Oddělení stavebního a speciálního řízení, kontrola staveb

Jméno a příjmení:Daniel Berit

Funkce:vedoucí oddělení stavebního a speciálního řízení, kontrola staveb

Telefon:267 093 386

E-mail:daniel.berit@praha10.cz

Budova, kancelář:K/402


Adresa oddělení:
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
(mapa | 3D prohlídka radnice)

Úřední hodiny

 

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Balková Daniela K/420 267 093 576267 093 576 referent/ka stavebního a společného řízení
Berit Daniel K/402 267 093 386267 093 386 vedoucí oddělení stavebního a speciálního řízení, kontrola staveb
Dolečková Lenka K/404 267 093 406267 093 406 referent kontrola staveb, stavební řízení
Frantová Zuzana K/403 267 093 650267 093 650 referent stavebního a společného řízení
Hinková Petra K/406 267 093 492267 093 492 referent stavebního a společného řízení
Janda Zdeněk K/420 267 093 541267 093 541 referent/ka kontrola staveb, statik
Jaroš Jiří K/421 267 093 472267 093 472 referent stavebního a společného řízení
Kubíčková Petra Elena K/403 267 093 660267 093 660 referent stavebního a společného řízení
Mikešová Petra K/406 267 093 582267 093 582 referent/ka kontrola staveb, stavební řízení
Nepevný Jindřich K/421 267 093 412267 093 412 referent stavebního a společného řízení
Paulíny Kateřina V/404 267 093 682267 093 682 referent/ka vodoprávního úřadu
Stražovanová Lucie K/404 267 093 352267 093 352 referent/ka kontrola staveb, stavební řízení
Turčániová Dominika K/405 267 093 428267 093 428 referent stavebního a společného řízení
Vostrá Libuše V/404 267 093 269267 093 269 referent/ka vodoprávního úřadu

Oddělení vykonává činnost obecného stavebního úřadu a speciálního stavebního úřadu – vodoprávního úřadu, ve smyslu stavebního zákona v kompetencích přenesených Statutem hl. m. Prahy na ÚMČ. V rámci této činnosti vydává rozhodnutí a souhlasy, dále provádí výkon stavebního dozoru nad prováděním staveb a v jiných případech, kdy je to pro plnění úkolů stavebního řádu potřebné. V rámci této činnosti:

 • povoluje stavby,
 • vydává souhlasy s ohlášenou stavbou, terénní úpravou nebo zařízením,
 • vyvěšuje oznámení stavebního záměru,
 • povoluje terénní úpravy,
 • povoluje změny ve způsobu užívání staveb,
 • povoluje odstranění staveb, terénních úprav a zařízení,
 • povoluje změny staveb před jejich dokončením,
 • povoluje prodloužení platnosti stavebních povolení,
 • povoluje předčasné užívání staveb,
 • rozhoduje o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu,
 • povoluje zkušební provoz,
 • vydává kolaudační souhlas stavby,
 • vydává písemný souhlas s užíváním stavby,
 • nařizuje údržbu staveb,
 • nařizuje provedení nezbytných úprav,
 • nařizuje neodkladné odstranění stavby a nutné zabezpečovací práce,
 • nařizuje vyklizení staveb,
 • nařizuje odstranění staveb, terénních úprav a zařízení,
 • nařizuje pořízení dokumentace skutečného provedení stavby,
 • nařizuje zjednání nápravy při zjištění závady na stavbě, zastavuje práce na stavbě,
 • ukládá opatření na sousedním pozemku nebo stavbě,
 • provádí kontrolní prohlídky staveb,
 • vydávání výzev na základě kontrolních prohlídek staveb.

V rámci vodoprávního úřadu:

 • vede vodoprávní řízení,
 • vydává povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami,
 • stavebně povoluje a kolauduje vodní díla (např. vodovody, kanalizace, studny, čistírny odpadních vod, lapače tuků a olejů, apod.),
 • vydává povolení k vypouštění zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace,
 • vydává souhlas ke stavbám, zařízením a různým činnostem, na které není třeba povolení, ale které mohou nějakým způsobem ovlivnit vodní poměry
 • vede vodohospodářskou evidenci,
 • vykonává vodoprávní dozor.

Vydává stanoviska:

 • sděluje svá stanoviska k ohlášení jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací,
 • spolupracuje s odbory MHMP zejména OST (stížnosti, odvolání, vyjádření, rozhodnutí), Katastrálním úřadem hl. m. Prahy (mapové podklady, vlastnická práva, sdělení, šetření) a dotčenými orgány státní správy.

Ostatní činnosti:

 • vydává rozhodnutí k výkonu pravomocných opatření (nařízení),
 • zabezpečuje ukládání stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí a jiných opatření týkajících se staveb (prostřednictvím archiváře odboru),
 • zpracovává pro ČSÚ statistiku vydaných stavebních povolení a údajů o bytové výstavbě,
 • zadává údaje do RÚIAN pro ČÚZK,
 • účastní se stavebních a kolaudačních řízení prováděných speciálními stavebními úřady.