Otázky a odpovědi

 • Jaké doklady jsou třeba předložit k uzavření manželství?

  Snoubenci předloží vyplněný dotazník k uzavření manželství (obdrží v oddělení matrik nebo v informační kanceláři), platné občanské průkazy, rodné listy, příp. rozsudky o rozvodu manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela, manželky.
  Kategorie: Rodina
 • Mohu k žádosti o vydání průkazu TP, ZTP, ZTP/P doložit svůj zdravotní stav zprávou od svého obvodního lékaře?

  Ne, zdravotní stav posuzuje pouze Lékařská posudková služba.
 • Mohu s vozidlem označeným parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením vjíždět tam, kde je značka „Zákaz vjezdu“, „Jen zásobování“, „Mimo zásobování“, „Jen dopravní obsluha“ apod.?

  Ano. V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, mohou vozidla označená parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením vjíždět i tam, kde jsou uvedená značení, ale za předpokladu, že vozidlo přepravuje osobu, která je držitelem průkazu označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou.
 • Je stanovena min. cena výher v tombole?

  Úhrnná cena výher nesmí být menší než 20% a vyšší než 50% herní jistiny.

  Kategorie: Povolení
 • Co se předkládá při závěrečné kontrolní prohlídce stavby?

  K závěrečné kontrolní prohlídce stavby předložíte:doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a měření a způsobilosti provozního zařízení k plynulému a bezpečnému provozu, projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem, zápis o předání a převzetí stavby, pokud byl sepsán (doporučuje se)doklady o ověření vlastností výrobků a další doklady, stanovené v podmínkách stavebního povolení.

  Kategorie: Stavby
 • Pokud podám žádost o příspěvek na mobilitu např. v březnu, bude mi příspěvek vyplacen zpětně – tedy od ledna?

  Příspěvek je vyplácen od měsíce, kdy byla žádost podána. Je-li žádost podána např. v březnu a příspěvek byl přiznán, je vyplácen od března respektive od dubna.
 • Existují nějaké výjimky v podmínkách při pořádání tomboly?

  U tombol provozovaných při slavnostech a zábavách, při nichž výhry jsou dotovány převážně z věcných darů členů pořádající organizace, rozhodne výjimečně o podmínkách provozování tomboly příslušná obec podle vlastního uvážení a místních poměrů.

  Kategorie: Povolení
 • Pokud jsem student rybářství, platím za rybářský lístek?

  Ano, ale je pro Vás stanovena snížená cena, tj. za lístek s platností na 10 let zaplatíte 250 Kč.
 • Mohu o příspěvek (např. rodičovský, na bydlení) zažádat zpětně?

  Ano, nárok na dávku může být uplatněn 3 měsíce zpětně od podání žádosti.
 • Jak se stanovuje výše doplatku na bydlení?

  Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení (tj. nájmu, služeb spojených s bydlením, nákladů za energie atd.) zůstala osobě či rodině částka na živobytí.

 • Máme roční dítě a manželka/přítelkyně je těhotná, bude pobírat 2 mateřské současně?

  Pokud se v rodině narodí další dítě, nárok na rodičovský příspěvek na starší dítě zaniká, a to i v případě, že na narozené dítě náleží rodičovský příspěvek ihned od narození ve stejné výši, v jaké náleží doposud na starší dítě. Změnu je nezbytné ohlásit příslušnému orgánu, aby nevznikl přeplatek na dávce.
 • Jsem svobodná matka s nezletilým dítětem. Za jakých podmínek se budu posuzovat pouze já a mé dítě, když bych chtěla žádat o přídavek na dítě?

  Pokud je v rodném listu dítěte uveden otec, je zákonná povinnost doložit tuto osobu a její rozhodný příjem (rozumí se čistý příjem za rozhodné období). Pokud s otcem dítěte nežijete, je možno doložit prokazatelný doklad, ze kterého by vyplývalo, kdy bylo ukončeno vedení společné domácnosti. Příslušný úřad pak může rozhodnout o tom, že se k otci dítěte nebude přihlížet.
 • Mám trvalé bydliště mimo Prahu, ale v Praze více méně žiji. Mohu si na pražském registru řidičů zažádat o vydání řidičského průkazu?

  Ne, o řidičský průkaz je možné zažádat pouze v místě trvalého bydliště.

 • Mohu si jako žadatel o dávku hmotné nouze určit způsob vyplácení?

  Způsob vyplácení dávek určuje pouze plátce, i když žadatel v tiskopise uvede způsob jiný. Část dávek tak může být vyplácena např. formou poukázek na jídlo nebo k odběru určitého zboží, či prostřednictvím elektronického platebního prostředku.
 • Mám již půlroční miminko, mohu ještě nyní zažádat o porodné?

  Nárok na dávku může být uplatněn až 1 rok zpětně po narození dítěte.
 • Může za mě podat žádost o pas někdo jiný?

  Ne, žadatel se musí osobně dostavit k podání žádosti z důvodu pořízení biometrických prvků.

 • Co je považováno za veřejnou akci?

  Za veřejnou akci se pro účely zvláštního užívání komunikace považuje kulturní, společenská, reklamní nebo sportovní akce, prezentace společnosti.

  Kategorie: Povolení
 • Je možné pracovat při pobírání peněžité pomoci v mateřství?

  Peněžitá pomoc v mateřství nenáleží za období, kdy je vykonávána činnost (zaměstnání) zakládající účast na nemocenském pojištění, ze které je tato dávka poskytována. Poskytování peněžité pomoci v mateřství však nebrání výkon práce v jiném zaměstnání či výkon jiné výdělečné činnosti.
 • Zemřel mi pes, za kterého jsem řádně platil místní poplatek, je možné zažádat si o navrácení zbývající částky?

  Ano, správce poplatku na základě ohlášení této skutečnosti ukončí poplatkovou povinnost a případný přeplatek, činí-li více než 200 Kč na žádost vrátí poplatníkovi.

 • Kde získám katastrální mapu?

Strana 7 z 20První   Předchozí   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10