Oddělení strategického rozvoje a participace

 • zajišťuje zpracování Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 (SP) a jeho aktualizaci

 • zajišťuje realizaci SP pomocí Akčních plánů

 • spolupracuje na implementaci místní Agendy 21

 • spolupracuje s jednotlivými odbory ÚMČ Praha 10 na participačních procesech při tvorbě rozvojových studií, projektů a koncepcí

 • zajišťuje školení pracovníků ÚMČ Praha 10 v oblasti strategického plánování a řízení

 • podílí se na tvorbě vnitřních směrnic pro strategické plánování a řízení

 • zajišťuje stanovení indikátorů ke sledování plnění strategických cílů

 • zapojuje veřejnost, příspěvkové organizace, neziskový a soukromý sektor do procesu strategického plánování, zjišťuje jejich potřeby

 • zpracovává průběžné zprávy vyhodnocování oblasti strategického plánování a navrhuje opatření

 • koordinuje zapracování výstupů z participace a zjišťovacích metod do strategických dokumentů MČ Praha 10

 • vede seznam všech projektů, jejich stav a způsob řešení

 • podílí se na projektovém řízení

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Hájková Iva B/438 267 093 210267 093 210 Vedoucí odd. strategického rozvoje a participace
Martínková Jana B/438 267 093 211267 093 211 referent/ka odd.strategického rozvoje a participace
Huitric Šimona B/438 267 093 204267 093 204 referent/ka odd.strategického rozvoje a participace
Špetová Vladimíra / 267 093 204267 093 204 referent/ka odd.strategického rozvoje a participace

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10