Otázky a odpovědi

 • Kdy mi bude odměna za funkci člena volební okrskové komise vyplacena?

  Zvláštní odměnu pro členy okrskové volební komise vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové volební komise příslušný úřad.
 • Jakým způsobem lze doložit zánik užívacího práva ke zrušení údaje o místu trvalého bydliště?

  Např. dohodou o ukončení nájemní smlouvy, vypořádáním společného jmění mezi manželi a úpravou bydlení po rozvodu, rozsudkem soudu o zrušení společného nájmu, rozsudkem určovací žaloby o užívacím právu, vyjádřením občana (jemuž má být pobyt zrušen) o tom, že objekt nebo jeho vymezenou část opustil dobrovolně s úmyslem se tam nevracet (s jeho úředně ověřeným podpisem), svědeckou výpovědí svědka, který byl přítomen odchodu občana z místa trvalého pobytu.
 • Lze o dávku - přídavek na dítě - žádat zpětně?

  Ano, nárok na dávku může být uplatněn až 3 měsíce zpětně od měsíce, za který dávka náleží.
 • Pokud bychom měli zájem o rozdělení pozemku, jak postupovat?

  Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků je možno vydat pouze na žádost podanou všemi vlastníky dotčených pozemků a staveb na nich, pokud to podmínky pro dělení nebo scelování umožňují.
  Nejprve je vždy vhodné kontaktovat referenty stavebního úřadu MČ Praha 10.

 • Kdo mi doklad o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel vydá?

  Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel posuzuje a posudek o zdravotní způsobilosti vydává posuzující lékař. Posuzujícím lékařem se rozumí:
  a)    registrující praktický lékař,
  b)    lékař zařízení závodní preventivní péče,
  c)    kterýkoliv praktický lékař u osoby, která nemá registrujícího praktického lékaře nebo lékaře  zařízení závodní preventivní péče  (ust. § 84 zákona č. 361/2000 Sb.).

 • Kde se nachází obřadní síň v Praze 10?

  Vršovický zámeček, Moskevská 120/21, Praha 10 – Vršovice.
  Podrobnější informace o obřadní síni.

  Kategorie: Rodina
 • V jakých případech mohu požádat o občanský průkaz bez strojově čitelných údajů?

  V současné době umožňuje zákon o občanských průkazech vydávat občanské průkazy bez strojově čitelných údajů po předchozím souhlasu Ministerstva vnitra s dobou platnosti na 1 rok, jestliže:

  1.došlo k technické závadě na zařízení zabezpečujícím zpracování a přenos dat nebo na výrobní technologii trvající déle než  7 kalendářních dnů,
  2.v důsledku katastrofy nebo jiné mimořádné události nelze vydávat občanské průkazy se strojově čitelnými údaji,
  3.občané potřebují vydat občanský průkaz ve lhůtě kratší než 30 dnů v souvislosti s výkonem volebního práva.

   
  Obecní úřady obcí s rozšířenou působností mohou také vydat na žádost občana občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc od data vydání bez předchozího souhlasu Ministerstva vnitra z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu (za jeho vydání se vybírá správní poplatek 100 Kč). Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů se v tomto případě podává současně se žádostí o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji.
 • Jak mám prokázat dobu vojenské služby, pokud v evidenci PSSZ tyto údaje nejsou a nemohu najít svou vojenskou knížku?

  V takovém případě je vhodné si opatřit potvrzení o výkonu vojenské služby, které vydávají příslušné vojenské orgány (vojenská velitelství). Nemají-li ani tyto orgány potřebné údaje, pak se můžete obrátit naSprávní archiv Armády ČR.

 • Lze žádat o odklad povinné školní docházky u jednoho dítěte opakovaně, tzn., že by dítě nastoupilo do 1. ročníku ZŠ např. o dva roky později?

  Dítě musí zahájit povinnou školní docházku ve školním roce, ve kterém dovrší nejvýše osmý rok věku. To znamená, že je možný pouze jeden odklad školní docházky.

  Kategorie: Školství
 • Jak zjistím, zda mám nárok na porodné?

  Nárok na porodné je vázán na stanovenou hranici příjmů v rodině, která v kalendářním čtvrtletí předcházejícím kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém se dítě narodilo, musí být nižší než 2,4 násobek životního minima rodiny. Do rozhodného příjmu se nezapočítává rodičovský příspěvek a přídavek na dítě.
  Nejste-li si jisti správností výpočtu, obraťte se na pracoviště státní sociální podpory dle místa trvalého bydliště, případně na zelenou infolinku MPSV - 800 189 810.
 • Komu se průkazy TP, ZTP a ZTP/P vydávají?

  Průkazy jsou vydávány občanům starším jednoho roku s těžkým zdravotním postižením, které podstatně omezuje jejich pohybovou nebo orientační schopnost podle druhu a stupně postižení: průkaz TP - osoby těžce postižené, průkaz ZTP - osoby zvlášť těžce postižené, průkaz ZTP/P - osoby zvlášť těžce postižené s průvodcem.
 • Platí se něco za nahlášení změny trvalého bydliště?

  Poplatek je 50 Kč, pro občana mladšího 15 let je změna zdarma.
 • Kolik stojí vydání pasu?

  Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými prvky  stojí 600,- Kč (resp. 100,- Kč pro občana mladšího 15 let) . Ve zkrácené době 5 pracovních dnů je správní poplatek 3 000,- Kč,  pro žadatele do 15 let věku je to 1 000.,- Kč. Ve lhůtě do 24 hodin stojí vydání 6 000,- Kč, respektive 2 000,-. Více v sekci Cestovní doklady.

 • Jak dlouho je cestovní pas platný?

  Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými prvky je platný 10 let pro osoby starší 15 let a 5 let pro osoby mladší 15 let. 

 • Jakým způsobem mám čerpat rodičovský příspěvek, pokud mi nárok na něj vznikl ještě v roce 2011?

  Rodiče, kterému vznikl nárok na rodičovský příspěvek dle právní úpravy platné k 31.12.2011, mohou buď čerpat rodičovský příspěvek dle původní právní úpravy, nebo kdykoli po 1.1.2012 písemně požádat o změnu rodičovského příspěvku dle nové právní úpravy, přičemž částky rodičovského příspěvku vyplacené před 1.1.2012 se započítávají do celkové částky 220 000 Kč. Toto se ovšem netýká rodičů, pečujících o dítě dlouhodobě zdravotně nebo zdravotně těžce postižené.
 • Jakým způsobem mohu sbírat podpisy pod petici?

  Občan nebo petiční výbor může každým způsobem, který neodporuje zákonu, vyzývat občany, aby petici svým podpisem podpořili. K podpisu pod petici občan uvede své jméno, příjmení a bydliště. Musí být umožněno, aby se s obsahem petice před podpisem řádně seznámil. K podpisu nesmí být žádným způsobem nucen.
   
  Petice a podpisové archy mohou být vystaveny též na místech přístupných veřejnosti. K tomu není třeba povolení státního orgánu, nesmí však dojít k omezení provozu motorových a jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku.
   
  Shromažďováním podpisů na místě přístupném veřejnosti může být pověřena osoba, která dosáhla věku 16 let.
  Kategorie: Žádosti
 • Ztratil jsem/byl mi ukraden cestovní pas v zahraničí, co mám dělat?

  Od místní policie si vyžádejte potvrzení o ztrátě a obraťte se na zastupitelský úřad ČR. Tam požádejte o vydání náhradního cestovního průkazu nebo nového cestovního pasu, pokud v zemi budete ještě delší dobu.
 • Jsou nějaké sankce za nezaplacení místního poplatku z ubytovací kapacity?

  Nebudou-li poplatky odvedeny včas nebo ve správné výši, vyměří městská část poplatek platebním výměrem. Včas neodvedené (nezaplacené) poplatky nebo jejich neodvedenou (nezaplacenou) část může městská část zvýšit až na trojnásobek.
 • Kolik stojí a jak dlouho trvá vystavení náhradního cestovního průkazu?

  Cestovní průkaz je vydán v co nejkratší době, většinou na počkání, a poplatek činí 400 Kč.
 • Kde mohu podat žádost o cestovní pas?

  Na příslušném úřadě správního obvodu Prahy 1 – 22 a příslušných úřadech ČR bez ohledu  místa trvalého bydliště.
  O cestovní pas ve zkrácené lhůtě lze požádat buď u obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo na Ministerstvu vnitra ČR, a to na pracovišti Na Pankráci 72, Praha 4 (u stanice metra Pražského povstání). Cestovní pas vydávaný ve lhůtě 24 hodin lze převzít výhradně na příslušném pracovišti Ministerstva vnitra.

  V zahraničí u zastupitelského úřadu (zde ale nelze podat žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě).

Strana 2 z 20První   Předchozí   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10