Referát rozvoje veřejných prostor

Vedoucí referátu: Ing. arch. Jiří Zákostelný
kancelář C512
tel.: 267 093 580, e-mail: jiri.zakostelny@praha10.cz

 

referentka - veřejné prostory, urbanismus: 

kancelář C511
tel.: 267 093 724, e-mail:

 
 
referent - veřejné prostory, urbanismus: Ing. arch. Anna Žeravová 
kancelář C511
tel.: 267 093 736, e-mail: anna.zeravova@praha10.cz
 

Náplň činnosti oddělení:

 • Zabezpečuje  servis  samosprávě  městské  části  v  oblasti  územního rozvoje, je koncepčním a koordinačním pracovištěm rozvoje MČ Praha 10. Připravuje vize rozvoje městské části dle zadání volených orgánů
 • Zpracovává, navrhuje, případně pořizuje strategické a koncepční dokumenty v oblasti územního rozvoje, dohlíží na jejich realizaci a koordinuje zainteresované subjekty v rámci projektů. Strategické a koncepční dokumenty vytváří ve stále komunikaci s veřejností. Představuje jejich hlavní principy a cíle a zapojuje obyvatele do jejich naplňování
 • Koordinuje záměry formou projektového vedení. Vybrané a schválené záměry vede od doby jejich vzniku přes fázi plánování až po jejich realizaci a předání do správy dotčených subjektů. Vyhodnocuje úspěšnost projektových záměrů a dle hodnocení úspěšnosti upravuje budoucí záměry
 • Zajišťuje,  koordinuje,  pořizuje  studie  a  formuluje  podmínky pro takové záměry, které mohou měnit charakter městského prostoru
 • Zajišťuje soulad vybraných urbanistických či architektonických záměrů MČ Prahy 10 s požadavky veřejnosti formou participačního procesu. Provádí sběr charakteristických hodnot v území a vyhodnocuje problémy fungování. Zapojuje veřejnost do záměrů a slaďuje její potřeby s možnostmi a limity rozvoje MČ Prahy 10 v rámci společenského socio-ekonomického konsenzu a udržitelného rozvoje území.
 • Koordinuje a odborně posuzuje činnosti mající vliv na fungování a vzhled veřejných prostorů a prostranství,na prostupnost území, na dopravní systémy a další oblasti
 • Zajišťuje soulad koncepcí rozvoje městské části s územně plánovací dokumentací
 • Zabezpečuje odborný urbanistický a architektonický servis pro orgány samosprávy
 • Zpracovává podklady pro vyjádření městské části k územnímu rozvoji
 • Zapojuje veřejnost do koncepčních vizí MČ Prahy 10 pomocí participačních jednání, aplikuje výsledky zjištění do záměrů
 • Poskytuje konzultace veřejnosti a investorům k využívání území
 • Dle  pověření  zabezpečuje  procesní  a  procedurální  kroky  městské  části Vyplývající ze stavebního zákona a Statutu hl. m. Prahy v oblasti územního rozvoje
 • Zastupuje městskou část z pozice vlastníka nemovitostí v územních řízeních

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10