Oddělení stavebního a speciálního řízení, kontrola staveb

Oddělení vykonává činnost obecného stavebního úřadu a speciálního stavebního úřadu - vodoprávního úřadu ve smyslu stavebního zákona v kompetencích přenesených Statutem hl.m. Prahy na ÚMČ. V rámci této činnosti vydává rozhodnutí a souhlasy, dále provádí výkon stavebního dozoru nad prováděním staveb a v jiných případech, kdy je to pro plnění úkolů stavebního řádu potřebné. V rámci této činnosti:

 • povoluje stavby,
 • vydává souhlasy s ohlášenou stavbou, terénní úpravou nebo zařízením,
 • vyvěšuje oznámení stavebního záměru,
 • povoluje terénní úpravy,
 • povoluje změny ve způsobu užívání staveb,
 • povoluje odstranění staveb, terénních úprav a zařízení,
 • povoluje změny staveb před jejich dokončením,
 • povoluje prodloužení platnosti stavebních povolení,
 • povoluje předčasné užívání staveb,
 • rozhoduje o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu,
 • povoluje zkušební provoz,
 • vydává kolaudační souhlas stavby,
 • vydává písemný souhlas s užíváním stavby,
 • nařizuje údržbu staveb,
 • nařizuje provedení nezbytných úprav,
 • nařizuje neodkladné odstranění stavby a nutné zabezpečovací práce,
 • nařizuje vyklizení staveb,
 • nařizuje odstranění staveb, terénních úprav a zařízení,
 • nařizuje pořízení dokumentace skutečného provedení stavby,
 • nařizuje zjednání nápravy při zjištění závady na stavbě, zastavuje práce na stavbě,
 • ukládá opatření na sousedním pozemku nebo stavbě,
 • provádí kontrolní prohlídky staveb,
 • vydávání výzev na základě kontrolních prohlídek staveb.

V rámci vodoprávního úřadu:

 • vede vodoprávní řízení,
 • vydává povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami,
 • stavebně povoluje a kolauduje vodní díla (např. vodovody, kanalizace, studny, čistírny odpadních vod, lapače tuků a olejů, apod.),
 • vydává povolení k vypouštění zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace,
 • vydává souhlas ke stavbám, zařízením a různým činnostem, na které není třeba povolení, ale které mohou nějakým způsobem ovlivnit vodní poměry
 • vede vodohospodářskou evidenci,
 • vykonává vodoprávní dozor.

 

Vydává stanoviska:

 • sděluje svá stanoviska k ohlášení jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací,
 • spolupracuje s odbory MHMP zejména OST (stížnosti, odvolání, vyjádření, rozhodnutí), Katastrálním úřadem hl. m. Prahy (mapové podklady, vlastnická práva, sdělení, šetření) a dotčenými orgány státní správy.

Ostatní činnosti:

 • vydává rozhodnutí k výkonu pravomocných opatření ( nařízení ),
 • zabezpečuje ukládání stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí a jiných opatření týkajících se staveb ( prostřednictvím archiváře odboru ),
 • zpracovává pro ČSÚ statistiku vydaných stavebních povolení a údajů o bytové výstavbě,
 • zadává údaje do RÚIAN pro ČÚZK,
 • účastní se stavebních a kolaudačních řízení prováděných speciálními stavebními úřady.

KONTAKTY

 

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Marie Borovková A/515b 267 093 376 marie.borovkova@praha10.cz pověřená vedením odboru stavebního
Jiří Jaroš A/519 267 093 472 jiri.jaros2@praha10.cz referent stavebního a společného řízení, k. ú. Záběhlice
Zuzana Frantová A/513a 267 093 650 zuzana.frantova@praha10.cz referent stavebního a společného řízení, k. ú. Strašnice
Jindřich Nepevný A/514 267 093 412 jindrich.nepevny@praha10.cz referent stavebního a společného řízení, k. ú. Strašnice
Daniel Berit A/519 267 093 386 daniel.berit@praha10.cz pověřený vedením oddělení stavebního a společného řízení, k. ú. Záběhlice + Michle
Kateřina Paulíny A/521a 267 093 682 katerina.pauliny@praha10.cz referentka vodoprávního úřadu 
Zdeněk Janda A/521b 267 093 541 zdenek.janda@praha10.cz referent kontrola staveb, statik 
Lenka Dolečková  A/513a 267 093 406 lenka.doleckova@praha10.cz referent stavebního a společného řízení, k.ú. Strašnice
Petra Mikešová A/513a 267 093 352  petra.mikesova@praha10.cz referent stavebního a společného řízení, k.ú. Vršovice
Barbora Rossi A/513b 267 093 203 barbora.rossi@praha10.cz referent stavebního a společného řízení, k.ú. Vršovice
Libuše Vostrá A/521a 267 093 269

libuse.vostra@praha10.cz

referentka vodoprávního úřadu 
Petra Elena Kubíčková A/514 267 093 660 petraelena.kubickova@praha10.cz

referent stavebního a společného řízení, Vinohrady

Dominika Turčániová A/515a 267 093 428 dominika.turcaniova@praha10.cz referent stavebního a společného řízení k.ú. Vršovice

 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10