Informace podle zákona 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informace můžete podat:

  • ústně (není-li informace poskytnuta nebo ji žadatel považuje za nevyhovující, je třeba ji podat písemně)
  • písemně na podatelně v budově "A", nebo na sekretariátech jednotlivých odborů
  • faxem
  • elektronicky

Ze žádosti musí být zřejmé, kterému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb.

Formulář žádosti ke stažení a sazebník

Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Neobsahuje-li žádost údaje uvedené v předchozím odstavci, nebo není-li elektronická žádost podána prostřednictví elektronické podatelny (posta@praha10.cz), není žádostí ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb.

Vyřizování žádosti o informaci:

  • v případě, že nedostatek údajů o žadateli brání vyřízení žádosti, je žadatel ve lhůtě 7 dnů ode dne jejího podání vyzván, aby žádost doplnil. Neučiní-li tak žadatel ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy, je žádost odložena;
  • v případě, že je žádost nesrozumítelná, není zřejmé jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, je žadatel ve lhůtě 7 dnů ode dne jejího podání vyzván, aby žádost upřesnil. Neučiní-li tak žadatel ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy je žádost odmítnuta rozhodnutím o odmítnutí žádosti;
  • v případě, že se požadovaná informace nevztahuje k působnosti městské části Praha 10, žádost se odloží a tato skutečnost se sdělí žadateli ve lhůtě 7 dnů od doručení žádosti;
  • v případě, že žádost obsahuje všechny náležitosti, stanovené zákonem, městská část Praha 10 ve lhůtě 15 dnů od přijetí žádosti, informaci poskytne. Tato lhůta může být ze závažných důvodů prodloužena nejvýše o 10 dní.

Odvolání, stížnost:

  • v případě, že je vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části, může žadatel podat odvolání;
  • v případě, že je žadatel nespokojen se způsobem vyřízení žádosti o informaci, informace mu nebyla poskytnuta ve lhůtě, nebo mu byla informace poskytnuta částečně, aniž by o zbytku bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí, případně nesouhlasí s výší úhrady, může podat stížnost.

Výroční zprávy podle zákona 106/1999 Sb.

 

Datum poskytnutí informace Předmět informace Přílohy
 4.  1. 2016 Dotaz k uzavřeným smlouvám 1
 4.  1. 2016 Sdělení, kdy a jaké kroky úřad učinil k vymáhání zaplacení uvedených neuhrazených pokut  
 4.  1. 2016 Informace k nebyt. prostoru na adrese Uzbecká 1412/2 (jednotka 128)  
 4.  1. 2016 Dostupnost usnesení RMČ a ZMČ Praha 10 na webu MČ Praha 10  
 5.  1. 2016 Informace k výběrovým řízením na pracovníky oddělení IT ÚMČ Praha 10  
 7.  1. 2016 Informace k vyznačenému vyhrazenému parkování a zákazu stání před domem č.p. 10 (případně 12) v ulici Bulharská  
13.  1. 2016 Práce provedené firmou Relsie spol. s r. o. pro ÚMČ Praha 10 v letech 1994-2014  
13.  1. 2016 Smlouvy mezi MČ Praha 10 a JUDr. Janem Pavlokem

1  2  3

4  5  6

7

15.  1. 2016 Informace k vítězné cenové nabídce, za kterou se prodala nebytová jednotka č. 112/14, v domě Krymská 112/4  
19.  1. 2016 Informace k výkonu funkce v rámci úřadu městské části Praha 10  
19.  1. 2016 Dotaz k Usnesení RMČ Praha 10 č. 1072 přijatému 1.12.2015  
26.  1. 2016 Smlouvy JUDr. Radmily Kleslové uzavřené s městskou částí Praha 10 v letech 2006 – 2014 1   2
26.  1. 2016 Informace o smlouvách uzavřených mezi MČ Praha 10 a JUDr. PhDr. Oldřichem Choděrou v letech 2006 - 2014 1 2 3 4
 5.  2.  2016 Informace o administrativní budově v ulici Šalvějová 1  2  3
15.  2. 2016 Informace o poskytování veřejných prostředků  
15.  2. 2016 Krátké živičné příčné prahy na území MČ Praha 10  
15.  2. 2016 Informace o přestupkovém řízení  
15.  2. 2016 Informace o přestupkovém řízení  
  1.  3. 2016 Změna využití nebytové jednotky  
  2.  3. 2016 Kdy a jaké pokuty udělil zdejší stavební úřad ve IV. čtvrtletí 2015  
 7.  3. 2016 Informace o účasti spolků na územních řízeních a řízeních o vydání stavebního povolení  
 7.  3. 2016 Informace týkající se podomního prodeje  
11.  3. 2016 Informace o poskytování veřejných prostředků 1
14.  3. 2016 Informace o poskytování veřejných prostředků  
18.  3. 2016 Informace o vymáhání zaplacení neuhrazených pokut  
18.  3. 2016 Podklady, které jsou potřeba pro vydání územního souhlasu k překládce telefonního sloupu v ulici K Háječku v Praze 10 Strašnicích  
18.  3. 2016 Informace k participativnímu rozpočtu  
20.  3. 2016 Dotaz na poradenskou činnost zastupitele  
31.  3. 2016 Informace na základě smlouvy o poskytování právních služeb  
31.  3. 2016 Informace k nebytové jednotce  
  6.  4. 2016 Dotaz na umělecké dílo  
16.  4. 2016 Doprovodná informace k poskytnutí kupní smlouvy na bytovou jednotku  
18.  4. 2016 Informace týkající se provozu LDN Vršovice v letech 2013 - 2016

1  2  3

4  5  6

22.  4. 2016 Informace z rejstříku přestupků ÚMČ Praha 10  
22.  4. 2016

Generel veřejných prostor Prahy 10

 
28.  4. 2016

Informace o vjezdu do Malešického parku z ulice Malešická naproti ulici Marciho 

 
  4.  5. 2016 Informace o řízení pro lokalitu Michle  
18.  5. 2016 Informace o uložené pokutě  
30.  5. 2016 Informace o délce pracovního poměru úředníka ÚMČ Praha 10  
31.  5. 2016

Informace o smlouvám se společností Rossy o údržbě zeleně

 
10.  6. 2016 Informace týkající se krátkých živičných prahů na území MČ Praha 10  
15.  6. 2016 Informace o přestupkovém řízení  
16.  6. 2016 Informace o uzavřených smlouvách s firmou euroAWK, s.r.o.  
21.  6. 2016 Zásady pro prodej pozemků související s I. - XII. etapou privatizace 1
23.  6. 2016 Strategický materiál pro boj s korupcí 1   2
23.  6. 2016 Informace o Rozhodnutí o umístění stavby 1
24.  6. 2016 Smlouva na údržbu a servis interaktivní úřední desky 1
24.  6. 2016 Informace o ostraze objektů na Praze 10 za rok 2015

1  2  3

4  5  6

Archiv

  

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready