Otázky a odpovědi


Příspěvky a přídavky, státní sociální podpora

 • Jak mám prokázat dobu vojenské služby, pokud v evidenci PSSZ tyto údaje nejsou a nemohu najít svou vojenskou knížku?

  V takovém případě je vhodné si opatřit potvrzení o výkonu vojenské služby, které vydávají příslušné vojenské orgány (vojenská velitelství). Nemají-li ani tyto orgány potřebné údaje, pak se můžete obrátit naSprávní archiv Armády ČR.

 • Lze o dávku - přídavek na dítě - žádat zpětně?

  Ano, nárok na dávku může být uplatněn až 3 měsíce zpětně od měsíce, za který dávka náleží.
 • Jak zjistím, zda mám nárok na porodné?

  Nárok na porodné je vázán na stanovenou hranici příjmů v rodině, která v kalendářním čtvrtletí předcházejícím kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém se dítě narodilo, musí být nižší než 2,4 násobek životního minima rodiny. Do rozhodného příjmu se nezapočítává rodičovský příspěvek a přídavek na dítě.
  Nejste-li si jisti správností výpočtu, obraťte se na pracoviště státní sociální podpory dle místa trvalého bydliště, případně na zelenou infolinku MPSV - 800 189 810.
 • Kde mám uplatnit nárok na důchod - vdovský/vdovecký, sirotčí?

  Nárok na důchod je třeba uplatňovat na pobočkách Pražské správy sociálního zabezpečení.
 • Jakým způsobem mám čerpat rodičovský příspěvek, pokud mi nárok na něj vznikl ještě v roce 2011?

  Rodiče, kterému vznikl nárok na rodičovský příspěvek dle právní úpravy platné k 31.12.2011, mohou buď čerpat rodičovský příspěvek dle původní právní úpravy, nebo kdykoli po 1.1.2012 písemně požádat o změnu rodičovského příspěvku dle nové právní úpravy, přičemž částky rodičovského příspěvku vyplacené před 1.1.2012 se započítávají do celkové částky 220 000 Kč. Toto se ovšem netýká rodičů, pečujících o dítě dlouhodobě zdravotně nebo zdravotně těžce postižené.
 • Lze nárok na dávky pěstounské péče nárokovat zpětně?

  Ano, nárok na dávku může být uplatněn 3 měsíce zpětně od měsíce, za nějž náleží.
 • Nepobírám příspěvek na bydlení, mám nárok na doplatek na bydlení?

  Zákon umožňuje poskytnout doplatek na bydlení i ve výjimečných případech, kdy žadatel nemá nárok na příspěvek na živobytí, případně i žadateli, který nemá nárok na příspěvek na bydlení, neboť využívá jinou než nájemní formu bydlení.
 • Lze žádost o přídavek na dítě podat elektronicky?

  Ano prostřednictvímportálu MPSV ČR, pokud podání opatříte zaručeným elektronickým podpisem.
 • Jak prokazuji doby studia v případě, že nemám k dispozici vysvědčení nebo diplom?

  Pokud nemáte k dispozici vysvědčení nebo diplom, případně doklad o vykonání státní závěrečné zkoušky, obraťte se na školu, kde jste studium absolvoval. Pokud příslušná instituce nemá doklad k dispozici, je vhodné obrátit se na příslušný archiv, který vydá výpis požadované doby studia.
  V mimořádných případech lze jako důkaz použít výpověď svědků, tento postupo je ale vhodné nejprve konzultovat s příslušným pracovištěm PSSZ.

 • Může si rodič na rodičovské dovolené přivydělat?

  Ano, příjem rodiče není sledován. Po dobu výdělečné činnosti musí rodič na rodičovské dovolené zajistit dítěti péči jinou zletilou osobou.
 • V jakých případech lze o dávky hmotné nouze žádat?

  Orgán pomoci v hmotné nouzi může za osobu v hmotné nouzi považovat také osobu, jež (např.) se stala obětí živelné pohromy, je ohrožena trestnou činností jiné osoby, nemá uspokojivě naplněny životně důležité potřeby, neboť je osobou bez přístřeší, je propuštěna z výkonu trestu a hrozí jí sociální vyloučení apod. Podrobnou specifikaci upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
 • Musím odejít do starobního důchodu nebo mohu dál pracovat?

  Po dosažení důchodového věku lidé nemusí odejít povinně do důchodu, není to ani důvod výpovědi uvedený v zákoníku práce. Odejít do penze totiž není povinnost, ale právo. To znamená, že člověk, který se rozhodne pracovat dále, může pracovat i po vzniku nároku na důchod. V tom případě nepodává žádost o starobní důchod.

 • Jaké úkony se posuzují pro soběstačnost člověka pro účely stanovení stupně závislosti?

  Seznam úkonů, které se posuzují:komunikace slovní, písemná, neverbálníorientace vůči jiným fyzickým osobám, v čase a mimo přirozené prostředínakládání s penězi nebo jinými cennostmiobstarávání osobních záležitostíuspořádání času, plánování životazapojení se do sociálních aktivit odpovídajících věkuobstarávání si potravin a běžných předmětů (nakupování)vaření, ohřívání jednoduchého jídlamytí nádobí a běžný úklid domácnostipéče o prádlo a přepírání drobného prádlapéče o lůžkoobsluha běžných domácích spotřebičůmanipulace s kohouty a vypínačimanipulace se zámky, otevírání, zavírání oken a dveříudržování pořádku v domácnosti, nakládání s odpadydalší jednoduché úkony spojené s chodem a udržováním domácnosti.
 • Lze žádost o porodné podat elektronicky?

  Ano prostřednictvím portálu MPSV ČR, pokud podání opatříte zaručeným elektronickým podpisem.
 • Je možné, aby dítě „chodilo“ do jeslí/školky a rodič při tom nepřišel o rodičovský příspěvek?

  Ano, je ale nutné aby:dítě mladší 2 let navštěvovalo jesle v rozsahu nepřevyšující 46 hodin v kalendářním měsíci
 • Jaké podmínky musí pěstoun splňovat pro přiznání dávek pěstounské péče?

  Základní podmínkou pro přiznání dávek pěstounské péče je podmínka trvalého pobytu na území ČR. U nezletilých dětí svěřených v ČR do náhradní rodinné péče se podmínka přihlášení k trvalému pobytu nevyžaduje. Podmínka trvalého pobytu může být v odůvodněných případech prominuta krajským úřadem, resp. Magistrátem hl. m. Prahy.
 • Jak se stanovuje výše doplatku na bydlení?

  Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení (tj. nájmu, služeb spojených s bydlením, nákladů za energie atd.) zůstala osobě či rodině částka na živobytí.

 • Jsem svobodná matka s nezletilým dítětem. Za jakých podmínek se budu posuzovat pouze já a mé dítě, když bych chtěla žádat o přídavek na dítě?

  Pokud je v rodném listu dítěte uveden otec, je zákonná povinnost doložit tuto osobu a její rozhodný příjem (rozumí se čistý příjem za rozhodné období). Pokud s otcem dítěte nežijete, je možno doložit prokazatelný doklad, ze kterého by vyplývalo, kdy bylo ukončeno vedení společné domácnosti. Příslušný úřad pak může rozhodnout o tom, že se k otci dítěte nebude přihlížet.
 • Jak se starobní důchod vyplácí?

  ČSSZ vyplácí důchody předem, a to bezhotovostně na bankovní účet klienta. Jedná se o velmi moderní a bezpečnou výplatu, kterou využívá čím dál tím více lidí.
  Další možnost je hotovostně prostřednictvím České pošty a také do ústavů sociální péče.
  Od 1. 1. 2010 výplata důchodu přiznaného od data spadajícího do období po 31. 12. 2009 prováděná prostřednictvím držitele poštovní licence bude zpoplatněna, a to částkou ve výši 21 Kč za každou splátku. Výše této částky se v budoucích kalendářních letech může změnit v závislosti na vývoji výše poplatků za tyto poukazy účtované Českou poštou.
  V každém kalendářním měsíci je celkem 13 výplatních termínů důchodů. Od 2. do 24. dne v měsíci vždy v sudé dny, a také 15. den v měsíci, kdy je důchod zasílán pojištěncům do ústavů sociální péče.

 • Mám již půlroční miminko, mohu ještě nyní zažádat o porodné?

  Nárok na dávku může být uplatněn až 1 rok zpětně po narození dítěte.
Strana 1 z 3První   Předchozí   [1]  2  3  Další   Poslední