Otázky a odpovědi

 • Jaké úkony se posuzují pro soběstačnost člověka pro účely stanovení stupně závislosti?

  Seznam úkonů, které se posuzují:komunikace slovní, písemná, neverbálníorientace vůči jiným fyzickým osobám, v čase a mimo přirozené prostředínakládání s penězi nebo jinými cennostmiobstarávání osobních záležitostíuspořádání času, plánování životazapojení se do sociálních aktivit odpovídajících věkuobstarávání si potravin a běžných předmětů (nakupování)vaření, ohřívání jednoduchého jídlamytí nádobí a běžný úklid domácnostipéče o prádlo a přepírání drobného prádlapéče o lůžkoobsluha běžných domácích spotřebičůmanipulace s kohouty a vypínačimanipulace se zámky, otevírání, zavírání oken a dveříudržování pořádku v domácnosti, nakládání s odpadydalší jednoduché úkony spojené s chodem a udržováním domácnosti.
 • Kdy může cizinec požádat o udělení státního občanství České republiky?

  O udělení stát. občanství ČR může požádat fyzická osoba, která má na území ČR ke dni podání žádosti po dobu nejméně pěti let povolen trvalý pobyt a po tuto dobu se zde převážně zdržuje.
 • Musím odejít do starobního důchodu nebo mohu dál pracovat?

  Po dosažení důchodového věku lidé nemusí odejít povinně do důchodu, není to ani důvod výpovědi uvedený v zákoníku práce. Odejít do penze totiž není povinnost, ale právo. To znamená, že člověk, který se rozhodne pracovat dále, může pracovat i po vzniku nároku na důchod. V tom případě nepodává žádost o starobní důchod.

 • Je nutné při sepsání petice sestavit také petiční výbor?

  Občané si mohou pro další jednání se státním orgánem vytvořit petiční výbor, ale není to nutné. Petiční výbor může jmenovat člověka, který je oprávněn za podepsané občany jednat. Tomuto občanovi musí být 18 a více let. Nejjednodušší je, když je tento člověk člen petičního výboru a zároveň může jednat. Pokud nikoho takového nemáte nebo nepotřebujete se státním orgánem jednat, nemusíte uvádět nikoho. Je ale výhodné nějakého vyjednavače mít, protože tento člověk má právo zastupovat podepsané občany a dotazovat se státního orgánu na detaily. Pokud vyjednavač není, petice působí neorganizovaně a je snadnější petici zamítnout.
  Kategorie: Žádosti
 • Je možné, aby dítě „chodilo“ do jeslí/školky a rodič při tom nepřišel o rodičovský příspěvek?

  Ano, je ale nutné aby:dítě mladší 2 let navštěvovalo jesle v rozsahu nepřevyšující 46 hodin v kalendářním měsíci
 • Bude mi výpis z Rejstříku trestů vydán ihned?

  V případě, že žádáte přesCzech POINT nebo Rejstřík trestů, tak ano, v ostatních případech obdržíte výpis poštou až po určité době.
 • Lze žádost o porodné podat elektronicky?

  Ano prostřednictvím portálu MPSV ČR, pokud podání opatříte zaručeným elektronickým podpisem.
 • V jakých případech je vhodné podat stížnost na úřad MČ a ne na MHMP?

  Pokud si občan stěžuje na věc, která je ze zákona svěřena do samostatné působnosti městské části, je vzhledem k urychlení procesu vyřízení vhodné obrátit se rovnou na úřad příslušné MČ. Např. stížnost týkající se správy bytového fondu, který byl svěřen do vlastnictví MČ apod.
 • Plynou pro příjemce výtěžku z tomboly nějaké povinnosti?

  Organizátor má povinnost zaplatit správní poplatek a dodržovat podmínky uvedené v povolení k provozování tomboly.

  Kategorie: Povolení
 • Jaké osoby jsou společně posuzovány při žádosti o příspěvek na bydlení?

  Společně jsou posuzovány všechny osoby, které jsou v předmětném bytě hlášeny k trvalému pobytu. Není však podstatné, zda všechny tyto osoby žijí ve společné domácnosti.
 • Pokud nemám trvalé bydliště na území hl. m. Prahy, mohu nebezpečný odpad odevzdat za poplatek?

  Pokud nemáte na území hl. m. Prahy trvalé bydliště, není možné nebezpečný odpad ve stabilních či mobilních sběrnách odevzdat. Tato služba je určena pouze pro občany hl. m. Prahy.

 • Budu provádět stavební úpravy, potřebuji pro tyto účely stanovisko odboru životního prostředí MČ Praha 10?

  Souhlas OŽD vyžaduje stavební úřad v případě stavebních úprav podléhajících ohlášení nebo stavebnímu povolení.
   
  Pro naprostou většinu všech stavebních činností, které povoluje stavební odbor ÚMČ Praha 10 je nutné stanovisko OŽD. Z hlediska OŽD jsou posuzovány tři základní složky životního prostředí:
  • ochrana přírody a krajiny
  • nakládání s odpady ze stavební činnosti a z následného provozu stavby
  • ochrana ovzduší
  V případě rozsáhlejších staveb je vždy vhodné před podáním žádosti projednat záměr na odboru životního prostředí ÚMČ Praha 10.
 • Pořídili jsme si psa v červnu, jak a v jaké výši máme platit poplatek?

  Vznikne-li poplatková povinnost během roku, tj. pes je starší 3 měsíců, platí se za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku jedna dvanáctina roční sazby poplatku.
 • Jak dlouhou dobu má úřad na odpověď na dotaz?

  Odpověď byste měl dostat nejpozději do 15 dnů, pokud se otázka týká působnosti dotazovaného úřadu.
  Kategorie: Ostatní
 • Je trvalý pobyt nezletilého dítěte zrušen zároveň se zrušením trvalého pobytu jeho rodiče?

  Není. Nezletilým dětem není údaj o místu trvalého pobytu rušen automaticky zrušením údaje o místu trvalého pobytu jejich rodiče. Dítě, kterému má být zrušen údaj o místu jeho trvalého pobytu, tak musí být v žádosti výslovně uvedeno.

 • Hrozí za nepovolené konání veřejné sbírky nějaký postih?

  Ano, v takovém případě může být právnické osobě (či kraji nebo obci) uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.

  Kategorie: Povolení
 • Jakou fotografii potřebuji na občanský průkaz?

  Pro vydání OP se strojově čitelnými údaji fotografii pořizuje úředník úřadu MČ Praha 10 při podání žádosti.
 • Může tombolu organizovat právnická osoba se zahraniční majetkovou účastí, ale sídlem v ČR?

  Povolení může být vydáno pouze právnické osobě, která má sídlo na území ČR. Povolení nelze vydat tuzemské právnické osobě se zahraniční majetkovou účastí ani právnické osobě, ve které má tato společnost majetkovou účast.

  Kategorie: Povolení
 • Může za mě podat žádost o výměnu občanského průkazu někdo jiný?

  Za občana může požádat o vydání občanského průkazu jiná osoba pouze tehdy, když lze pro účely vydání občanského průkazu využít fotografie a podpisu, které jsou vedeny v informačním systému evidence cestovních dokladů nebo v informačním systému evidence občanských průkazů a od jejichž pořízení neuplynula doba delší než 1 rok a zároveň nedošlo k podstatné změně podoby občana. Hotový občanský průkaz si však občan musí již převzít osobně.

 • Kdo volí přísedící obvodního soudu?

  Přísedící jsou voleni zastupitelstvem MČ Praha 10.
Strana 6 z 20První   Předchozí   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10