Otázky a odpovědi

 • Musím být vlastníkem nemovitosti, abych tam mohl mít trvalé bydliště?

  Stačí mít nájemní smlouvu nebo úředně ověřené potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny trvalého pobytu (potvrzení od majitele domu).
 • Chci si nechat zjistit dostupné údaje o jedné firmě. Stačí mi k tomu její název?

  Ne, musíte znát i její identifikační číslo (IČO).
 • Může si rodič na rodičovské dovolené přivydělat?

  Ano, příjem rodiče není sledován. Po dobu výdělečné činnosti musí rodič na rodičovské dovolené zajistit dítěti péči jinou zletilou osobou.
 • Jaká právní úprava stanovuje pravidla a lhůty pro podání petice nebo stížnosti?

  Stanovená pravidla jsou pro petici určena zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním, pravidla a lhůty pro vyřízení stížností stanovují Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností podaných orgánům hl. m. Prahy - příloha č. 1 usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2076 ze dne 20.12.2005.
 • Vraky – kam nahlásit výskyt vraku nebo vozidla s propadlou technickou prohlídkou? Lze nahlásit na úřadu městské části?

  Výskyt vraku je potřeba hlásit Správě služeb hl. m. Prahy (nejlépe prostřednictvím formuláře na stránkách sshmp), neboť ta jediná jakožto zmocněný zástupce vlastníka komunikace může ve věci odstranění vozidla učinit příslušné právní kroky. Tj. po prohlídce a vyhodnocení stavu vozidla buď podat silničnímu správnímu úřadu návrh na zahájení řízení o uložení povinnosti provozovateli odstranit vrak, nebo provozovatele vyzvat, ať si vozidlo bez platné technické prohlídky dá do řádného stavu, v případě neuposlechnutí výzvy jej po dvou měsících z komunikace přemístit na vhodnou plochu a teprve po dalších třech měsících, kdy si provozovatel vozidlo nevyzvedne, žádat silniční správní úřad o povolení prodeje vozidla.

  Hlásit výskyt výše zmíněných vozidel kamkoliv jinam fakticky prodlužuje doby jejich výskytu na komunikaci o čas, než se oznámení dostane na správné místo (příslušnému útvaru SSHMP).

  Kategorie: Doprava
 • Jaká legislativa upravuje postupy proti týrání zvířat?

  Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění.

 • Je nutné pro užívání stavby mít kolaudační souhlas?

  Užívání staveb může být možné na základě oznámení užívaní stavby, vydaného kolaudačního souhlasu případně kolaudačního rozhodnutí.  Informaci o konkrétním způsobu užívání mají stavebníci uvedenou v opatření či rozhodnutí vydaném za účelem  provedení stavby.

  Kategorie: Stavby
 • Můj soused pravidelně pálí na zahradě komunální odpad, včetně pet lahví apod., dá se s tím něco dělat?

  Pokud někdo spaluje odpad na konkrétním místě, volejte zavolat městskou policii na tel: 271 73 73 81. Městská policie má od odboru životního prostředí MČ Praha 10 přesné instrukce jak postupovat, může uložit i pokutu, pokud se skutečně jedná o spalování odpadu.

  V případě, že si nejste jist, odkud zápach z páleného odpadu vychází, kontaktujte OŽR MČ Praha 10, referát ochrany ovzduší a krajiny: Ing. Alena Růžičková.

 • Kdo je od místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt osvobozen?

  Poplatku nepodléhají osoby nevidomé, bezmocné, osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci, vojáci v základní službě, osoby v civilní službě, osoby mladší 18 let a na které náležejí přídavky na děti, osoby starší 70 let (nutno doložit např. uvedením rodného čísla apod.). Dále poplatku nepodléhají osoby ubytované v turistických ubytovnách tělovýchovných jednot a sportovních klubů a v ubytovnách sdružení dětí a mládeže pro skupiny dětí a mládeže, pokud cena za ubytování nepřesahuje 45 Kč za den a osobu.
 • Jaký druh loveckého lístku a na jak dlouho lze prodloužit?

  Prodloužit lze lovecký lístek, který byl původně vydán s platností na 1 rok a to na dobu neurčitou, ne kratší.
 • Lze u Úřadu v Praze 10 uzavřít registrované partnerství?

  Registrované partnerství se v Praze uzavírá u Úřadu městské části Praha 1, odbor matrik - Vodičkova 18.
  Kategorie: Rodina
 • Vydává se ještě živnostenský list?

  Živnostenský list se nevydává. Oprávnění k provozování živnosti osvědčuje Výpis z živnostenského rejstříku.
 • Musím si vyměnit občanský průkaz, když jsem změnil trvalé bydliště?

  Ano, a to nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne nahlášení změny.

 • Pokud chci podat stížnost na neprovedený svoz odpadu, kde tak mohu učinit?

  V takovém případě kontaktujte příslušnou svozovou společnost, v Praze 10 jde o společnost AVE Pražské komunální služby, (www.ave.cz), případně se obraťte na Odbor životního prostředí a územního rozvoje ÚMČ Praha 10, referát čistoty.

 • Co je tzv. "jiná akce o ceny" a jak se liší od tomboly?

  Jedná se o akce, kdy se organizátor zavazuje vyplatit účastníkům určeným slosováním nebo jiným náhodným výběrem, nepeněžité výhry.

  Kategorie: Povolení
 • Co mám dělat, když chci v bytě zrekonstruovat koupelnu, zřídit plynové etážové topení nebo byt dispozičně měnit?

  Pokud jde o stavební úpravu, kterou se mění způsob užívání bytu, ale nezasahuje do nosných konstrukcí domu a nemění vzhled nevyžaduje ani ohlášení stavebnímu úřadu. V opačném případě, kdy plánované změny zasáhnou do nosných kontstrukcí, je nutné žádat o stavební povolení.

  Kategorie: Stavby
 • Může si občan mladší 15 let sám změnit trvalé bydliště?

  Ne, za občana mladšího 15 let situaci řeší jeho zákonný zástupce.
 • Kdy se musí průkaz TP, ZTP, ZTP/P vyměnit?

  Výměna je nutná při konci platnosti (individuální záležitost), poškození, změně jména nebo příjmení, změně zdravotního stavu nebo po ztrátě/odcizení.
 • Pokud jsem přímým svědkem týrání zvířete, např. psa, mohu nějak zasáhnout?

  V případě, že přímo hrozí újma na zdraví zvířete, či přímo jeho smrt, je možné takovémuto jednání přiměřenými prostředky zabránit. Nicméně i tak se doporučuje vždy volat Policii ČR, vyhnete se tak případým sporům s majitelem zvířete.

 • Bude mi průkaz TP, ZTP, ZTP/P vyměněn na počkání?

  Ano, pokud ale není nutné přezkoumat zdravotní stav. V tom případě je lhůta pro vydání nového průkazu 30 dnů, ve složitějších případech 60 dnů.
Strana 4 z 20První   Předchozí   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10