlivost, psychická odolnost

 

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:

 • jméno a příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis

 

 

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 1. 7. 2024 v podatelně ÚMČ Praha 10 -  adresa :

Úřad městské části Praha 10

Oddělení personální

Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10

 

 

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení: právník – přestupkář v oddělení přestupkovém v Odboru občanskosprávním ÚMČ Praha 10  – doba určitá – po dobu rodičovské dovolené“

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

 

 

Praha 7. 6. 2024

 

JUDr. Jana Hatalová, MBA

tajemnice ÚMČ Praha 10

 

zasláno pondělí 10. června 2024, - Šustrová

Předcházející strana | Další strana

Dokumenty pro uchazeče o zaměstnání

 

 

Mohlo by vás také zajímat