Otázky a odpovědi


Příspěvky a přídavky, státní sociální podpora

 • Při odchodu do důchodu mi chybí údaje k prokázání odpracovaných let u organizace, jejímž zřizovatelem byl ONV, ObÚ nebo ÚMČ. Jak dále postupovat?

  Jedná-li se skutečně o organizaci, zřízenou ÚMČ Praha 10 nebo jeho předchůdci, obraťe se na pracovníkyCentrální spisovny ÚMČ, kde Vám bude poskytnuta informace, zda organizace (resp. její likvidátor) svoji dokumentaci předala k uložení. Pokud tomu tak je, archivářka si od žadatele vyžádá potřebné identifikační údaje, na jejichž základě provede vyhledání. Zároveň informuje o postupech souvisejících s možnostmi nahlížení do spisové dokumentace, resp. podmínkách jejího zpřístupnění.

 • Jak prokazuji doby studia v případě, že nemám k dispozici vysvědčení nebo diplom?

  Pokud nemáte k dispozici vysvědčení nebo diplom, případně doklad o vykonání státní závěrečné zkoušky, obraťte se na školu, kde jste studium absolvoval. Pokud příslušná instituce nemá doklad k dispozici, je vhodné obrátit se na příslušný archiv, který vydá výpis požadované doby studia.
  V mimořádných případech lze jako důkaz použít výpověď svědků, tento postupo je ale vhodné nejprve konzultovat s příslušným pracovištěm PSSZ.

 • Mění se v závislosti na věku výše starobního důchodu?

  Mění se pouze u lidí, kteří se dožijí 100 let. Těm se procentní výměra důchodu zvyšuje o 2 000 Kč měsíčně. Jedná se o finanční příspěvek, který slouží k pokrytí zvýšených životních nákladů souvisejících se stářím. Tuto částku pobírají staří lidé doživotně.

 • Musím odejít do starobního důchodu nebo mohu dál pracovat?

  Po dosažení důchodového věku lidé nemusí odejít povinně do důchodu, není to ani důvod výpovědi uvedený v zákoníku práce. Odejít do penze totiž není povinnost, ale právo. To znamená, že člověk, který se rozhodne pracovat dále, může pracovat i po vzniku nároku na důchod. V tom případě nepodává žádost o starobní důchod.

 • Jak se starobní důchod vyplácí?

  ČSSZ vyplácí důchody předem, a to bezhotovostně na bankovní účet klienta. Jedná se o velmi moderní a bezpečnou výplatu, kterou využívá čím dál tím více lidí.
  Další možnost je hotovostně prostřednictvím České pošty a také do ústavů sociální péče.
  Od 1. 1. 2010 výplata důchodu přiznaného od data spadajícího do období po 31. 12. 2009 prováděná prostřednictvím držitele poštovní licence bude zpoplatněna, a to částkou ve výši 21 Kč za každou splátku. Výše této částky se v budoucích kalendářních letech může změnit v závislosti na vývoji výše poplatků za tyto poukazy účtované Českou poštou.
  V každém kalendářním měsíci je celkem 13 výplatních termínů důchodů. Od 2. do 24. dne v měsíci vždy v sudé dny, a také 15. den v měsíci, kdy je důchod zasílán pojištěncům do ústavů sociální péče.

 • Co mohu dělat, když nesouhlasím s výší svého důchodu?

  Rozhodnutí o dávkách důchodového pojištění posílá ČSSZ písemně. Občan může u ČSSZ (popř. prostřednictvím OSSZ/ PSSZ/ MSSZ) podat písemně námitky proti tomuto rozhodnutí do 30 dnů. Proti rozhodnutí o námitkách může občan do dvou měsíců od jeho doručení podat žalobu, kterou řeší příslušný krajský (v Praze Městský soud) soud.

 • Jak mám prokázat dobu vojenské služby, pokud v evidenci PSSZ tyto údaje nejsou a nemohu najít svou vojenskou knížku?

  V takovém případě je vhodné si opatřit potvrzení o výkonu vojenské služby, které vydávají příslušné vojenské orgány (vojenská velitelství). Nemají-li ani tyto orgány potřebné údaje, pak se můžete obrátit naSprávní archiv Armády ČR.

 • Může žádost o starobní důchod podat za žadatele rodinný příslušník?

  Rodinný příslušník může žádost podat pouze ve výjimečných případech, pouze za předpokladu, že oprávněná osoba (žadatel) podle vyjádření lékaře vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemůže podat žádost sama a s podáním žádosti jinou osobou vyslovila souhlas. Tuto skutečnost je nutné věrohodně doložit.

 • Co jsou náhradní doby pojištění?

  Náhradní dobou pojištění se míní zejména: civilní služba (do 22.4.2004) a vojenská službadoba evidence u úřadu prácedoba o péči o osobu bezmocnu, závisloudoba pobírání dávek nemocenského pojištění po skončení výdělečné činnostidoba přípravy na zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost u zdravotně postižených osobdoba soustavné přípravy na budoucí povolání (studium)péče o dítě do 4 let věkupobírání plného invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně.

 • Byla mi odebrána dávka pěstounské péče, domnívám se, že neoprávněně, mohu podat odvolání?

  Samozřejmě ano, proti rozhodnutí o zamítnutí nebo odejmutí dávky můžete podat odvolání do 15 dnů od doručení k Magistrátu hl. m. Prahy prostřednictvím úřadu, který o rozhodnutí nebo odejmutí dávky rozhodl.
 • Pokud potřebuji vědět specifické podrobnosti k dávkám pěstounské péče, kam se mohu obrátit?

  Veškeré informace k problematice dávek státní sociální podpory poskytují na zelené lince SSP: 800 189 810.
 • Lze nárok na dávky pěstounské péče nárokovat zpětně?

  Ano, nárok na dávku může být uplatněn 3 měsíce zpětně od měsíce, za nějž náleží.
 • Náleží příspěvek na pěstounskou péči na úhradu potřeb dítěti, které ke dni přiznání příspěvku dosáhlo zletilosti?

  Ano, pokud je dítě nezaopatřené a žije ve společné domácnosti s bývalým pěstounem. Příspěvek však náleží nejdéle do 26 let dítěte.
 • Jaké podmínky musí pěstoun splňovat pro přiznání dávek pěstounské péče?

  Základní podmínkou pro přiznání dávek pěstounské péče je podmínka trvalého pobytu na území ČR. U nezletilých dětí svěřených v ČR do náhradní rodinné péče se podmínka přihlášení k trvalému pobytu nevyžaduje. Podmínka trvalého pobytu může být v odůvodněných případech prominuta krajským úřadem, resp. Magistrátem hl. m. Prahy.
 • Kde mám uplatnit nárok na důchod - vdovský/vdovecký, sirotčí?

  Nárok na důchod je třeba uplatňovat na pobočkách Pražské správy sociálního zabezpečení.
 • Mohu o příspěvek (např. rodičovský, na bydlení) zažádat zpětně?

  Ano, nárok na dávku může být uplatněn 3 měsíce zpětně od podání žádosti.
 • Nepřijdeme o rodičovský příspěvek, když máme zdravotně postižené dítě, které navštěvuje rehabilitační zařízení/školku?

  Ne, je ale nutné aby:doba, kterou dítě tráví v léčebně, rehabilitačním zařízení nebo mateřské škole, případně ve třídě zřízené pro zdravotně postižené děti či jesle se zaměřením na vady zraku, sluchu, řeči a na děti tělesně postižené a mentálně retardované, nepřekročí 4 hodiny denně pravidelně navštěvovalo předškolní zařízení v rozsahu nepřevyšujícím šest hodin denně a dítě školního věku navštěvovalo přípravnou třídu základní školy nebo školu poskytující základní nebo střední vzdělánídítě navštěvovalo předškolní zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně, pokud jeho oba rodiče nebo osamělý rodič, jsou osobami závislými na pomoci jiné osoby ve stupni III. a IV.
 • Může si rodič na rodičovské dovolené přivydělat?

  Ano, příjem rodiče není sledován. Po dobu výdělečné činnosti musí rodič na rodičovské dovolené zajistit dítěti péči jinou zletilou osobou.
 • Máme roční dítě a manželka/přítelkyně je těhotná, bude pobírat 2 mateřské současně?

  Pokud se v rodině narodí další dítě, nárok na rodičovský příspěvek na starší dítě zaniká, a to i v případě, že na narozené dítě náleží rodičovský příspěvek ihned od narození ve stejné výši, v jaké náleží doposud na starší dítě. Změnu je nezbytné ohlásit příslušnému orgánu, aby nevznikl přeplatek na dávce.
 • Je možné, aby dítě „chodilo“ do jeslí/školky a rodič při tom nepřišel o rodičovský příspěvek?

  Ano, je ale nutné aby:dítě mladší 2 let navštěvovalo jesle v rozsahu nepřevyšující 46 hodin v kalendářním měsíci
Strana 1 z 3První   Předchozí   [1]  2  3  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10