Oddělení ekonomické

Adresa oddělení:
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
(mapa | 3D prohlídka radnice)

Úřední hodiny

 

  • Sestavuje rozpočet kapitoly školství, zabezpečuje jeho rozpis a sleduje čerpání za jednotlivé příspěvkové organizace (dále jen PO) zřízené MČ Praha 10. Jedná se o 13 základních škol, školní jídelnu, 20 mateřských škol a Kulturní dům Barikádníků.
  • Spravuje příjmy a výdaje kapitoly školství dle rozpočtové skladby a odpovídá za jejich plnění za důsledného dodržování platných směrnic vydaných MČ Praha 10. Zabezpečuje v termínu všechny úkoly a úkony související s rozpočtem kapitoly školství v příslušném rozsahu, vykonává rozpočtová řízení s PO, zpracovává požadavky na investice a neinvestiční příspěvky v rámci účelových znaků, zasílá měsíční příspěvek na provoz PO, provádí kontrolu odpisových plánů dlouhodobého majetku, zpracovává rozbory hospodaření za kapitolu školství včetně komentáře (hlavní a vedlejší činnost);
  • Zpracovává pro PO návrhy rozpisů rozpočtu finančních prostředků státního rozpočtu, poskytovaných podle § 161 odst. 7 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu s krajskými normativy a se zásadami stanovenými MŠMT, MHMP. Jedná se o přímé vzdělávací náklady tzv. NIV neinvestiční výdaje (platy, ostatní osobní náklady, odvody, ostatní NIV). Účastní se dohodovacího řízení o státním rozpočtu na MHMP.
  • Na žádost škol a školských zařízení poskytuje metodickou pomoc a konzultace pro oblast rozpočtu škol a školských zařízení a předkládá návrhy na opatření ke zlepšení efektivnosti jejich hospodaření.
  • Provádí kontroly hospodaření PO dle plánu kontrol (vč. následných kontrol odstranění nedostatků), sleduje účelnost a hospodárnost vynakládání finančních prostředků, provádí statistickou činnost, výkaznictví, analýzy, spolupracuje s příslušnými odbory, zpracovává materiály do RMČ a ZMČ Praha 10.
  • Vystavuje objednávky, platební poukazy, likviduje dodavatelské faktury v souladu s rozpočtovou skladbou, zveřejňuje smlouvy a objednávky v registru smluv, vede evidenci pohledávek OŠK v hlavní činnosti a zdaňované činnosti a sleduje vývoj jejich řešení.
  • Vykonává administrativní práce podle obvyklých postupů např. evidence smluv, inventarizace, předpis nájemného pro p. o., protokoly zvýšení hodnoty majetku ve vlastnictví obce o cenu dokončeného technického zhodnocení.