Archiv roku 2015

Datum poskytnutí informace Předmět informace Přílohy
 8. 1. 2015 Finanční částky poskytnuté na vybavení interaktivních tabulí ZŠ spadajících pod ÚMČ Praha 10  
12. 1. 2015 Zaplacení neuhrazených pokut   
12. 1. 2015 Pokuty udělené Odborem stavebním ÚMČ Praha 10 ve III. čtvrtletí roku 2013  
13. 1. 2015 Zakázka - Zatravnění tramvajové trati V Olšinách 1  2
13. 1. 2015 Sestava budov bývalé ZŠ v katastrálním území Michle  
15. 1. 2015 Finanční částky poskytnuté na vybavení elektronických knížek ZŠ spadajících pod ÚMČ Praha 10  
15. 1. 2015 Finanční částky poskytnuté na vybavení kamerových systémů ZŠ spadajících pod ÚMČ praha 10  
16. 1. 2015 Dokumenty firmy GiTy, a. s. 1
19. 1. 2015 Výše nákladů na pronájem PC do okrskových komisí v roce 2014  
21. 1. 2015 Počet narozených dětí, údaje o MŠ, plány výstavby bytových jednotek pro rodiny  
21. 1. 2015 Smlouvy se společností HOSTALEK - WERBUNG spol. s r. o.  1
23. 1. 2015 Bytové a nebytové prostory svěřené MČ Praha 10     1  2  3       4   5  6
26. 1. 2015 Počet povolených záborů v roce 2014 1  2
27. 1. 2015 Dodatky ke smlouvě s označením 2014/OHS/1187 1  2
28. 1. 2015 Akce pořádané ÚMČ Praha 10  
  2. 2. 2015 Stejnopis odpovědi ke stížnosti  
16. 2. 2015 Vyplacené částky firmě Revispol s.r.o. za rok 2014  
18. 2. 2015 Informace o se záměru MČ s vybranými nemovitostmi v k.ú. Vršovice 1
19. 2. 2015 Výsledky z hlasovacího zařízení z 2. zasedání ZMČ dne 26.1.2015 1
19. 2. 2015 Informace o koupi pozemku 370/2 k.ú.Vršovice  
23. 2. 2015 Řešení propadu chodníku v ul. Hvozdíková 2573/15  
23. 2. 2015 Vyjádření k oznámení záměru "REVITALIZACE CENTRA KVĚT A POLYFUNKČNÍ DŮM , PRAHA 10 - ZÁBĚHLICE" 1
26. 2. 2015 Informace o domech Moskevská 309/13 a U vršovického nádraží 30/30  
27. 2. 2015 Smlouvy uzavřené se společností EI PRAGUE, s.r.o. 1
  3. 3. 2015 Sdělení o pravosti předložených dokumentů a o pravdivosti jejich obsahu  
  6. 3. 2015 Informace o pokutě uložené subjektu Společnost "42", s.r.o.  
  9. 3. 2015 Informace o pokutách uložených OST ÚMČ Praha 10 ve IV. čtvrtletí 2013  
11. 3. 2015 Pokuta Společnost "42", s.r. o.  
17. 3. 2015 Redukce parkovacích míst v ul. Donská, Krymská a Voroněžská  
17. 3. 2015 Celková výše nákladů na uspořádání a průběh referenda ve věci loterií a jiných podobných her  
17. 3. 2015 Přehled zakázek firmy Big Bang Media, s.r.o. u ÚMČ Praha 10 za období 2010 - 2014  
18. 3. 2015

Pokuty udělené stavebním úřadem MČ Praha 10 ve IV. čtvrtletí roku 2014

 
23. 3. 2015 Kdy a jaké kroky ÚMČ Praha 10 učinil k vymáhání konkrétních pokut  
23. 3. 2015 Určení výše pokuty právnické osobě  
27. 3. 2015 Přehled zakázek, které pro MČ Praha 10 realizovala v letech 2010 - 2014 firma Convector, s.r.o. 1
30. 3. 2015 Přehled zakázek firmy CCG – Czech Communication Group, s. r. o. v letech 2010 – 2014 1
15. 4. 2015 Informace o zákonech a paragrafech při zastupování vnučky  
20. 4. 2015 Sdělení, kdy a jaké kroky učinil úřad od 14.8.2014 k vymáhání zaplacení neuhrazených pokut  
22. 4. 2015 Vynaložené náklady na rekonstrukci nájemních bytů Průběžná 19 - 29, realizované MČ Praha 10 v letech 2019 - 2014, resp. 2015, např. byty č. 1 a č.8  
24. 4. 2015 Náklady na tisk,distribuci a zpracování "Dotazníku pro nájemce bytů m.č. Praha 10"  
27. 4. 2015 Přehled všech finančních prostředků ÚMČ Praha 10, včetně prostředků jeho akciových společností, které byly v období 1.1.2014 - 19.12.2014 utraceny za rekonstrukci Horského hotelu na Černé hoře     1  2  3          4  5  6          7  8  9      10  11
29. 4. 2015 Smlouvy MČ Praha 10 s firmou TSE spol. s r.o. a euroAWK s.r.o.

1  2  3

4

29. 4. 2015 Zpráva o vyhodnocení celostátního výběrového řízení na pronájem bytu (jednáníí 8, usnesení 290, 8.4.2015) 1
  4. 5. 2015 Jaké kroky úřad učinil pro vymáhání zaplacení neuhrazených pokut  
  4. 5. 2015 Usnesení ZMČ č. 19/59/2013 a komunikace se společností Magnolia Invest s.r.o. 1  2
 6. 5. 2015 Elektronická kopie výstupů z hlasovacího zařízení z 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 ze dne 27. 3. 2015 1
18. 5. 2015 Stavební povolení pro živičné krátké příčné prahy  
20. 5. 2015 Existence titulů/fondů na MČ Praha 10, jejichž prostřednictvím mohou občané žádat o finanční pomoc mimo rámec pomoci v hmotné nouzi  
21. 5. 2015 Zrušení povolení k provozování výherních hracích přístrojů  
22. 5. 2015 Informace vztahující se k místnímu referendu, konanému ve dnech 19. – 20. 9. 2014  
22. 5. 2015 Informace vztahující se k místnímu referendu, konanému ve dnech 26. – 27. 9. 2014  
22. 5. 2015 Informace vztahující se k místnímu referendu, konanému ve dnech 10. - 11.10.2014  
26. 5. 2015 Vyhodnocení celostátního výběrového řízení na pronájem bytů (podzimní kolo 2014)  
27. 5. 2015 Vystavené a přijaté faktury s firmou Company Group a.s. v letech 2005 - 2015 1
27. 5. 2015 Vystavené a přijaté faktury s firmou SAGENA DENTAL SERVICES s. r. o. v letech 2008 – 2015 1
29. 5. 2015 Údaje k IV. čtvrtletí roku 2014 – odbor sociální (ve věci zastupování nezletilého dítěte, svěření do výchovy, návrh na předběžné opatření, určení lhůty apod.)  
29. 5. 2015 Dotazy k usnesení RMČ č. 140, konané dne 20.12.2012  
  3. 6. 2015 Veškeré informace o prodeji nebytových prostor v ul. Ruská 18

     1  2  3         4  5  6       7

  9. 6. 2015 Výše nákladů na Májové slavnosti pořádané MČ Praha 10 dne 31.5.2015 v areálu Hamr  
  9. 6. 2015 Celková výše vybraných místních poplatků za vstupné na různé kulturní akce a představení, pořádané na území MČ Praha 10 za roky 2012, 2013 a 2014  
19. 6. 2015 Informace o konkrétních řízeních vedených OST  
  3. 7. 2015 Kopie výstupů z hlasovacího zařízení z 4. zasedání ZMČ Praha 10 dne 22.6.2015 1  2
  3. 8. 2015 Seznam parkovišť, která vlastní MČ Praha 10 a seznam všech právnických osob, které vykonávají provoz  
  5. 8. 2015 Pokuty, které udělil zdejší stavební úřad ve I. čtvrtletí 2015  
10. 8. 2015 Kopie rozhodnutí zdejšího úřadu sp. zn. OST 003692/2015/Ga ze dne 17.2.2015 1
17. 8. 2015 Dokumentace OST ke stavbě na pozemkách č. parc. 2096/4, č. parc. 2096/16 a č. parc. 1958/3  
19. 8. 2015 Kdy a jaké pokuty udělil zdejší stavební úřad ve II. čtvrtletí 2015  
19. 8. 2015 Informace týkající se Společenství vlastníků domu č. p. 781, ul. Žitomírská č. o. 48, v k. ú. Vršovice a znaleckého posudku na předmětný dům 1
19. 8. 2015 Informace o výši holého nájemného na 1m2 bytové plochy (příp. služeb-tepla, voda za měrnou jednotku GJ pokud městská část v rámci nájmu tyto služby poskytuje) v magistrátních bytech svěřených do péče městské části Praha 10  
20. 8. 2015 Kolikrát byl Úřadem MČ Praha 10 v r. 2013, 2014 a 2015 uložen trest zákazu pobytu dle § 15a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích  
27. 8. 2015 Seznam přijatých a vydaných faktur mezi MČ Praha 10 a f. Medifin a.s. a AK Felix a spol s.ro., od 1.1.2013 do 30.6.2015 1
27. 8. 2015 Stavební práce v ulici Mládežnická, Praha 10  
31. 8. 2015 Kdy a jaké kroky úřad učinil k vymáhání zaplacení neuhrazených pokut  
 3. 9. 2015 Kopie kolaudačního souhlasu s užíváním stavby spisová značka OST 001563/2014/Bu č.j.P10-009276/2014 ze dne 23.1.2014 a kopie stavebního povolení spis.zn. OST 038518/2013/Šan. ze dne 30.4.2013 1   2
15. 9. 2015 Sdělení na základě jaké studie případně šetření byl umístěn úsekový radar v ulici U Vršovického hřbitova směr Vršovice, kdo rozhodl o jeho umístění a kdo schválil toto rozhodnutí  
 2.10. 2015 Jméno subjektu, se kterým byla uzavřena nájemní či jiná smlouva vztahující se k pozemku parc. č. 2631/5, resp. parc. č. 2631/6, v katastrálním území Strašnice a obci Praha, zaps. na LV. 2476

1   2   3

4

 6. 10. 2015 Kopie výstupů z hlasovacího zařízení z 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 dne 21. 9. 2015 1
 9. 10. 2015 Pravidla, podle kterých MČ P10 zadává zakázky malého rozsahu 1
23. 10. 2015 Jaké smlouvy má Vaše organizace uzavřeny s některou z výše zmíněných společností? Jedná se mi o společnosti: NVT Podolí, IČO - 24787299; Malvazinky Park, IČO - 27425207; PMC Facility, IČO - 48036242; PMC Servisní, IČO - 27650596 a Goliant Projekt, IČO - 24678635, Prominecon CZ, IČO - 25110977, NVT Vršovice, IČO - 26422000, ABC Real Estate, IČO - 24271144 a Harengil, IČO - 24802794  
16. 10. 2015 Jaké informace obdržela MČ Praha 10 o parcelách č. 2225/175, 2225/176, 2225/189 a 2225/195 vše v k.ú. Záběhlice a jaké k těmto vydala vyjádření, stanoviska nebo připomínky.  
27. 10. 2015 Informace o prodeji pozemků parc. č. 2225/121 a části pozemků parc. č. 2225/116, č. 2225/118, č. 2225/119 a č. 2225/120 v k.ú. Záběhlice

1   2   3

4   5   6

7   8

29. 10. 2015 Informace o nákupu Prahy 10. Městská část v srpnu 2012 koupila pozemky pod MŠ Bajkalská, číslo 1538/1,4,7 a 8 a to od společnost PMC Vršovice 1   2
29. 10. 2015 Informace k hospodaření vašeho úřadu (městské části) s investičními prostředky v letech 2009 – 2014, dotazník 1
  2. 11. 2015 Jaké byly veškeré finanční náklady vašeho úřadu v oblasti informatiky (případně odboru informatiky, je-li zřízen) v letech 2013, 2014 a prvních devíti měsících roku 2015  
  2. 11. 2015 Elektronická fotokopie rozhodnutí či jiného relevantního dokumentu, na základě kterého existuje dopravní značení zachycené na obrázku v příloze, a to včetně nákresu či jiného vymezení půdorysné plochy schváleného rozsahu záboru komunikace 1
  2. 11. 2015 Informace o bytových a nebytových jednotkách svěřených do správy městské části Praha 10 1
  3. 11. 2015 Veškeré údaje týkající se výběrového řízení na prodej nemovitých prostor v ul.Ruská 460/8 1   2
  9. 11. 2015 Informace o poskytování veřejných prostředků  
 12. 11. 2015 Informace k umístění krátkých živičných příčných prahů  
 12. 11. 2015 Informace o využití služeb soukromých bezpečnostních agentur (SBS) MČ Praha 10  
 12. 11. 2015 S jakým závěrem bylo ukončeno řízení vedené pod č.j.: HLP: 7777/99/OST/adm/SSD/VŠ - d.1347 Zab  
 16. 11. 2015 Informace k objektu v ulici U Vršovického nádraží č. 30  
 18. 11. 2015 Seznam všech nebytových prostor, které v současné době vlastní, či má svěřené do péče MČ Praha 10 1
 18. 11. 2015 Informace o popisu pracovní činnosti referentů oddělení veřejných zakázek a výběrových řízení v r. 2013 a podpisový řád ÚMČ Praha 10, platný k 26.4.2013

1   2   3

4

 20. 11. 2015 Informace o nájemních smlouvách vedených na konkrétní osobu  
 25. 11. 2015 Nájemní smlouva ze dne 18.4.1996, včetně všech změn a dodatků, se společností DELVITA, a.s.   1    2    3    4
 26. 11. 2015 Kopie kolaudačního souhlasu s užíváním stavby 1
 26. 11. 2015 Informace, týkající se oprav ulice Žitomírská
 
 26. 11. 2015 Informace k řízení 7777/99/OST/adm/SSD/VŠ - d. 1347 Záb. 1
  7. 12. 2015 Informace k prodeji nebytových prostor  
  8. 12. 2015 Prodej pozemkového celku č. 230 v k. ú. Strašnice

1    2    3

4    5    6

  8. 12. 2015 Informace týkající se informačního systému CODEXIS  
  9. 12. 2015 Kdy a jaké pokuty udělil zdejší stavební úřad ve III. čtvrtletí 2015  
11. 12. 2015 Informace, jaká řízení vede stavební úřad pro stavbu rodinného domu č.p. 160 na parc.č. 503 k.ú. Záběhlice  
18. 12. 2015 Dotaz, proč nebyly zveřejněny žádosti člena Zastupitelstva