Otázky a odpovědi


Ostatní

 

 • Jak dlouhou dobu má úřad na odpověď na dotaz?

  Odpověď byste měl dostat nejpozději do 15 dnů, pokud se otázka týká působnosti dotazovaného úřadu.
  Kategorie: Ostatní
 • Ověřování

  Odbor občanskosprávní (OOS),

  Zodpovědný úředník: Dana Hanzlíková, linka 440

  Úřední hodiny

   Ověřování

  • Pondělí  8:00 – 17:30 hod.
  • Úterý    8:00 – 14:30 hod.
  • Středa   8:00 – 17:30 hod.
  • Čtvrtek  8:00 – 14:30 hod.
  • Pátek    8:00 – 13:00 hod.
  • Za každé ověření podpisu se hradí správní poplatek ve výši 30,- Kč.
  • Za ověření stejnopisu, kopie, za každou i započatou stránku se hradí správní poplatek ve výši 30,- Kč.
  • Za přijetí žádosti o vydání výpisu z  evidence Rejstříku trestů se platí kolkovou známkou v hodnotě 50,- Kč.
  Kategorie: Ostatní
 • Hlášení adresy pro doručování

  Odbor občanskosprávní (OOS),

  Podrobné informace naleznete na adrese: hlášení adresy pro doručování

  Kategorie: Ostatní
 • Seznamy voličů

  Kontaktní osoby:

  Odbor občanskosprávní (OOS),

  Daniela Vacková tel. 267093368 DanielaV@p10.mepnet.cz
  Věra Voříšková tel. 267093415 VeraVo@p10.mepnet.cz

  Do seznamu voličů je možné nahlédnout kdykoliv (nejen bezprostředně před volbami) v návštěvních hodinách ÚMČ pro veřejnost u odboru občanskosprávního, Vršovická 68, 5.patro, budova C, číslo dveří 520 a 518. Seznam je veden počítačovou formou a občan, po prokázání své totožnosti (zpravidla OP nebo cestovním pasem) si může prohlédnout veškeré údaje vedené o své osobě. Údaje o příbuzných, sousedech či známých se nesdělují!! Zjistíte-li nějakou chybu, lze data opravit nebo doplnit, a to po předložení úředního dokladu či veřejné listiny (např. OP, oddací list, úmrtní list předložený nejbližším příbuzným, listina o udělení státního občanství ČR, rozhodnutí soudu nebo rozhodnutí o povolení změny jména nebo příjmení).

  Kategorie: Ostatní
 • Dotazy ohledně EU

  Kancelář tajemníka (KT),

  Mgr. Hana Charousová, referent fondů EU, l. 227

   

  • Bezplatná informační linka Úřadu vlády 800 200 200 zodpoví všechny dotazy týkající se EU

  • Internetový portál Úřadu vlády www.euroskop.cz

  • Evropský dům, ve kterém sídlí informační centrum. Centrum je určené pro fyzické i právnické subjekty, je otevřeno Po – Pá od 10.00 do 18.00 hod

       Adresa: Jungmannova 24,  110 00  Praha 1

              http:// europa.eu.int

  • Eurodesk – evropská informační síť pro mládež – studium, stipendia, neformální setkání

                www.eurodesk.cz

  Od r. 2007 do r. 2013 začíná  nové plánovací období.

  Evropská unie přijala tzv. Strategické obecné zásady Společenství. Na základě tohoto dokumentu byly stanoveny v období 2007 – 2013  tři cíle:

  - Cíl 1 Konvergence (snižování meziregionálních rozdílů na úrovni EU)

  - Cíl 2 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

  - Cíl 3 Evropská územní spolupráce

   

  Operační programy jsou nyní ve fázi schvalování

  Pro Prahu jsou stanoveny dva Operační programy:

  - Operační program Adaptabilita

  - Operační program konkurenceschopnost

   

  Pro tyto operační programy byly zřízeny vlastní www stránky:

  www.oppa.cz

  www.oppk.cz

   

  Oficiální stránky Fondů EU jsou www.strukturalni-fondy.cz

  Podrobnější dotazy také poskytuje

  Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1

  Telefon pro informace: 224 861828

  O aktivitách MČ Praha 10 informují www stránky: http://www.praha10.cz, sekce evropské strukturální fondy

  Kategorie: Ostatní
 • Koho mohou na Úřadu městské části Praha 10 se svojí nabídkou kontaktovat subjekty pořádající odborná školení ?

  Kancelář tajemníka (KT),

  Hana Rešlová, personalistka, t.č: 267 093 722, e-mail: HanaC@praha10.cz

  Subjekty, jejichž předmětem podnikání jsou odborné kursy, školení a jiné vzdělávací akce v oblasti státní správy činností, mohou se svou nabídkou kontaktovat Hanu Císařovou, která zajišťuje přípravu a vzdělávání zaměstnanců.

  Kategorie: Ostatní
 • Jsem zaměstnancem organizace zřízené ÚMČ a potřebujeme vytvořit „Spisový a skartační řád“ („Spisový a skartační plán“). Poradíte mi, na koho se mohu obrátit se žádostí o pomoc?

  Odbor hospodářské správy (OHS),

  Ing.Tomáš Pastrňák, l. 390, tomaspa@praha10.cz

  I v tomto případě kontaktujte vedoucího odd. spisových služeb, který osvětlí potřebné kroky.

  Kategorie: Ostatní
 • Lze někde na ÚMČ nahlédnout do aktuálních nebo starších vydání Sbírky zákonů nebo časopisu „P10“?

  Odbor hospodářské správy (OHS),

  Ing.Tomáš Pastrňák, l.390  tomaspa@praha10.cz

  Starší vydání Sbírky zákonů ČR a novin „P 10“ jsou k dispozici v Centrální spisovně ÚMČ, některé starší ročníky však nemusí být kompletní (v Centrální spisovně jsou uloženy ročníky Sbírky zákonů z let 1945 -2006). Zpřístupnění pro žadatele z řad veřejnosti podléhá postupům, stanoveným „Spisovým a skartačním řádem ÚMČ“. Další možnost nahlédnutí do Sbírky zákonů je na Odboru občanskoprávním (odd. přestupkové, kancelář C 516, l. 672).

  Kategorie: Ostatní
 • Potřebuji dohledat termín vyvěšení na úřední desce. Kam se mám obrátit?

  Odbor hospodářské správy (OHS),

  Ing. Tomáš Pastrňák, tel.: 267 093 390, tomaspa@praha10.cz

   Tuto agendu zajišťuje Ing.Tomáš Pastrňák, který je schopen tyto informace dohledat v příslušném software. Volejte linku 390.

  Kategorie: Ostatní
 • Jak mám postupovat, chci-li vyhledat dokumentaci v Centrální spisovně nebo dohledat informace o podání uskutečněném na podatelně ÚMČ?

  Odbor hospodářské správy (OHS),

  V rámci odd. spisových služeb je zastupitelnost zaměstnanců a ved. odd. řešena takto:

  -         ved. odd. Ing.Tomáš Pastrňák (l.390)

  -         pracovnice podatelny (pí. Volková – l.656, pí. Zachová – l. 315, pí. Rousková – l. 338) – vzájemná

  -         zastupitelnost v rámci pracoviště

  -         zaměstnanci Centrální spisovny (pí Štičková -  l.521)

  -         pracovnice spisovny OOM/ OSM (pí. Podlipská – l.595)

  -         rozmnožovna - l.304

  Pro vyhledání, zpřístupňování a zapůjčování spisové dokumentace z Centrální spisovny platí odpovídající články „Spisového a skartačního řádu (QS 42-04)“. Postup vyřizování podání evidovaného v programu e-spis lze dohledat přímo v programu (pole „Vyhledávání“), a to na základě znalosti čísla jednacího, resp. dalších vyhledávacích kritérií. Záznam o podání, uskutečněném na podatelně před zavedením automatizované evidence lze na základě poskytnutí vyhledávacích údajů dohledat v Centrální spisovně ÚMČ, resp. ve fondech Archivu hl. m. Prahy.

  Kategorie: Ostatní

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10