Otázky a odpovědi

 • Souhlas se stavebními úpravami v bytě nebo nebytovém prostoru

  Souhlas se stavebními úpravami v nemovitostech ve správě městské části a stanovisko vlastníka nemovitosti ve stavebním řízení obecně -Ing. František Ptáček, 264093284, frantisekp@praha10.cz,

  Souhlas se stavebními úpravami, pronájem ploch pro reklamy -Josef Sechovec, 267093412, josefs@praha10.cz

  Žádost o souhlas se stavebními úpravami podávejte na předepsaném formuláři, který je k dispozici v informační kanceláři úřadu nebo na internetových stránkách. www.praha10.cz

 • Chci zjistit, kdo je majitelem nemovitosti

  Správcem dat je katastr nemovitostí to je Katastrální úřad. Pobočka pro hlavní město Prahu sídlí na adrese:

  Pod Sídlištěm 1800/9, 182 14 Praha 8, mail.ku.proprahu@cuzk.cz

  http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

 • Mám dotaz, zda je na pozemku restituce

  K řešení restitucí je zřízen Pozemkový fond ČR Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, telefon 296 164 111, www.portal.gov.cz

 • Možnosti využití pozemku podle ÚPn

  Kvalifikovanou odpověď Vám podá Útvar rozvoje hl. m. Prahy. Odbor územního rozvoje (ad. 1 – 4) může podat pouze informace, které má aktuálně k dispozici.

   

  1. Středisko územního rozvoje Prahy 10 (SÚR) budova B přízemí (proti vchodu do budovy A) tel.č. 267 093 547

  Návštěvní hodiny:

  Pondělí 8,00 –12,00 a 14,00 – 18,00 hodin

  středa a čtvrtek 8,00 – 12,00 hodin

  ………………………………………………………………………………………………

  Mimo návštěvní hodiny v SÚR poskytují informace:

  úterý 8,00 – 12,00 hodin (event. i jindy: pouze po telefonické domluvě)

  kancelář č. 511 budova C, 5. patro

  2. Ing.arch. Helena Kuklíková, tel.č. 267 093 358

  3. Ing. arch. František Císař , tel.č. 267 093 724

  4. Ing. Alice Adamčíková, tel.č. 267 093 697.

 • Připravované stavby na území MČ Praha 10

  Kvalkifikované odpovědi podá odbor územního rozvoje (1 – 4):

   

  1. Středisko územního rozvoje Prahy 10 (SÚR) budova B přízemí (proti vchodu do budovy A) tel.č. 267 093 547

  Návštěvní hodiny:

  Pondělí 8,00 –12,00 a 14,00 – 18,00 hodin

  středa a čtvrtek 8,00 – 12,00 hodin

  ………………………………………………………………………………………………

  Mimo návštěvní hodiny v SÚR poskytují informace:

  úterý 8,00 – 12,00 hodin (event. i jindy: pouze po telefonické domluvě)

  kancelář č. 511 budova C, 5. patro

  2. Ing.arch. Helena Kuklíková, tel.č. 267 093 358

  3. Ing. arch. František Císař , tel.č. 267 093 724

  4. Ing. Alice Adamčíková, tel.č. 267 093 697.

 • Informace o stavebních uzávěrách

  Na území MČ Praha 10 se nacházejí 3 typy stavebních uzávěr:

  -         ve velkých rozvojových území (Bohdalec – Slatiny, malou částí Štěrboholy-Malešice) Kvalifikovanou odpověď podá odbor územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy. Odbor územního rozvoje může podat pouze informace, které má aktuálně k dispozici

  -         pro nadřazenou komunikační síť - Kvalifikovanou odpověď podá odbor stavební Magistrátu hl. m. Prahy. Odbor územního rozvoje může podat pouze informace, které má aktuálně k dispozici.

  -         pro trasy městské kolejové dopravy - Kvalifikovanou odpověď podá odbor stavební Magistrátu hl. m. Prahy. Odbor územního rozvoje může podat pouze informace, které má aktuálně k dispozici

   

  1. Středisko územního rozvoje Prahy 10 (SÚR) budova B přízemí (proti vchodu do budovy A) tel.č. 267 093 547

  Návštěvní hodiny:

  Pondělí 8,00 –12,00 a 14,00 – 18,00 hodin

  středa a čtvrtek 8,00 – 12,00 hodin

  ………………………………………………………………………………………………

  Mimo návštěvní hodiny v SÚR poskytují informace:

  úterý 8,00 – 12,00 hodin (event. i jindy: pouze po telefonické domluvě)

  kancelář č. 511 budova C, 5. patro

  2. Ing.arch. Helena Kuklíková, tel.č. 267 093 358

  3. Ing. arch. František Císař , tel.č. 267 093 724

  4. Ing. Alice Adamčíková, tel.č. 267 093 697.

 • Koho mohou na Úřadu městské části Praha 10 se svojí nabídkou kontaktovat subjekty pořádající odborná školení ?

  Kancelář tajemníka (KT),

  Hana Rešlová, personalistka, t.č: 267 093 722, e-mail: HanaC@praha10.cz

  Subjekty, jejichž předmětem podnikání jsou odborné kursy, školení a jiné vzdělávací akce v oblasti státní správy činností, mohou se svou nabídkou kontaktovat Hanu Císařovou, která zajišťuje přípravu a vzdělávání zaměstnanců.

  Kategorie: Ostatní
 • Dotazy ohledně EU

  Kancelář tajemníka (KT),

  Mgr. Hana Charousová, referent fondů EU, l. 227

   

  • Bezplatná informační linka Úřadu vlády 800 200 200 zodpoví všechny dotazy týkající se EU

  • Internetový portál Úřadu vlády www.euroskop.cz

  • Evropský dům, ve kterém sídlí informační centrum. Centrum je určené pro fyzické i právnické subjekty, je otevřeno Po – Pá od 10.00 do 18.00 hod

       Adresa: Jungmannova 24,  110 00  Praha 1

              http:// europa.eu.int

  • Eurodesk – evropská informační síť pro mládež – studium, stipendia, neformální setkání

                www.eurodesk.cz

  Od r. 2007 do r. 2013 začíná  nové plánovací období.

  Evropská unie přijala tzv. Strategické obecné zásady Společenství. Na základě tohoto dokumentu byly stanoveny v období 2007 – 2013  tři cíle:

  - Cíl 1 Konvergence (snižování meziregionálních rozdílů na úrovni EU)

  - Cíl 2 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

  - Cíl 3 Evropská územní spolupráce

   

  Operační programy jsou nyní ve fázi schvalování

  Pro Prahu jsou stanoveny dva Operační programy:

  - Operační program Adaptabilita

  - Operační program konkurenceschopnost

   

  Pro tyto operační programy byly zřízeny vlastní www stránky:

  www.oppa.cz

  www.oppk.cz

   

  Oficiální stránky Fondů EU jsou www.strukturalni-fondy.cz

  Podrobnější dotazy také poskytuje

  Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1

  Telefon pro informace: 224 861828

  O aktivitách MČ Praha 10 informují www stránky: http://www.praha10.cz, sekce evropské strukturální fondy

  Kategorie: Ostatní
 • Jak má být označena provozovna?

  ​§ 17 Živnostenského zákona ukládá podnikateli povinnost oznámit předem živnostenskému úřadu zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně.

  Další povinností je řádné, trvalé a zvenčí viditelné označení provozovny obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem, pokud bylo přiděleno. Mobilní provozovna a automat pak musí být navíc označeny rovněž i údajem o sídle nebo místě podnikání nebo adresou, na které je umístěna organizační složka zahraniční osoby. V případě, že se jedná o provozovnu určenou k prodeji zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům, musí být rovněž označena jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, s výjimkou automatů, prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli, nejedná-li se o mobilní provozovnu nebo automat, a dále kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování.

 • Jak s reklamací?

  Odbor živnostenský (OŽI), Helena Líbalová, tel.: 267 093 208, e-mail: HelenaLi@praha10.cz

  Problematiku reklamací upravuje v ČR zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Příslušným dozorovým orgánem nad touto oblastí je pak Česká obchodní inspekce. Konkrétní podmínky postupu při reklamacích upravuje § 19, který definuje následující:

  V provozovně musí být po celou dobu provozní doby přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen reklamaci přijmout v kterékoli provozovně pokud je toto možné s ohledem na sortiment zboží nebo služeb. Případně i v sídle nebo místě podnikání podnikatele. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení se zákonem stanovenými následujícími náležitostmi :

  - kdy spotřebitel právo uplatnil,

  - co je obsahem reklamace,

  - jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje

  - potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání,

  - případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace
   

  O reklamaci prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se však nezapočítává lhůta potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu kterou nelze odstranit. Pokud podnikatel prodává zboží či poskytuje služby mimo ohlášenou provozovnu je povinen s prodejem zboží či poskytnutím služby zároveň spotřebitele informovat o místě kde je možné uplatnit reklamaci i po skončení takovéhoto prodeje.

  Pokud podnikatel dodrží následující postup avšak reklamaci neuzná, v dané chvíli již není příslušným orgánem k řešení Česká obchodní inspekce. Neboť se jedná o občanskoprávní spor, který je nutné řešit soudní cestou. Uvedený postup je však poměrně náročný, neboť k posouzení oprávněnosti reklamace je nutno pro soudní řízení získat posudek soudního znalce v daném oboru.

  Problematiku v oblasti reklamačního řízení je možno od 1.4.2008 řešit v rámci tzv.“Projektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů“. Realizátorem projektu je Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s dalšími orgány. Veškeré informace o tomto projektu a seznam tzv. kontaktních míst příslušných k přijetí podnětu nebo žádosti, podání kvalifikovaných informací k dané problematice, návrhu možnosti řešení a dalšího postupu, jsou na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu v sekci ochrany spotřebitele www.mpo.cz.

 • Chtěl bych podnikat v zemědělství, co mám udělat?

  Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá podnikat v zemědělství je povinna se zaevidovat do evidence zemědělského podnikatele podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel může požádat o zapsání do evidence zemědělského podnikatele na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností osobně, poštou, elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem) nebo prostřednictvím datových schránek. Zemědělský podnikatel je povinen ohlásit změny, týkající se zemědělského podnikání na kterémkoli úřadě obce s rozšířenou působností.

  Formuláře naleznete přímo na pracovišti živnostenského odboru nebo na http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/EZP/formulare-k-podani/. Vydání osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele podléhá správnímu poplatku 1000,- Kč. Změna zápisu identifikačních údajů osvědčení podléhá správnímu poplatku 100,- Kč. Změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci (zaměření zemědělské výroby) podléhá správnímu poplatku 500,- Kč. Správní poplatek lze zaplatit v hotovosti v pokladně úřadu, či kartou na živnostenském odboru.

 • Chci výpis z evidence zemědělských podnikatelů, jak mám postupovat?

  Evidence zemědělských podnikatelů obsahuje údaje o subjektech, podnikajících jako zemědělský podnikatel. Na žádost živnostenský úřad z evidence zemědělských podnikatelů vydává v listinné nebo elektronické podobě výpis, který obsahuje požadované údaje. Žadatel sdělí základní údaje o subjektu, jehož výpis žádá, tiskopis je na https://praha10.cz/navody-a-formulare/soubory-ke-stazeni-formulare, zaplatí správní poplatek, který činí 15,- Kč za jednu stranu výpisu. Žádost o výpis podává žadatel na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností.
 • Problematika údržby zeleně a dětských hřišť

  Kontaktní pracovníci:

  Odbor životního prostředí (OŽP),

  Ing. arch. Jan Malsa, tel. 267 093 501, e-mail: janma@p10.mepnet.cz pro  oblast Malešic a Strašnic

  Bc. Michal Petřík, tel. 267 093 367, e-mail: michlap@p10.mepnet.cz pro oblast Vršovic, Vinohrad, Michle a Záběhlic

  Údržba travnatých ploch, parků, dětských hřišť a ostatních ploch, které jsou ve správě odboru životního prostředí, je zajištěna prostřednictvím smluvní firmy. Údržba je zajišťována  na přibližně 160 ha travnatých  a parkových ploch a více než 80 dětských hřištích a sportovištích. Vzhledem k vysoké specializaci této činnosti je vhodné požadavek vznést přímo na konkrétního referenta odboru životního prostředí.

 • Problematika úklidu veřejných prostranství

  Kontaktní pracovníci:

  Odbor životního prostředí (OŽP),

  Petr Blažek, tel. 267 093 357, e-mail: petrbl@p10.mepnet.cz pro oblast Záběhlic, části Michle a části Strašnic

  Jiří Jeřábek DiS., tel. 267 093 544, e-mail: jirij@p10.mepnet.cz pro oblast Vinohrad, Vršovic a části Michle

  Vlastimil Koubek, tel. 267 093 721, e-mail: vlastimilk@p10.mepnet.cz pro  oblast Malešic a části Strašnic

   

  Na území Prahy 10 je úklid veřejných prostranství prováděn více subjekty a to v závislosti na vlastnictví pozemků nebo jich správě.

  Ze strany Městské části Praha 10 je zajišťován, jako nenároková služba obyvatelstvu, úklid všech chodníků, mobilní sběr psích exkrementů a odstraňování černých skládek. Zároveň je monitorováno vytížení kontejnerů na separovaný odpad a kontejnerů na velkoobjemový odpad. Pokud zaznamenáte problém v této oblasti nebo bude chtít získat další informace můžete kontaktovat pracovníky odboru životního prostředí.

  Další správci veřejných prostranství

  Úklid vozovek zajišťuje Technická správa komunikací hl.m. Prahy (dále jen TSK) a to včetně provádění tzv. Komplexního čištění komunikací v rámci kterého dochází i k odtahování vozidel nerespektujících instalované dopravní značení. Pokud se obáváte odtažení můžete kontaktovat zástupce TSK - pí. Holou, tel. 296 826 013, e-mail: holam@tsk.mepnet.cz  nebo jsou tyto informace k dispozici na internetových stránkách TSK www.tsk-praha.cz, případně na stránkách Prahy 10 www.praha10.cz .

  Úklid na ostrůvcích MHD, konečných tramvají či autobusů a na kolejových svršcích zajišťuje Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s. Své případné dotazy můžete směřovat na tel. 296 192 067-8, e-mail: Stiznosti.podnety@dpp.cz .

 • Seznamy voličů

  Kontaktní osoby:

  Odbor občanskosprávní (OOS),

  Daniela Vacková tel. 267093368 DanielaV@p10.mepnet.cz
  Věra Voříšková tel. 267093415 VeraVo@p10.mepnet.cz

  Do seznamu voličů je možné nahlédnout kdykoliv (nejen bezprostředně před volbami) v návštěvních hodinách ÚMČ pro veřejnost u odboru občanskosprávního, Vršovická 68, 5.patro, budova C, číslo dveří 520 a 518. Seznam je veden počítačovou formou a občan, po prokázání své totožnosti (zpravidla OP nebo cestovním pasem) si může prohlédnout veškeré údaje vedené o své osobě. Údaje o příbuzných, sousedech či známých se nesdělují!! Zjistíte-li nějakou chybu, lze data opravit nebo doplnit, a to po předložení úředního dokladu či veřejné listiny (např. OP, oddací list, úmrtní list předložený nejbližším příbuzným, listina o udělení státního občanství ČR, rozhodnutí soudu nebo rozhodnutí o povolení změny jména nebo příjmení).

  Kategorie: Ostatní
 • Hlášení adresy pro doručování

  Odbor občanskosprávní (OOS),

  Podrobné informace naleznete na adrese: hlášení adresy pro doručování

  Kategorie: Ostatní
 • Mám psa označeného tetováním, mám také nárok na úlevu z místního poplatku?

  Bohužel nemáte. Slevu ve výši až 350 Kč po dobu 2 let má nárok pouze majitel psa, který je trvale označen mikročipem. Tuto podmínku stanovuje vyhláška č. 18/2004 Sb. hl. m. Prahy.

 • Kde lze vyřídit stanovení splátkového kalendáře za uložené sankční platby?

  Odbor ekonomický (OEK),

  Agendu vyřizuje Blanka Hejkalová, budova A, III. patro, kancelář č. 305a, tel. č.

  267 093 288, blankah@praha10.cz

  Postup při žádosti o povolení splátkového kalendáře:

  O povolení splátkového kalendáře  je nutno písemně požádat a uvést: 


  • rodné číslo (fyzická osoba) nebo IČO (právnická osoba)

  • plnou adresu

  • číslo uložené sankce

  • název odboru, který sankci uložil

  • konkretizaci důvodů žádosti o povolení splátkového kalendáře a jejich doložení - např. potvrzení o výši přijmu, důchodu, o podpoře v nezaměstnanosti, o sociálních dávkách.

 • Platí se za povolení splátkového kalendáře nějaký poplatek?

  Odbor ekonomický (OEK),

  Správní poplatekza rozhodnutí o povolení splátek dle zákona ČNR č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů činí Kč 400,-.

 • Vymáhání a upomínání pokut, exekuční řízení o pokutách uložených městskou částí

  Odbor ekonomický (OEK),
   
  Blanka Hejkalová l. 288  email: blankah@praha10.cz

  všechno o vymáhání a upomínání pokut, exekuční řízení o pokutách uložených městskou částí.

Strana 7 z 20První   Předchozí   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10