Potřebuji řešit

Úvod » Doklady, matrika » Evidence obyvatel » Detaily Životní situace
  
Okruh Doklady, matrika
Kategorie Evidence obyvatel
Název životní situace Poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel
Základní informace

Evidence obyvatel je vedena v informačním systému, jehož správcem je Ministerstvo vnitra ČR.
Obyvatel může vyžadovat poskytnutí údajů, vedených v informačním systému evidence obyvatel k jeho osobě a k osobě blízké. Obyvatelem se podle zákona rozumí:

- státní občan České republiky

- osoba, která pozbyla státní občanství České republiky

- cizinec, který je matkou, otcem, případně jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana České republiky (k těmto osobám se v informačním systému evidence obyvatel vedou údaje pouze v tomto rozsahu – jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, není-li přiděleno rodné číslo, vede se datum narození) 

K osobě blízké se poskytuje pouze údaj o datu, místu a okresu úmrtí. Osobou blízkou se pro tyto účely rozumí otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner.

Poskytování údajů cizincům je v kompetenci regionálních pracovišť Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR.

Kdo je oprávněn jednat
  • Obyvatel starší 15 let.
  • Za obyvatele může požádat o poskytnutí údajů  i zmocněnec na základě zvláštní plné moci s  úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
  • Za obyvatele mladšího 15 let a za obyvatele, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání, žádá o poskytnutí údajů jeho zákonný zástupce nebo opatrovník. O poskytnutí údajů může rovněž požádat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování obyvatele bylo schváleno soudem. Tyto osoby musí prokázat svoji totožnost a jejich identifikační údaje se zapisují na žádost o poskytnutí údajů.
  • Údaj o osvojení může být poskytnut obyvateli až po dovršení věku 18 let pouze Ministerstvem vnitra ČR.
Způsob řešení

Žádost poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel lze podat na Ministerstvu vnitra ČR, krajském úřadu nebo obecním úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Prahy 1 až 22. .

Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10
Odbor občanskosprávní, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel - referát občanských průkazů a evidence obyvatel
Vinohradská 3218/169
100 00 Praha 10

Úřední hodiny

Doklady Vyplněný a žadatelem podepsaný formulář „Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel“ (je k dispozici přímo na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel nebo na stránkách MVČR).

Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem; tato povinnost nevzniká v případě, že žadatel žádost podepíše před pracovníkem úřadu, pověřeným k poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel. Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému lze podat rovněž elektronicky na formuláři, zpřístupněném Ministerstvem vnitra ČR dálkovým přístupem, který žadatel po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo podá prostřednictvím zpřístupněné datové schránky.

Poplatky a lhůty

Poplatek:

50 Kč za každou i započatou stránku poskytovaných údajů z informačního systému

Upozorňujeme, že správní poplatek lze na zdejším referátu občanských průkazů a evidence obyvatel platit pouze v hotovosti. 
Nejčastější otázky
  • Mohu požádat o výdej údajů z evidence obyvatel, když mi ještě nebylo 15 let?
    Ne, musí to za Vás provést zákonný zástupce.
Podobné situace předchozí -
Související situace