Zprostředkování kontaktu

Občan starší 15 let může písemně požádat Ministerstvo vnitra o zprostředkování kontaktu s jiným občanem. Formulář žádosti lze stáhnout prostřednictvím tohoto odkazu http://www.mvcr.cz/soubor/zadost-zprostredkovani-kontaktu-pdf.aspx. Osoba, která o zprostředkování kontaktu žádá (dále jen „kontaktující osoba“), uvede v žádosti své jméno, příjmení, rodné příjmení a adresu místa trvalého pobytu, popřípadě jiné kontaktní údaje a důvod pro zprostředkování kontaktu. Ke kontaktované osobě uvede údaje, podle nichž ji bude možné identifikovat, zpravidla jméno, příjmení, rodné příjmení, datum narození, místo narození, místo posledního jí známého trvalého pobytu. Kontaktující osoba může v žádosti prohlásit, že kontaktovaná osoba je osobou blízkou. V případě, že občan nežádá o zprostředkování kontaktu osobně na matričním úřadě, obecním úřadě obce s rozšířenou působností, krajském úřadě nebo ministerstvu, kde prokáže svoji totožnost, musí být podpis občana na žádosti úředně ověřen. Je-li žádost podána elektronicky, musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem nebo dodána prostřednictvím zpřístupněné datové schránky.   Na základě podané žádosti provede Ministerstvo vnitra šetření v základním registru obyvatel a v informačním systému. Pokud Ministerstvo vnitra jednoznačně identifikuje kontaktovanou osobu, zašle jí informaci o zprostředkování kontaktu obsahující jméno, příjmení a adresu místa trvalého pobytu kontaktující osoby. Pokud osobu nelze v základním registru obyvatel nebo v informačním systému jednoznačně identifikovat, nebo nemá trvalý pobyt na území České republiky, nebo kontaktovaná osoba nebude nalezena nebo zemřela, bude to kontaktujícímu sděleno. Údaje o datu a místě úmrtí však budou sděleny pouze osobě blízké. Za zprostředkování kontaktu je nutno uhradit správní poplatek ve výši 500,- Kč za každou kontaktovanou osobu. Tento správní poplatek je příjmem státu. V souvislosti s případným podáním této žádosti upozorňujeme, že Ministerstvo vnitra ČR v případě dohledání kontaktované osoby neposkytne žádné její osobní údaje, nýbrž této hledané osobě zašle kontaktní údaje na kontaktující osobu a je pak na jejím uvážení, zda se s hledajícím zkontaktuje či nikoliv. V případě, že se zprostředkování kontaktu neuskuteční, nevzniká tím nárok na vrácení správního poplatku.

Odbor občanskosprávní

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10