Odbor životního prostředí a územního rozvoje

Odbor životního prostředí a rozvoje (OŽR) ÚMČ je zřízen RMČ pro výkon státní správy v přenesené působnosti v oblasti životního prostředí. Konkrétně se jedná o oblast ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., ochrany zvířat proti týrání, dle zákona č. 246/1992 Sb., odpadového hospodářství dle zákona č. 185/2001 Sb., zemědělského půdního fondu dle zákona 334/1992 Sb. a ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., – vše ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu daném vyhláškou č. 55/2000 Sb., hl. m. Prahy v platném znění (dále jen Statutem hl. m. Prahy).

V oblasti samostatné působnosti je zřízen RMČ pro plnění úkolů samosprávných orgánů v oblasti péče o životní prostředí na území MČ, zejména v oblasti péče o městskou zeleň a čistotu a dále pro zabezpečení úkolů v oblasti územního rozvoje včetně realitní strategie. V rozsahu pověření zastupuje MČ v územním řízení, kde je MČ účastníkem s oprávněním podle §18, odst. 1h zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

 

Vedoucí odboru

Jméno a příjmení:Martin Pecánek

Budova/kancelář:C/409

Tel. linka:267 093 565267 093 565

Email:martin.pecanek@praha10.cz

Funkce:vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje

Adresa: ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Telefon: +420 267 093 519 

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Petra Bartolotti B/504 267 093 480267 093 480 referent ochrany zvířat
Daniel Bernard C/525 267 093 551267 093 551 REFERENT - ORG.ZMĚNA
Blanka Černická C/424 267 093 241267 093 241 koordinátor údržby městské zeleně
Jana Hejná C/408 267 093 437267 093 437 referent - příprava projektů
Magdaléna Hlaváčková C/527 267 093 424267 093 424 referent - rozbory, pozemky
Michal Hradecký C/510 267 093 217267 093 217 referent - supervizor investic
Diana Jarošová C/408 267 093 519267 093 519 asistentka
Jiří Jeřábek C/422 267 093 544267 093 544 referent - kontrola odpadů a čistoty
Jan Jireš C/526 267 093 348267 093 348 vedoucí referátu analýz veřejných prostor
Miroslava Jirešová B/502 267 093 407267 093 407 referent kontrola nakládání s odpady
Roman Kaštovský C/425 267 093 365267 093 365 vedoucí referátu čistoty
Kateřina Kloudová B/506a 267 093 506267 093 506 referent ochrany přírody a krajiny
Lukáš Kratochvíl C/422 267 093 357267 093 357 referent - kontrola odpadů a čistoty
Lucie Kučerová C/511 267 093 429267 093 429 referent/ka - veřejné prostory, urbanismus
Daniel Kunt C/422 267 093 444267 093 444 odpadový specialista
Simona Kupková C/421 267 093 367267 093 367 koordinátor údržby městské zeleně
Blanka Kyselová B/504 267 093 372267 093 372 referent ochrany ZPF a ovzduší
Pavel Ludvík C/508 267 093 695267 093 695 vedoucí oddělení koncepce a rozvoje MČ
Jana Miškovská C/507 267 093 538267 093 538 referent - rozbory, pozemky
Tomáš Nosek B/501 267 093 649267 093 649 vedoucí oddělení životní prostředí
Barbora Opltová B/506B 267 093 327267 093 327 referent ochrany přírody a krajiny
Martin Pecánek C/409 267 093 565267 093 565 vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje
Eva Pěknicová B/441 267 093 752267 093 752 referent ekonomických činností
Lucie Prinzová B/502 267 093 609267 093 609 referent odpadů
Jiří Procházka C/423 267 093 410267 093 410 vedoucí oddělení městské zeleně a čistoty
Alena Růžičková B/503 267 093 483267 093 483 vedoucí referátu ochrany ovzduší a zvířat
Lenka Stoklasová C/527 267 093 676267 093 676 referent - rozbory, pozemky
Lucie Šimonová C/407 267 093 384267 093 384 vedoucí referátu ekonomiky a technického dozoru
Petr Uher C/421 267 093 721267 093 721 referent - správa dětských hřišť a sportovišť
Tereza Valešová C/424 267 093 426267 093 426 referent/ka údržby městské zeleně
Michaela Vojáčková B/506B 267 093 500267 093 500 vedoucí referátu ochrany přírody a krajiny
Jiří Zákostelný C/512 267 093 580267 093 580 vedoucí referátu rozvoje veřejných prostor
Anna Žeravová C/511 267 093 736267 093 736 referent/ka - veřejné prostory, urbanismus
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
 • zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
 • zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
 • zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti
 • zákon č. 99/2004 Sb., zákon o rybářství
 • zákon č. 166/1992 Sb., o veterinární péči
 • zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči
 • zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 • další prováděcí vyhlášky k výše uvedeným zákonům
 • obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy
 • další obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy spojené s činností oddělení
 • zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
 • zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 256/2013 Sb., katastrální zákon
 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
 • Vyhláška MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2020 MČ Praha 10