Otázky a odpovědi

 • Pokud jsem přímým svědkem týrání zvířete, např. psa, mohu nějak zasáhnout?

  V případě, že přímo hrozí újma na zdraví zvířete, či přímo jeho smrt, je možné takovémuto jednání přiměřenými prostředky zabránit. Nicméně i tak se doporučuje vždy volat Policii ČR, vyhnete se tak případým sporům s majitelem zvířete.

 • Z vedlejšího bytu se stále ozývá štěkot psa, může se jednat o týrání?

  Ne vždy je štěkot projevem týrání, zpravidla se jedná o základní projev psa, kterému se např. stýská, pokud je majitel v zaměstnání, nicméně pokud by podezření z týrání vzrostlo či by existovaly přímé důkazy, je vhodné tuto skutečnost ohlásit.

 • Jaká legislativa upravuje postupy proti týrání zvířat?

  Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění.

 • Je nutné hlásit úmrtí psa, který byl vedený v evidenci chovatelů psů?

  Ano, úhyn, ukončení chovu psa na území hl. m. Prahy, nebo další změny související s evidencí chovatelů psů je nutné nahlásit nejpozději do 30 dnů od doby, kdy k hlášené skutečnosti došlo.

 • Je čipování psa povinné?

  Ano, obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy č. 18/2004 Sb. hl. m. Prahy, která nabyla účinnosti 1. 1. 2005, zavedlo hlavní město Praha povinné trvalé označování psů a evidenci jejich chovatelů.

 • Jaké výhody má registrování v evidenci chovatelů psů?

  Výhod z registrace plyne několik: chovatel, který dal psa označit mikročipem a přihlásí se do evidence chovatelů psů, má nárok na úlevu od místního poplatku ze psů (ve výši roční sazby, max. 350 Kč, po dobu 2 let)při ztrátě psa se značně zvyšuje šance na nalezení, snadný přístup k informacím o zdravotním stavu psa v případě, že pes někoho napadne atd.

 • Můj soused pravidelně pálí na zahradě komunální odpad, včetně pet lahví apod., dá se s tím něco dělat?

  Pokud někdo spaluje odpad na konkrétním místě, volejte zavolat městskou policii na tel: 271 73 73 81. Městská policie má od odboru životního prostředí MČ Praha 10 přesné instrukce jak postupovat, může uložit i pokutu, pokud se skutečně jedná o spalování odpadu.

  V případě, že si nejste jist, odkud zápach z páleného odpadu vychází, kontaktujte OŽP MČ Praha 10, referát ochrany ovzduší a krajiny: Ing. Alena Růžičková, kanc. B503, 267 093 483,alenar@praha10.cz.

 • Jak mám jako podnikající osoba správně nakládat s vyprodukovaným odpadem?

  Živnostníci, podnikající subjekty i větší organizace mají dle zákona o odpadech za povinnost správně nakládat s vyprodukovaným odpadem. To znamená vyprodukovaný odpad v maximální možné míře vytřídit a dále předat tento odpad oprávněné osobě, která zajistí další využití nebo zneškodnění odpadů. Při třídění odpadů není možné bezplatně využívat kontejnery na separovaný odpad, které jsou umístěny na ulicích. Tyto nádoby jsou určeny pouze pro fyzické osoby. Využívání těchto kontejnerů je možné až na základě smlouvy s provozovatelem těchto nádob, kterým je na území hlavního města Prahy společnost AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., kontaktní spojení - zákaznická linka: tel. 296 339 917-19 nebo zelená linka 800 118 800 případně e-mail:praha@avecz.cz.

  Dodržování těchto povinností je kontrolováno pověřenými pracovníkyOŽP MČ Praha 10(Bc. Tomáš Fořt, Ing. Miroslava Jirešová), kteří v případě zaznamenání nedodržení podmínek zákona o odpadech stanoví termín k odstranění závad, případně je v závažnějších případech zahajováno sankční řízení.
  Tito pracovníci též provádějí evidenci přepravy nebezpečných odpadů po území ČR a evidenci ročních hlášení o produkci odpadů.

 • Pokud reklamuji např. nevyvezení sběrné nádoby ve stanoveném termínu, je nutné vyplnit formulář či doložit nějaké další dokumenty?

  V takovém případě kontaktujte buď příslušnou svozovou společnost, nebo Pražské služby, a. s., kde si domluvíte další postup a případně potřebné doklady. Zpravidla není nutné nic dokládat.

 • Pokud chci podat stížnost na neprovedený svoz odpadu, kde tak mohu učinit?

  U svozové společnosti, která v místě Vašeho bydliště zajišťuje svoz odpadu, případně je možné obrátit se na jedno z obchodních míst Pražských služeb, kde stížnost zaevidují a budou dále řešit.

 • Lze ve sběrnách nebezpečného odpadu odevzdat také nepoužité léky nebo nefunkční teploměry?

  Ano, nevyužité léčivo nebo vyřazené teploměry se považují za nebezpečný odpad a je tedy možné je na místech k tomu určených odevzdat.

 • Je nějak omezeno množství nebezpečného odpadu, které lze odevzdat?

  Není. Pokud by byla kapacita mobilního nebo sběrného místa překročena, bude občan odkázán na nejbližší sběrné místo.

 • Pokud nemám trvalé bydliště na území hl. m. Prahy, mohu nebezpečný odpad odevzdat za poplatek?

  Pokud nemáte na území hl. m. Prahy trvalé bydliště, není možné nebezpečný odpad ve stabilních či mobilních sběrnách odevzdat. Tato služba je určena pouze pro občany hl. m. Prahy.

 • Co mohu obsluze vozu pro mobilní sběr nebezpečného odpadu odevzdat?

  V rámci mobilního sběru je možné obsluze odevzdat tyto složky komunálního odpadu: baterie, akumulátorynádoby od sprejůmazací oleje a tuky (ne jedlé či potravinářské tuky)ředidla a barvyléky a teploměrykyseliny a hydroxidylepidla a pryskyřicedetergenty (odmašťovací přípravky)fotochemikáliepesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní)zářivky a výbojky

 • Co do velkoobjemového kontejneru nepatří?

  Do VOKu v žádném případě nepatří lednice, počítače, monitory, zářivky, výbojky, autobaterie a jiný nebezpečný odpad.

 • Co lze odložit do velkoobjemového kontejneru?

  Do VOKu lze odložit: starý nábytek, koberce a linolea sportovní náčiní (snowboardy, kola, lyže apod.) sanitární keramika (wc, vany, umyvadla) zrcadla.

 • Co je služba "pytlový svoz stavební suti"?

  Tuto službu zajišťují Pražské služby, a. s. Občan hl. m. Prahy si může objednat (telefonicky, faxem, písemně nebo e-mailem) svoz pytlů se sutí, které si předem vyzvedne v některém sběrném dvoře, který provozují Pražské služby, a. s. Tyto označené pytle mohou mít hmotnost max. 30 kg. Cena za svoz je 85 Kč/pytel.
  Více informací: 284 091 472 (7,00 – 14,00 hod), e-mail:objednavkasvozu@psas.cz.


 • Je povolen vjezd vozidlům do areálu sběrného dvora?

  Ano, pokud vozidlo dosahuje max. hmotnosti 3,5 t.

 • Mohu zdarma odevzdat jakýkoli objemný odpad, když mám na území hl. m. Prahy trvalé bydliště?

  Zdarma můžete odevzdat veškerý objemný odpad s výjimkou pneumatik a stavební suti o objemu nad 1m3.

 • Co je objemný odpad, který lze odevzdat ve sběrném dvoře?

  Za objemný odpad se považuje např.: starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, sanitární keramika (wc, vany, umyvadla), sportovní náčiní, autosklo, autobaterie, barvy, laky, pneumatiky, stavební odpad, bioodpad, zářivky, lednice, mrazničky, pračky, televizory, PC monitory, elektrošrot atd.

Strana 2 z 20První   Předchozí   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10